ข้อกําหนดและเงื่อนไข
        ข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้งานระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระบบ”) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “มูลนิธิ”) ซึ่งสมาชิกสามารถบริจาคให้กับสถานศึกษา หน่วยงาน หรือมูลนิธิต่าง ๆ ที่ประสงค์รับบริจาคผ่านระบบได้ โดยการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเองผ่านช่องทางที่โครงการกำหนดไว้ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. การได้มาซึ่งบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน และการเก็บรักษา สำหรับสมาชิก
        ผู้ขอใช้จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางระบบ หรือช่องทางอื่น ๆ ที่มูลนิธิกำหนดเพื่อขอใช้งานระบบ โดยจะต้องกรอกอีเมลเพื่อกำหนดให้เป็นบัญชีผู้ใช้ (User Name) กำหนดรหัสผ่าน (Password) และกำหนด Display Name สำหรับการใช้งานระบบ ซึ่งผู้ขอใช้จะได้รับสิทธิ์ในการเปิดบัญชีผู้ใช้หนึ่งอีเมลต่อหนึ่งบัญชี เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากมูลนิธิก่อนเท่านั้น ทั้งนี้ หากมูลนิธิตรวจพบว่าข้อมูลส่วนตัวที่กรอกไว้ไม่ถูกต้องไม่ว่ากรณีใด ๆ มูลนิธิมีสิทธิปฎิเสธการลงทะเบียนของผู้ขอใช้หรือระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที

        ผู้ขอใช้ที่ลงทะเบียนใช้งานระบบผ่านเรียบร้อยแล้ว จะมีสถานะเป็นสมาชิกของระบบ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิก”) ซึ่งความเป็นสมาชิกจะมีผลอยู่ตลอดไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกการเป็นสมาชิก หรือมูลนิธิยกเลิกการเป็นสมาชิกอันเนื่องจากสมาชิกปฏิบัติผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือไม่ทำการแก้ไขภายในระยะเวลาที่มูลนิธิได้แจ้งให้ทราบ หรือกระทำผิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงกรณีที่มูลนิธิยุติการดำเนินการระบบ

        การลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ (User Name) และการกรอกข้อมูลทุกชนิดที่แสดงในหน้าบัญชีของคุณ ถือว่าสมาชิกได้ส่งข้อมูลส่วนตัวมาให้มูลนิธิเพื่อใช้เป็นประวัติส่วนตัวของผู้ขอใช้ และยินยอมให้มูลนิธิเชื่อมโยงทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนระบบเข้ากับบัญชีผู้ใช้ (User Name) ที่ลงทะเบียนไว้

2. ข้อจํากัดการใช้ User Name และ Password ของสมาชิก
        สมาชิกจะต้องรักษาบัญชีผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับเฉพาะตน และจะไม่ยินยอมให้บุคคลใดนำบัญชีผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ไปใช้ ไม่ว่าจะโดยความประมาทเลินเล่อ หรือโดยเจตนา หรือโอนสิทธิ หรือโดยประการใด ๆ เป็นอันขาด อย่างไรก็ดี การที่สมาชิกยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของสมาชิกนั้น สมาชิกตกลงจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับมูลนิธิหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นอันขาด

3. การใช้ระบบ
        3.1 การใช้ระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ไม่ว่าด้วยอุปกรณ์ใด หรือเวลาใด สมาชิก สถานศึกษา หน่วยงาน หรือมูลนิธิต่าง ๆ ที่ประสงค์รับบริจาคผ่านระบบ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้”) รับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้ทุกประการ รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่มูลนิธิจะได้กำหนดให้มีขึ้นเพิ่มเติมภายหลังตามที่มูลนิธิเห็นสมควร หรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
        3.2 ผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบได้ตามช่องทางที่มูลนิธิกำหนด ซึ่งมูลนิธิมีสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ที่เผยแพร่บนระบบ ในเวลาใด ๆ ก็ได้ตามที่มูลนิธิเห็นสมควร
        3.3 ผู้ใช้ที่ประสงค์รับบริจาคผ่านระบบ ตกลงจะไม่กระทำการหรือร่วมกับบุคคลอื่นกระทำการใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งานระบบที่ผิดวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ หรือผิดกฎหมาย หรือขัดกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี หรือก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ กับผู้ใช้อื่น ๆ และ/หรือผู้ใช้บริการอื่น ๆ
        3.4 สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิทั้งหมดหรือบางส่วนในการเป็นสมาชิกให้แก่บุคคลอื่นได้
        3.5 หากมูลนิธิตรวจสอบพบว่า ผู้ใช้กระทำการใด ๆ ที่ผิดเงื่อนไขอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ฉบับนี้ ถือเป็นความผิด มูลนิธิจะยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที และผู้ใช้ที่กระทำผิดต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด
        3.6 การใช้ระบบ สมาชิกตกลงใช้ Display Name ที่เหมาะสม สุภาพ โดยห้ามใช้คำหยาบ ดูถูก เสียดสี สร้างความแตกแยก ยั่วยุ ส่อไปในทางลามกอนาจาร ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แสดงถึงการหมิ่นต่อพระบรมเดชานุภาพแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ หรือแอบอ้าง อ้างอิง พาดพิงถึงบุคคลหนึ่งคนใด

4. การรับผิดชดใช้
        4.1 หากสมาชิกประมาทเลินเล่อหรือเจตนาทำให้เกิดความสูญหายในทรัพย์สิน หรือความเสียหายในภาพพจน์ ชื่อเสียง หรือความเสียหายใด ๆ แก่มูลนิธิ สถานศึกษา หน่วยงาน หรือมูลนิธิต่าง ๆ ที่ประสงค์รับบริจาคผ่านระบบ สมาชิกตกลงและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแก่มูลนิธิ สถานศึกษา หน่วยงาน หรือมูลนิธิต่าง ๆ ที่ประสงค์รับบริจาคผ่านระบบ ดังกล่าว
        4.2 หากสถานศึกษา หน่วยงาน หรือมูลนิธิต่าง ๆ ที่ประสงค์รับบริจาคผ่านระบบ หรือบุคคลอื่นใด นำทรัพย์สินจากการบริจาคผ่านระบบ ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ไม่ได้นำไปใช้ในการดำเนินโครงการที่แจ้งความประสงค์รับบริจาคผ่านระบบ หรือนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย สถานศึกษา หน่วยงาน หรือมูลนิธิต่าง ๆ ดังกล่าว ตกลงและยินยอมชดใช้ทรัพย์สินคืนให้แก่สมาชิกผู้บริจาค

5. ข้อจํากัดความรับผิดของมูลนิธิ
        5.1 สมาชิกรับทราบและตกลงว่าระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการบริจาคให้แก่สถานศึกษา หน่วยงาน หรือมูลนิธิต่าง ๆ ที่ประสงค์รับบริจาคผ่านระบบ โดยมูลนิธิไม่ต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ แก่ผู้ใช้ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในความสูญหายหรือการถูกโจรกรรมทรัพย์สินที่บริจาคหรือข้อมูลส่วนบุคคล หรือการนำทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ไม่ได้นำไปใช้ในการดำเนินโครงการที่แจ้งความประสงค์รับบริจาคผ่านระบบ หรือนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย รวมถึงความเสียหายในทางภาพพจน์ ชื่อเสียง หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้ และ/หรือบุคคลอื่นใด อันเกิดจากการกระทำโดยประมาท เลินเล่อ หรือโดยเจตนา หรือการละเว้นการกระทำของสมาชิก หรือของบุคคลใด ๆ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของมูลนิธิ
        5.2 มูลนิธิไม่ต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้ และ/หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากมูลนิธิไม่สามารถให้บริการระบบบางส่วนหรือทั้งหมด อันเนื่องจากระบบหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของผู้ใช้ชำรุดหรือขัดข้อง หรือระบบโทรศัพท์ หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคมขัดข้องหรือเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของมูลนิธิ

6. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
        6.1 มูลนิธิสามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
        6.2 ผู้ใช้ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เข้าใช้ระบบนี้ ต้องเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและมูลนิธิได้ประกาศแล้วทุกกรณี

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ
        ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ระบบนี้ ให้ตีความและบังคับตามกฎหมายไทย

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี สามารถติดต่อได้ที่ 02-069-2103-04 (ต่อ 2000)