บ้านหนองหิน บ้านหนองหิน
โรงเรียน บ้านหนองหิน
จ. ขอนแก่น

ระดับชั้นที่เปิดสอน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

จำนวนครู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โทร.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ศึกษานิเทศก์

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
 • ภาพโรงเรียน
  โครงสร้างพื้นฐาน
  ไฟฟ้า
  High-speed Internet
  ประวัติสถานศึกษา
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
  สภาพแวดล้อมภายใน
  จุดแข็ง (Strengths)
  ผู้เรียน

  การบริหารจัดการ

  บุคลากร

  หลักสูตรและการสอน

  โครงสร้างพื้นฐาน

  จุดอ่อน (Weaknesses)
  ผู้เรียน

  การบริหารจัดการ

  บุคลากร

  หลักสูตรและการสอน

  โครงสร้างพื้นฐาน

  สภาพแวดล้อมภายนอก
  จุดแข็ง (Strengths)
  ด้านสังคม (Social)

  ด้านเศรษฐกิจ (Economic)

  ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)

  อุปสรรค (Threats)
  ด้านสังคม (Social)

  ด้านเศรษฐกิจ (Economic)

  ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)

  แหล่งเรียนรู้
  ลำดับ แหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
  ผลงานสถานศึกษา
  ผลงานและความสำเร็จของสถานศึกษา

  ผลงานและความสำเร็จของนักเรียน

  แขวง/ตำบล
  แม่ฟ้าหลวง

  เขต/อำเภอ
  แม่ฟ้าหลวง

  จังหวัด
  เชียงราย
  ลักษณะชุมชน
  ชุมชนชนบท
  ประชากร
  0
  หมู่บ้าน

  0
  ครัวเรือน

  0
  คน
      พุทธ 9  %
      คริสต์ 91  %
      อิสลาม 0  %
      อื่น ๆ 0  %
  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
  (ข้อมูลปี 2560 จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ)
  0 บาท
      เกษตรกร 0  %
      รับจ้าง 0  %
      ค้าขายและธุรกิจส่วนตัว 0  %
      อื่น ๆ 0  %
      รับราชการ 0  %
      พนักงานบริษัท 0  %
      พนักงานโรงงาน 0  %
      ว่างงาน 0  %
  สภาพชุมชน

  พื้นที่


  อาชีพ

  สาธารณูปโภค

  การเดินทาง

  ประชากร

  ภาษา

  พืชผลทางการเกษตร

  สถานที่สำคัญ และสถานที่ท่องเที่ยว

  วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้าน

  ประเพณี

  ผลิตภัณฑ์ชุมชน

  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน
  จุดเด่น
  ด้านสังคม (Social)

  ด้านเศรษฐกิจ (Economic)

  ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

  จุดที่ควรพัฒนา
  ด้านสังคม (Social)

  ด้านเศรษฐกิจ (Economic)

  ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)  จำนวนนักเรียนทั้งหมด
  N/A
  N/A
  N/A
  ระดับชั้น ห้อง จำนวนนักเรียน
  ชาย หญิง รวม

  จำนวนครูสายการสอน
  เพศ
  N/A
  อายุ
  N/A
  ประสบการณ์สอน
  N/A
  ตำแหน่ง
  N/A
  ประสบการณ์สอน
  N/A
  จำนวนระดับชั้นที่สอน
  N/A
  จำนวนชั่วโมงการสอนต่อสัปดาห์
  N/A
  จำนวนกลุ่มสาระที่สอน
  N/A
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  โครงการที่ขอรับการสนับสนุน

  รายชื่อผู้ร่วมบริจาคให้กับโครงการทั้งหมดของโรงเรียน

  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค