ส่งเสริมทักษะอาชีพ สร้างรายได้
ส่งเสริมทักษะอาชีพ สร้างรายได้
โรงเรียนวัดย่านซื่อ จ.สุพรรณบุรี
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
15,896.00 บาท
เป้าหมาย
12,896.00 บาท
100%
41k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

"นักเรียนไม่ได้เรียนต่อและออกจากโรงเรียนกลางคัน เพียงเพราะครอบครัวมีฐานะยากจน" เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนี้โรงเรียนจึงได้มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพระหว่างเรียนในหลากหลายด้าน เพื่อช่วยให้มีรายได้เสริม ลดภาระของครอบครัว และมีวิชาชีพติดตัวเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต
ส่งเสริมทักษะอาชีพ สร้างรายได้

           แนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษา คือ การให้ชุมชนและท้องถิ่น และทุกส่วนร่วมของสังคม มีส่วนในการจัดการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนเป็นหน่วยงานของสังคม โรงเรียนจึงควรเป็นโรงเรียนของชุมชนและชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ เรียนการสอน โดยการรู้เห็นและความร่วมมือของประชาชนและชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงมีความสำคัญ โรงเรียนวัดย่านซื่อเปิดสอนระดับอนุบาล ๒ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๔๒ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งสภาพชุมชนผู้ปกครองนักเรียนมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนน้อย นักเรียนส่วนใหญ่จึงมีฐานะยากจน และเป็นสังคมชนบทมีอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจ้าง เกษตรกรได้ผลผลิตน้อย จึงเป็นสาเหตุให้ชาวบ้านขาดรายได้ ยากจน บางครอบครัวต้องเข้าไปทำงานโรงงานทิ้งเด็กไว้กับผู้สูงอายุ ผู้ปกครองโรงเรียนวัดย่านซื่อให้ความสำคัญกับการศึกษาและช่วยสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดีตามกำลังความสามารถ  โรงเรียนวัดย่านซื่อตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ นอกจากนี้ การศึกษายังเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพ การมีรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน และการพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด อย่างไรก็ตามปัญหาความยากจนยังเป็นอุปสรรคที่ทำให้นักเรียนส่วนหนึ่งขาดโอกาสทางการศึกษา ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันหรือไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ มองหาความถนัด ที่จะพัฒนาเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต จากเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับนักเรียน จึงส่งเสริมให้นักเรียนได้มีอาชีพระหว่างเรียนเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว และได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ด้านวิชาชีพติดตัวไปเมื่อจบการศึกษา และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้  
          โรงเรียนวัดย่านซื่อเป็นโรงเรียนประชารัฐรุ่นที่ ๒ จึงจัดทำ “โครงการอาชีพสานฝันนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียนและผู้ปกครองต่อ TOSHIBA เพื่อขอรับการสนับสนุนเกื้อกูลการส่งเสริมทักษะอาชีพ   ฝึกทักษะกระบวนการคิดในการทำงานของนักเรียน การสร้างความสามารถพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพให้แก่นักเรียน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 
 


วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพ
2.เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดในการทำงานของนักเรียน
3.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพให้กับนักเรียนให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัว
4.เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ มีทักษะในการเลือกตราสินค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ป.6 จำนวน 8 คน
2. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 คน
3. ผู้ปกครองนักเรียนหรือชุมชน จำนวน 5 คน
4. อื่นๆ จำนวน 34 คน

รายละเอียดโครงการ

 โรงเรียนวัดย่านซื่อ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๑ หมู่ ๔ ตำบลบ้านช้าง  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนในเขตบริการ ๑ หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่ ๔ บ้านย่านซื่อ โลกปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นที่ "คน" จะต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำให้เป็นคนที่รู้จักคิด วิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง  
          แนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษา คือ การให้ชุมชนและท้องถิ่น และทุกส่วนร่วมของสังคม มีส่วนในการจัดการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนเป็นหน่วยงานของสังคม โรงเรียนจึงควรเป็นโรงเรียนของชุมชนและชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ เรียนการสอน โดยการรู้เห็นและความร่วมมือของประชาชนและชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงมีความสำคัญ โรงเรียนวัดย่านซื่อเปิดสอนระดับอนุบาล ๒ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๔๒ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งสภาพชุมชนผู้ปกครองนักเรียนมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนน้อย นักเรียนส่วนใหญ่จึงมีฐานะยากจน และเป็นสังคมชนบทมีอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจ้าง เกษตรกรได้ผลผลิตน้อย จึงเป็นสาเหตุให้ชาวบ้านขาดรายได้ ยากจน บางครอบครัวต้องเข้าไปทำงานโรงงานทิ้งเด็กไว้กับผู้สูงอายุ ผู้ปกครองโรงเรียนวัดย่านซื่อให้ความสำคัญกับการศึกษาและช่วยสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดีตามกำลังความสามารถ  โรงเรียนวัดย่านซื่อตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ นอกจากนี้ การศึกษายังเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพ การมีรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน และการพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด อย่างไรก็ตามปัญหาความยากจนยังเป็นอุปสรรคที่ทำให้นักเรียนส่วนหนึ่งขาดโอกาสทางการศึกษา ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันหรือไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ มองหาความถนัด ที่จะพัฒนาเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต จากเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับนักเรียน จึงส่งเสริมให้นักเรียนได้มีอาชีพระหว่างเรียนเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว และได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ด้านวิชาชีพติดตัวไปเมื่อจบการศึกษา และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้  
          โรงเรียนวัดย่านซื่อเป็นโรงเรียนประชารัฐรุ่นที่ ๒ จึงจัดทำ “โครงการอาชีพสานฝันนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียนและผู้ปกครองต่อ TOSHIBA เพื่อขอรับการสนับสนุนเกื้อกูลการส่งเสริมทักษะอาชีพ   ฝึกทักษะกระบวนการคิดในการทำงานของนักเรียน การสร้างความสามารถพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพให้แก่นักเรียน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 
๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพ 
๒.๒. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดในการทำงานของนักเรียน  
๒.3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพให้กับนักเรียนให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัว 
  ๒.๔ เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๕ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ มีทักษะในการเลือกตราสินค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 
๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง 
๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีกระบวนการคิดในการทำงานได้อย่างถูกต้อง 
๓.๑.๓ นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ร้อยละ ๙๕ มีความรู้ มีทักษะใน 
การประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัวได้ 
๓.๑.๔ นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ในระดับดีขึ้นไป 
๓.๑.๕ นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ มีทักษะในการเลือกตราสินค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์  
๓.๒ เชิงคุณภาพ  
๓.๒.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และประกอบอาชีพได้ 
๓.๒.๒ นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดในการทำงานได้อย่างถูกต้อง  
๓.๒.๓ นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง มีความรู้ มีทักษะในการประกอบ 
อาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัวได้ 
  ๓.๒.๔ นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
๓.๒.๕ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์      
มีทักษะในการเลือกตราสินค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
 


แผนการดำเนินงาน
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการ มีนาคม 2564
ประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจ มีนาคม 2564
ดำเนินโครงการและดำเนินกิจกรรม กรกฎาคม 2564
ประเมินผลโครงการ สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน กันยายน 2564
ติดต่อประสานงานด้านต่างๆ มิถุนายน 2564

การประเมินผล
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และประกอบอาชีพได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
น.ส.รุ่งรัตน์ ช้างป่าดีและคณะ
คุณครูทุกท่าน
น.ส.พัชชา รุ่งเรือง
นางปภาดา เชื้อฉ่ำหลวง และคณะทำงาน
แผนการดำเนินงาน
2/5
40%
Start |
S |
01.03.64
End |
E |
31.03.64
Complete
Start |
S |
01.03.64
End |
E |
31.03.64
Complete
Start |
S |
12.07.64
End |
E |
30.09.64
Over Due
Start |
S |
01.09.64
End |
E |
30.09.64
Over Due
Start |
S |
21.06.64
End |
E |
05.07.64
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
22/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
19/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,076.00 0.00 2,076.00 -
17/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
15/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 9.00 0.00 9.00 -
15/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 507.00 0.00 507.00 -
15/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 6,500.00 0.00 6,500.00 -
09/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
09/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
04/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
03/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
02/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
30/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
30/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
24/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
20/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
 • teacher-count
  จำนวนครู
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา 2566
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการมีส่วนร่วม
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค