ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT TALENT
ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT TALENT
โรงเรียนวัดดอนทราย จ.ราชบุรี
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
218,000.00 บาท
เป้าหมาย
218,000.00 บาท
100%
81 views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this


ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT TALENTกลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน อ.2 จำนวน 14 คน
2. นักเรียน อ.3 จำนวน 15 คน
3. นักเรียน ป.1 จำนวน 7 คน
4. นักเรียน ป.2 จำนวน 9 คน
5. นักเรียน ป.3 จำนวน 14 คน
6. นักเรียน ป.4 จำนวน 20 คน
7. นักเรียน ป.5 จำนวน 21 คน
8. นักเรียน ป.6 จำนวน 11 คน
9. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 คน


แผนการดำเนินงาน
จัดจ้าง ICT Talent ประจำโรงเรียน พฤษภาคม 2562

การประเมินผล
1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แผนการดำเนินงาน
1/1
100%
Start |
S |
01.05.62
End |
E |
30.04.63
Complete
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
31/12/62 เงินสนับสนุนโครงการ 218,000.00 0.00 218,000.00 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
 • teacher-count
  จำนวนครู
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา 2563
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการมีส่วนร่วม
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค