อาหารกลางวันจากเกษตรพอเพียง
อาหารกลางวันจากเกษตรพอเพียง
โรงเรียนวัดแจ้ง จ.พระนครศรีอยุธยา
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
84,665.99 บาท
เป้าหมาย
84,232.00 บาท
100%
3k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โครงการเกษตรพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันและการส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียนจะทำให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการและนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้อาชีพด้านการเกษตร
อาหารกลางวันจากเกษตรพอเพียง

นักเรียนโรงเรียนวัดแจ้ง ประสบกับปัญหาทางสุขภาพ อนามัย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ปกครองมีฐานะยากจน และต้องออกไปประกอบอาชีพจนทำให้ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน จึงส่งผลให้นักเรียนมีภาวะทุพโภชนา
 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โรงเรียนวัดแจ้งจึงได้ดำเนินการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ และเป็นอาหารที่ครบทั้ง 5 หมู่ ให้กับนักเรียน แต่การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน ยังไม่ครบวงจร เนื่องจากแม่ครัวโรงเรียนต้องรับซื้อวัตถุดิบจากตลาดซึ่งอาจมีสารเคมีปนเปื้อนก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กนักเรียนได้ อีกทั้งการจัดหาวัตถุดิบจากตลาดยังมีราคาที่สูง ทางโรงเรียนจึงมีความประสงค์จัดทำโครงการ "การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและการส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน" โดยจัดทำแปลงเพาะปลูกพืชผัก และเลี้ยงสัตว์เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ในส่วนของนักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในการผลิตเพื่อนำมาบริโภค ได้เรียนรู้หลักการ/วิธีการทางการเกษตร รู้จักสร้างแหล่งอาหารให้กับตนเองและครอบครัว รู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักการทำบัญชีรายรับรายจ่าย สามารถนำความรู้้ส่งเสริมให้เกิดการประกอบอาชีพภายในครอบครัว ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และที่สาำคัญคือทำให้มีภาวะการเจริญเติบโตที่สมกับวัย มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง