พัฒนาศูนย์การเรียนรู้มวยไทยต้านยาเสพติด
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้มวยไทยต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านหนองหิน จ.ขอนแก่น
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
176,539.87 บาท
เป้าหมาย
170,000.00 บาท
100%
6k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

มวยไทย สู่คุณธรรม จริยธรรม นำพาสุขภาพกาย ใจ ที่เข้มแข็ง อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาไทย สร้างสรรค์กายใจ สู่อาชีพในอนาคต
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้มวยไทยต้านยาเสพติด

มวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยที่สืบทอดกันมานาน เป็นทั้งการต่อสู้ป้องกันตัว  และใช้เป็นการออกกำลังกาย การถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสู่เยาวชนจะช่วยให้เยาวชน มีความรู้ ความสามารถ และมีความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมการต่อสู้ของไทย อีกทั้งยังสามารถสร้างเยาวชนให้เข้มแข็งทั้งทางกายและทางใจ ซึ่งจากบริบทของโรงเรียนในปัจจุบันที่เยาวชนมีความเสี่ยงในเรื่องปัญหาสุขภาพและยาเสพติดเพราะโรงเรียนอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงเนื่องจากเป็นชุมชนขนาดใหญ่และใกล้เมือง นักเรียนที่ครอบครัวมีกำลังทรัพย์ก็เข้าไปเรียนต่อในเมือง เด็กส่วนใหญ่ของโรงเรียนจึงเป็นเด็กที่ครอบครัวมีฐานนะยากจนถึงปานกลาง จุดเด่นของโรงเรียนปัจจุบันคือเด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจด้านกิจกรรมและกีฬา โรงเรียนมีครูที่มีความรู้ความสามารถด้านมวยไทยแบบครบวงจรและมีการสร้างทีมมวยไทยเพื่อการแสดงและสามารถคว้ารางวัลระดับชาติได้หลายปีต่อเนื่อง ดังนั้นโรงเรียนจึงมีแนวคิดในการสร้างอัตลักษณ์ให้โรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนมวยไทยสร้างสรรค์ เพื่อสร้างให้เด็กมีความเข้มแข็งทั้งทางกายและทางใจ สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้พิเศษช่วยเหลือครอบครัวและสร้างให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้และฝึกมวยไทยในหลายมิติสู่เยาวชนและประชาชนทั่วไป และต่อยอดศูนย์การเรียนรู้มวยไทยสร้างสรรค์ครบวงจร Nong Hin Yim ในอนาคต

เนื่องจากในเฟสที่ 1 นั้น โรงเรียนบ้านหนองหินได้รับการสนับสนุนมาแล้วส่วนหนึ่ง จึงอยากจากต่อยอดโครงการเดิมให้มีประสิทธิภาพ มั่นคงและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยทางโรงเรียนมีครูผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยอยู่ท่านหนึ่งคือ นายทรงกลด คำซาว ตำแหน่ง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองหินที่สร้างแกนนำนักเรียนที่มีความเชี่ยวชาญด้านมวยไทยทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจำนวนมากที่เป็นทายาทพร้อมสืบสานและส่งต่อศิลปะมวยไทยแบบรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองหินมีผลงานมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังเอกสารอ้างอิงที่ได้แนบมาด้วย อีกทั้งในขณะนี้โรงเรียนบ้านหนองหินได้รับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เข้มแข็งผ่านกีฬามวยไทยสร้างสรรค์
2)ใช้กีฬามวยไทยเพื่อบูรณาการการสอนแบบ STEM ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น
3) เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของมวยไทยอย่างสร้างสรรค์จากรุ่นสู่รุ่น
4) เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้นักเรียนระหว่างเรียนลดภาระครอบครัว
5) เพื่อให้เกิดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านมวยไทยครบวงจรให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ
6)เป็นศูนย์กลางการออกกำลังกายของชุมชนแบบแอโรบิคมวยไทยโดยนักเรียนเป็นผู้นำ


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน อ.1 จำนวน 3 คน
2. นักเรียน อ.2 จำนวน 14 คน
3. นักเรียน อ.3 จำนวน 18 คน
4. นักเรียน ป.1 จำนวน 24 คน
5. นักเรียน ป.2 จำนวน 20 คน
6. นักเรียน ป.3 จำนวน 26 คน
7. นักเรียน ป.4 จำนวน 21 คน
8. นักเรียน ป.5 จำนวน 35 คน
9. นักเรียน ป.6 จำนวน 24 คน
10. นักเรียน ม.1 จำนวน 26 คน
11. นักเรียน ม.2 จำนวน 21 คน
12. นักเรียน ม.3 จำนวน 17 คน
13. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 21 คน

รายละเอียดโครงการ

รูปแบบการดำเนินโครงการ 
     1)จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนมวยไทย โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็นดังนี้  
- หลักสูตรมวยไทยศึกษา (บูรณาการสู่การเรียนการสอนแบบSTEM) 
- หลักสูตรมวยไทยเพื่อสุขภาพ (การออกแบบท่าแอโรบิคมวยไทย ) 
-    หลักสูตรมวยไทยเพื่อการแสดงและหารายได้ระหว่างเรียน(ต่อยอดสู่อาชีพได้ในอนาคต) 
2)เปิดสอนนักเรียนทุกระดับชั้นและเยาวชนที่สนใจในทุกหลักสูตรโดยบูรณาการเข้ากับหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน 
3)จัดหาเวทีให้เด็กๆได้แสดงศักยภาพ เช่นรับงานโชว์ตามโอกาสต่างๆ การแข่งขันเพื่อพัฒนาระดับฝีมือ  
     4)เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้มวยไทยครบวงจรให้พ่อแม่ผู้ปกครอง คนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ามาเรียนหลักสูตรต่างๆหรือใช้บริการผ่านกิจกรรมต่างๆของศูนย์ เช่นมวยไทยเพื่อการออกกำลังกาย ,แอโรบิคมวยไทย เป็นต้น  และพัฒนาให้นักเรียนเป็นวิทยากรและผู้สอนซึ่งอาจจะมีการคิดค่าบริการเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนบริหารจัดการภายในศูนย์ และเป็นค่าตอบแทนให้นักเรียนแกนนำสร้างรายได้ระหว่างเรียน  
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 
1. ประชุมวางแผนคณะทำงานทั้งคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง 
2. ดำเนินงานโครงการ  
2.1 ด้านผู้เรียน  
- แยกกลุ่มนักเรียน เพื่อเตรียมหลักสูตรที่เหมาะสม เช่น อนุบาล ประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น กลุ่มผู้ที่ 
ความบกพร่องทางร่างกาย หรือผู้ที่มีทักษะพิเศษ เป็นต้น 
- ประเมินขีดความสามารถของนักเรียน และความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียนรายบุคคล  
เพื่อการจัดหลักสูตรที่เหมาะสม หรือเพื่อการต่อยอดสู่จุดเด่นรายบุคคล  
2.2 ด้านการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ตัวแทนชุมชน รวมถึงตัวแทนภาคประชาชนและ 
ภาคเอกชนที่มีองค์ความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการในระยะที่ 2  
- ระดมทรัพยากรจากทุกส่วนที่มีความพร้อมในการสนับสนุนโครงการของโรงเรียน ทั้งด้านงบประมาณ  
อุปกรณ์ หรือองค์ความรู้ ฯลฯ  เพิ่มเติมจากที่ได้รับการสนับสนุนจาก CP ALL ในปีการศึกษา 2562 มาส่วนหนึ่งแล้ว 
2.3.ด้านการพัฒนาผู้สอนและผู้บริหาร 
- จัดประชุมและอบรมคณะครูด้านการบูรณาการการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรด้านมวยไทยทั้ง 3 หลักสูตร  
- แต่งตั้งคณะครูเป็นผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆของโครงการและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้มวยไทยสร้างสรรค์ครบวงจร Nong Hin Yim  
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นที่ปรึกษา ศูนย์การเรียนรู้มวยไทยสร้างสรรค์ครบวงจร Nong Hin Yim  
2.4.ด้านหลักสูตรและการสอน 
              - คณะครูร่วมจัดทำหลักสูตรด้านมวยไทยแบ่งเป็น 3 หลักสูตรดังนี้  
1.หลักสูตรมวยไทยศึกษา บูรณาการสู่การเรียนการสอนแบบ STEM เช่น วิทยาศาสตร์ศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในการออกกำลังกาย วิศวกรรมเช่นการคาดคะเนระยะในการออกแบบท่า คณิตศาสตร์เช่นการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย เทคโนโลยีเช่นการตัดต่อเพลงในการโชว์และเพลงสำหรับแอโรบิคเป็นต้น ครูทุกระดับชั้นนำมวยไทยมาประยุกต์กับการสอนในทุกกลุ่มสาระ 
2.หลักสูตรมวยไทยเพื่อสุขภาพ โดยการออกแบบท่ามวยไทยประยุกต์สู่การการออกกำลังกาย ของนักเรียนทุกระดับชั้น และพัฒนาสู่การสอนแอโรบิคมวยไทย ต่อยอดสู่การสร้างครูแอโรบิคมวยไทยทั้งระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เปิดเป็นศูนย์ออกกำลังกายแบบแอโรบิคมวยไทยให้คนในชุมชนมาใช้บริการและจ่ายค่าผู้นำแอโรบิคเพื่อเป็นรายได้ให้กับนักเรียน 
3.หลักสูตรมวยไทยเพื่อการแสดงและการหารายได้ระหว่างเรียน โดยต่อยอดกลุ่มนักเรียนที่สนใจสู่มวยไทยเพื่อการแสดงและการหารายได้ พัฒนาสู่ศูนย์มวยไทยเพื่อการแสดงของระดับจังหวัดและระดับภาค ใช้ในการโชว์ในกิจกรรมต่างๆของภาครัฐและเอกชนเพื่อการหารายได้ของนักเรียนและโรงเรียน และพัฒนาสู่อาชีพในอนาคต 
                 -บรรจุหลักสูตรเข้าในหลักสูตรท้องถิ่น ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น 
 2.5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
- พัฒนาสถานที่ฝึกซ้อมปัจจุบันให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้มวยไทยสร้างสรรค์ครบวงจร Nong Hin Yim  
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ  
1.ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนทั้ง 3 หลักสูตรข้างต้น  
  2.ใช้สำหรับให้บริการผู้ปกครองนักเรียน คนในชุมชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
3.ใช้สำหรับการศึกษาดูงานโรงเรียนอื่นๆหรือหน่วยงานต่างๆที่สนใจเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
4.ใช้เป็นสถานที่ในการฝึกภาวะผู้นำให้นักเรียนเป็นวิทยากรและผู้สอนในกิจกรรมที่ให้บริการต่างๆของศูนย์  
3. จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมและให้บริการของศูนย์การเรียนรู้มวยไทยสร้างสรรค์ครบวงจร Nong Hin Yim  
4.ดำเนินการเปิดสอนตามหลักสูตรต่างๆที่ออกแบบไว้ 
5.สรุปผลโครงการเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา แล้วนำผลที่ได้มาพัฒนาต่อยอดและปรับปรุงในปีการศึกษาต่อๆไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
1) นักเรียนและคนในชุมชนมีสุขภาพกายแข็งแรงและสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง 
2) นักเรียนมีผลการเรียนในกลุ่มสาระต่างๆดีขึ้นจากการบูรณาการสอนแบบ STEM 
3) นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนลดภาระครอบครัว  
4) มีนักเรียนมีทักษะพิเศษสามารถเป็นผู้นำหรือเป็นวิทยากรเกี่ยวกับมวยไทยรูปแบบต่างๆได้ 
5) เกิดหลักสูตรท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ  
6) คณะครูเกิดองค์ความรู้สามารถบูรณาการต่อยอดเพื่อพัฒนาหลักสูตรอื่นๆได้ 
7) มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของมวยไทยอย่างสร้างสรรค์จากรุ่นสู่รุ่น 
8) โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านมวยไทยครบวงจรของนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป และมีรายได้หมุนเวียนเข้ามาบริหารจัดการ 
       9)โรงเรียนเป็นศูนย์กลางด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายที่ผสมผสานรูปแบบมวยไทยให้กับชุมชน 
ผลงานของโรงเรียนบ้านหนองหิน 
1.ได้รับเกียรติจากท่านพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชมให้ขวัญกำลังใจในความสำเร็จ 
2.รับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นยกย่องรางวัลชนะเลิศ1 เหรียญทอง1 เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์”  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
3.รับรางวัล ๒ เหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬา ศิลปะแม่ไม้มวยไทยชายรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์”ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
4.ได้รับเกียรติจาก ท่าน พล.อ.อ ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมให้กำลังใจ งานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวและเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ 
5.ได้รับเกียรติจากรายการ คู่ข่าว เล่าทุกเรื่องนำเสนอ การนำศิลปะแม่ไม้ มวยไทย เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน 
6.ผลงานของศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองหิน ได้เข้ามาถ่ายทำหนังสั้น เรื่อง หมัดพลิกฝัน โดยมีคณะครูและนักเรียนบางส่วน เข้าร่วมเป็นนักแสดงด้วย เพื่อทำวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
7.นำนักเรียน ร่วมแสดงคีตะมวยไทยณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 
8.รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ป.1- ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
9.พ.ศ. 2561 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคีตะมวยไทยระดับชั้นม.1- ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
10.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1กีฬาศิลปะแม่ไม้มวยไทยหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์”ระดับชาติ  
11.รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 กีฬาศิลปะแม่ไม้มวยไทยชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์”ระดับชาติ  
12.รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1กีฬาศิลปะแม่ไม้มวยไทยชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์”ระดับชาติ 
13.รางวัลชนะเลิศห้าเหรียญทองการแข่งขันมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ณ ศูนย์การค้า MBK CENTER เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   
14.เหรียญทองการแข่งขันศิลปะมวยไทย                 (ประเภททีมคู่) 
15.เหรียญทองการแข่งขันคีตะมวยไทย                   (ประเภททีม 5  คน) 
16.เหรียญทองการแข่งขันไหว้ครูและร่ายรำมวยไทย      (ประเภททีมเดี่ยว) 
17.เหรียญทองการแข่งขันไหว้ครูและร่ายรำมวยไทย      (ประเภททีมคู่) 
  18.เหรียญทองการแข่งขันไหว้ครูและร่ายรำมวยไทย      (ประเภททีม 5 คน)  
   19.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ป.1- ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
   20.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1– ม.3งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
 


แผนการดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินโครงการ กรกฎาคม 2563
ประชุมวางแผนคณะทำงานทั้งคณะครู นักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง กรกฎาคม 2563
ดำเนินงานโครงการ กรกฎาคม 2563
จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมและให้บริการของศูนย์การเรียนรู้มวยไทยสร้างวสรรค์ครบวง พฤษภาคม 2564
ดำเนินการเปิดสอนตามหลักสูตรต่างๆที่ออกแบบไว้ พฤษภาคม 2563
สรุปผลโครงการเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา แล้วนำผลที่ได้มาพัฒนาต่อยอดและปรับปรุงในปีการศึกษ?? พฤษภาคม 2563

การประเมินผล
1. 1.จัดให้มีการบูรณาการการเรียนรู้ฐานเรียนรู้ต่างๆ โดยเชื่อมโยงไปยังแนวคิดการนำไปประกอบอาชีพได้ รวมถึงสามารถบริหารโครงการให้เกิดรายได้เพื่อนำมาดูแล บำรุงรักษาโครงการในระยะยาวต่อไปได้อย่างเหมาะสม
2. 2.ส่งเสริมและปลูกฝังแนวความคิดเชิงวิชาชีพให้กับเด็กนักเรียนและคนในชุมชน
3. 3.ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของคนในชุมชนเพื่อผลักดันโครงการให้เกิดขึ้นและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
4. 4.จัดให้มีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีมระหว่างผอ. ครู และบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
5. 5.มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้กีฬามวยไทยเพื่อบูรณาการการสอนแบบ STEM ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผอ.และคณะครูนักเรียน
ผอ. คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหิน
นายทรงกลด คำซาวและนางสาวปรียานุช วงษ์ทวี
นายทรงกลด คำซาว
นายทรงกลด คำซาวและนางสาวปรียานุช วงษ์ทวี
แผนการดำเนินงาน
0/6
0%
Start |
S |
01.07.63
End |
E |
31.08.64
Over Due
Start |
S |
01.07.63
End |
E |
31.08.64
Over Due
Start |
S |
01.07.63
End |
E |
31.08.64
Over Due
Start |
S |
31.05.64
End |
E |
31.08.64
Over Due
Start |
S |
31.05.63
End |
E |
31.08.64
Over Due
Start |
S |
31.05.63
End |
E |
31.08.64
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
23/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
09/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
06/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
02/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100,000.00 0.00 100,000.00 -
02/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
01/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
01/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
20/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 700.00 0.00 700.00 -
09/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
04/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
04/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
02/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
27/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
18/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
12/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
23/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50,000.00 0.00 50,000.00 -
22/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 120.00 0.00 120.00 -
22/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 9.00 0.00 9.00 -
26/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
17/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
14/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
14/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
03/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
02/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
31/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
26/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
26/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
13/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
12/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
08/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
17/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
16/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
14/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 9.87 0.00 9.87 -
26/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
 • teacher-count
  จำนวนครู
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา 2566
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการมีส่วนร่วม
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค