อาหารดี พี่สอนน้อง
อาหารดี พี่สอนน้อง
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ จ.เชียงใหม่
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
113,142.16 บาท
เป้าหมาย
100,000.00 บาท
100%
3k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

อาหารที่ดีและถูกหลักโภชนาการ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตตามวัยและส่งผลต่อคุณภาพของเด็กนักเรียนที่อยู่ในวัยที่ร่างกายและสมองทางด้านการเรียนรู้กำลังพัฒนา หากเด็กนักเรียนได้รับสารอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย พร้อมทั้งได้เรียนรู้ เข้าใจ หลักโภชนาการที่ดี รู้จักเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีนำมาปรุงอาหารที่ดีมีประโยชน์ ลดหวาน มัน เค็ม เพื่อบริโภคในครัวเรือนและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว เทสโก้ โลตัส มุ่งเน้นในการส่งมอบอาหารดีมีประโยชน์และปลอดภัย ด้วยการให้ความสำคัญตลอดทั้งห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่ต้นนำ้จนถึงปลายน้ำ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงหลักโภชนาการที่ดีและคุณค่าของอาหาร ลดการสูญเสียจนทำให้เกิดขยะอาหาร(Food Waste) ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนจึงเป็นแหล่งถ่ายทอดการเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ ตลอดจนพัฒนาทักษะการประกอบอาหารที่ถูกต้อง มีประโยช์ตามหลักโภชนาการ นำไปสู่การต่อยอดในการใช้ชีวิตประจำวันและสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป
อาหารดี พี่สอนน้อง

ปัจจุบัน ความสำคัญของอาหารและหลักโภชนาการที่ดี มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตตามวัยและมีคุณภาพของเด็กนักเรียนในระบบการจัดการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนซึ่งอยู่ในช่วงที่ร่างกายและสมองด้านการเรียนรู้จะมีพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัดในช่วงที่ได้เข้าเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและสติปัญญาอันเกิดจากระบวนการที่สารอาหารไปหล่อเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อและควบคุมการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย หากเด็กนักเรียนได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีความรู้ความเข้าใจในหลักการโภชนาการที่ดี ย่อมส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีต่อตนเองและครอบครัว สังคมและประเทศชาติ การดูแลเรื่องอาหารที่บริโภค จึงมิได้มุ่งเพียงจัดอาหารที่มีรสดี ปรุงแต่งประณีตและราคาย่อมเยามาบริโภคเท่านั้น แต่ต้องรู้จักเลือกเฟ้นและปรุงแต่งอาหารให้มีคุณค่าสูง ไม่มีโทษต่อร่างกาย และสามารถใช้ประโยชน์ ในการเสริมสร้างอนามัยได้มากที่สุด ดังคำกล่าวที่ว่า  “ อาหารคือตัวเรา  (You are what you eat) ” 

เทสโก้โลตัสเป็นองค์กรธุรกิจที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอาหาร ตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อมุ่งให้ผู้บริโภคตระหนักถึงหลักโภชนาการที่ดีและตระหนักถึงคุณค่าของอาหาร ลดการสูญเสียจนทำให้เกิดขยะอาหาร (Food waste) โดยมุ่งเน้นลดปริมาณขยะอาหารอันเป็นต้นเหตุของภาวะเรืองกระจกและความเสียหายของเศรษฐกิจอันเกิดจากการทิ้งอาหารที่ยังมีคุณภาพดีอยู่ในแต่ละมือ โดยได้มีโครงการ "กินได้ไม่ทิ้งกัน" ที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างตระหนักรับรู้ถึงขยะจากเศษอาหารที่เป็นปัญหาใหญ่ไม่ด้อยไปกว่าขยะชนิดอื่น ๆ

ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงจำเป็นต้องเป็นแหล่งถ่ายทอดการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ ตลอดจนถึงการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารที่ดีมีประโยชน์ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ลดหวาน มัน เค็ม อันจุะนำไปสู่การต่อยอดในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้เกิดกับตนเองและครอบครัวได้


วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการโภชนาการที่ดีและรู้จักเลือกวัตถุดิบที่ดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย
2) เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารที่ดีและได้ฝึกปฏิบัติจริง นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้
3) เพื่อให้ผู้เรียน เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของอาหาร ลดการสูญเสียโดยมุ่งเน้นลดปริมาณของขยะอาหาร ( Food waste ) ทั้งในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชo
4) เพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปต่อยอดเพื่อถ่ายทอดให้ครอบครัวและชุมชนตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียในสังคมได้เกิด กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ม.1 จำนวน 31 คน
2. นักเรียน ม.2 จำนวน 49 คน
3. นักเรียน ม.3 จำนวน 32 คน
4. นักเรียน ป.6 จำนวน 8 คน
5. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 คน
6. ผู้ปกครองนักเรียนหรือชุมชน จำนวน 4 คน
7. อื่นๆ จำนวน 4 คน

รายละเอียดโครงการ
 1. อบรมให้ความรู้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  จำนวน 120 คน หลักการโภชนาการที่ดีและรู้จัดเลือกสรรอาหารที่ดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย และการลดการสูญเสียโดยมุ่งเน้นลดปริมาณของขยะอาหารได้อย่างครบวงจร
 2. สอนการทำอาหารให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือก  จำนวน 40 คน โดยเน้นอาหารพื้นฐาน 2 ชนิด ที่ประกอบและรับประทานให้ชีวิตประจำวัน และในท้องถิ่นที่สามารถหาแหล่งวัตถุดิบได้ง่ายและสามารถต่อยอดเป็นองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพของนักเรียนได้ในอนาคต
 3. นักเรียนและกลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาดูงานในสาขาเทสโก้ โลตัส เพื่อเรียนรู้กระบวนการจัดการตั้งแต่การจัดหาอาหารสดที่นำมาจำหน่ายในร้าน การให้ความรู้ถึงรูปแบบการรับซื้อเกษตร ผัก และผลไม้โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง มาตรฐานสินค้า และวิธีการคัดเลือกผักที่ถูกสุขลักษณะ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคการเกษตร ( QR Code ) และความรู้ในเรื่องอาหารปลอดภัย มาตรฐานปศุสัตว์ วิธีการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ถูกวิธี ปลอดสารเร่งเนื้อแดง นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับขั้นตอนผลิตของแผนก เบเกอรี่ และกิจกรรม Surplus food donation ของสาขาในการลดการสูญเสียอาหารได้อย่างครบวงจร

แผนการดำเนินงาน
จัดอบรมให้ความรู้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 120 คน มกราคม 2564
สอนการทำอาหารให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 40 คน โดยเน้นอาหารพื้นฐาน มกราคม 2564
นำนักเรียนและกลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาดูงานในสาขาเทสโก้ โลตัส เกี่ยวกับกระบวนการจัดการ กุมภาพันธ์ 2564

การประเมินผล
1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในหลักการโภชนาการที่ดี และรู้จักเลือกสรรอาหารที่ดีเพิ่มขึ้น
2. กลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการประกอบอาหารพื้นฐานรับประทานในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปประกอบเป็นเมนูหลักในครัวเรือนได้
3. กลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดหรือสร้างเป็นอาชีพเสริมได้ในอนาคตและสามารถผลิตหรือจัดจำหน่ายอาหารได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน
4. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และตระหนักในคุณค่าของอาหาร เพื่อลดการสูญเสียโดยมุ่งเน้นลดปริมาณของขยะอาหารทั้งในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เทสโก้โ่ลตัสสาขาจอมทอง
แผนการดำเนินงาน
3/3
100%
Start |
S |
18.01.64
End |
E |
29.01.64
Complete
Start |
S |
18.01.64
End |
E |
29.01.64
Complete
Start |
S |
12.02.64
End |
E |
12.02.64
Complete
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
28/01/64 ค่าจ้างเหมาจัดการฝึกอบรมตามโครงการ อาหารดี พี่สอนน้อง 0.00 30,000.00 13,145.14
28/01/64 ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสอนทำอาหารตามโครงการ อาหารดี พี่สอนน้อง 0.00 20,000.00 43,145.14
28/01/64 ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสอนทำอาหารตามโครงการ อาหารดี พี่สอนน้อง 0.00 20,000.00 63,145.14
28/01/64 ค่าจ้างเหมาจัดการศึกษาดูงานตามโครงการ อาหารดี พี่สอนน้อง 0.00 30,000.00 83,145.14
21/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100,000.00 0.00 113,145.14 -
13/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 13,145.14 -
09/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 12,145.14 -
09/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 11,645.14 -
09/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 11,145.14 -
01/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 10,645.14 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 9,645.14 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 4,645.14 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 3,645.14 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 3,644.14 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 3,643.14 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 3,143.14 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 2,143.14 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 987.16 0.00 2,142.14 -
22/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,154.98 -
18/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 154.98 -
28/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 153.98 -
27/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 152.98 -
26/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 52.98 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
 • teacher-count
  จำนวนครู
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา 2566
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการมีส่วนร่วม
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค