สานฝันอาชีพ เพื่อน้องผู้บกพร่องทางสติปัญญาและการได้ยิน
สานฝันอาชีพ เพื่อน้องผู้บกพร่องทางสติปัญญาและการได้ยิน
โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นครราชสีมา
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
306,079.11 บาท
เป้าหมาย
300,000.00 บาท
100%
9k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โครงการเติมพลัง สานฝัน สู่อาชีพเพื่อการมีงานทำ เป็นโครงการที่ส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เน้นการจำหน่ายแบบออนไลน์หรือออกร้านจำหน่าย นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ดำรงตนอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข
สานฝันอาชีพ เพื่อน้องผู้บกพร่องทางสติปัญญาและการได้ยิน

โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการทำงานที่สอดคล้องกับสภาพสังคมดังพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ. 2550มาตรา 20 (3)กล่าวไว้ว่า “การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการที่มีมาตรฐาน การคุ้มครองแรงงานมาตรการเพื่อการมีงานทำ ตลอดจนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออื่นใดเพื่อการทำงานและประกอบอาชีพของคนพิการ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกำหนด”นอกจากนั้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษยังได้กำหนดนโยบาย “ การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ”เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการให้มีโอกาสเข้าถึงการประกอบอาชีพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถและความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล        

โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล  จังหวัดนครราชสีมา เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำดังกล่าว  จึงได้จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการประกอบอาชีพขั้นพื้นฐานและในระดับที่สูงขึ้น โดยได้จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้งานอาชีพทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน โดยจัดในรูปแบบของรายวิชาเพิ่มเติมและการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกระดับชั้นจัดการเรียนรู้งานอาชีพโดยการบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรู กลุ่มทักษะ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำให้แก่นักเรียน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ ทางออนไลน์ และการออกร้านจำหน่ายและนำเสนอผลผลิตงานอาชีพนักเรียน เป็นต้น เป็นแนวทางในการส่งเสริมอาชีพแก่นักเรียนทั้งในระบบการศึกษาและที่จบการศึกษาไปแล้ว อีกทั้งยังให้นักเรียนมีความรู้ด้านธุรกิจการค้าขายอย่างเป็นรูปธรรม  นักเรียนสามารถต่อยอดธุรกิจจากผลิตภัณฑ์งานอาชีพที่ตนเองมี ซึ่งเกิดจากองค์ความรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน  เพื่อเติมพลัง สานฝันสู่อาชีพเพื่อการมีงานทำให้แก่นักเรียนอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำให้แก่นักเรียนอย่างยั่งยืน
2. เพื่อพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาใหมีทักษะอาชีพเต็มศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการ ความถนัดและความสนใจ
3. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกทักษะนักขายและสามารถสำเสนอผลงานอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม
4. เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนผลผลิตงานอาชีพของนักเรียนพิการกลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ม.1 จำนวน 31 คน
2. นักเรียน ม.2 จำนวน 41 คน
3. นักเรียน ม.3 จำนวน 66 คน
4. นักเรียน ม.4 จำนวน 28 คน
5. นักเรียน ม.5 จำนวน 29 คน
6. นักเรียน ม.6 จำนวน 21 คน

รายละเอียดโครงการ

โครงการเติมพลัง สานฝันสู่การมีงานเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้นโดยมีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านงานอาชีพ นักเรียนนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อการเลี้ยงชีพทั้งด้านการจำหน่ายในรูปบบออนไลน์ การออกร้าน ฯลฯ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมและสนับสนุนงานอาชีพของนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองมีส่วนในการพัฒนางานอาชีพให้แก่นักเรียนอย่างยั่งยืน โดยมีแผนการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้

          5.1 จัดเตรียมแผนการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำหรือกิจกรรมตามขั้นตอนการปฏิบัติ

5.2 จัดกิจกรรมบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(MOU) ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริม สนับสนุนงานอาชีพของนักเรียน

5.3 ส่งเสริม สนับสนุนการจำหน่ายผลผลิตทั้งแบบออนไลน์และออกร้านจำหน่าย ตามวันเวลาที่กำหนดหรือตามความเหมาะสม

5.4 จัดมหกรรม “เติมพลัง สานฝัน สู่อาชีพการมีงานทำอย่างยั่งยืน” โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน ภาครัฐและเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้จำหน่ายและนำเสนอผลผลิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์


แผนการดำเนินงาน
วางแผนการดำเดินโครงการ มิถุนายน 2563
จัดเตรียมแผนการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำหรือกิจกรรมตามขั้นตอนการปฏิบัติ มิถุนายน 2563
จัดกิจกรรมบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(MOU) ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สิงหาคม 2563
ส่งเสริม สนับสนุนการจำหน่ายผลผลิตทั้งแบบออนไลน์และออกร้านจำหน่าย ตามวันเวลาที่กำหนด ตุลาคม 2563
จัดมหกรรม “เติมพลัง สานฝัน สู่อาชีพการมีงานทำอย่างยั่งยืน” โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน มีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ มีนาคม 2564

การประเมินผล
1. นักเรียนมีงานทำ อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีทักษะอาชีพ พัฒนาผลผลิตสู่การจำหน่ายด้วยรูปออนไลน์และออกร้าน
3. นักเรียนสามารถนำเสนอและจำหน่ายผลผลิตงานอาชีพให้แก่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริม สนับสนุนงานอาชีพให้แก่นักเรียน

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายอัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
กลุ่มบริหารวิชาการ
แผนการดำเนินงาน
0/6
0%
Start |
S |
01.06.63
End |
E |
02.06.63
Over Due
Start |
S |
04.06.63
End |
E |
31.08.63
Over Due
Start |
S |
17.08.63
End |
E |
21.08.63
Over Due
Start |
S |
19.10.63
End |
E |
31.03.64
Over Due
Start |
S |
25.03.64
End |
E |
26.03.64
Over Due
Start |
S |
31.03.64
End |
E |
31.03.64
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
03/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 15,500.00 0.00 15,500.00 -
03/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
03/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
02/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
01/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
30/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 888.00 0.00 888.00 -
24/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
22/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
20/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
17/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
13/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
12/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
05/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 599.00 0.00 599.00 -
05/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
31/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
30/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
27/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
26/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
26/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
26/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
26/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
26/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
26/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
25/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 4,935.80 0.00 4,935.80 -
25/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
25/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 25,000.00 0.00 25,000.00 -
25/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
24/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
23/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
23/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
22/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
22/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
21/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
21/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,700.00 0.00 2,700.00 -
21/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
21/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
21/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
21/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 987.16 0.00 987.16 -
21/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
20/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
17/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
16/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
16/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 197.43 0.00 197.43 -
16/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
16/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
15/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 999.00 0.00 999.00 -
13/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 80.00 0.00 80.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 620.00 0.00 620.00 -
06/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
06/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
05/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
28/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 356.00 0.00 356.00 -
25/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 444.00 0.00 444.00 -
24/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
24/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
23/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
23/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 400.00 0.00 400.00 -
22/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
21/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
21/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 34.00 0.00 34.00 -
20/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
20/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
17/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
12/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
12/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
08/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
04/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
01/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 519.00 0.00 519.00 -
01/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 960.00 0.00 960.00 -
30/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,900.00 0.00 1,900.00 -
30/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
30/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
29/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 219.00 0.00 219.00 -
29/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
26/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
25/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
25/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
25/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
23/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 120.00 0.00 120.00 -
22/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
21/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,974.32 0.00 1,974.32 -
18/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
17/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
17/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
17/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
17/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
17/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
17/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
17/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
16/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
16/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
16/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
16/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
16/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
13/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
12/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
12/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5.00 0.00 5.00 -
12/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
08/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 4,935.80 0.00 4,935.80 -
08/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
08/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
08/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
07/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
07/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
06/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
05/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
04/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
04/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
04/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
04/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
02/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
01/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
26/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
26/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
25/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
25/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
25/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 4,000.00 0.00 4,000.00 -
24/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
23/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
22/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
22/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
21/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
19/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
19/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
18/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
18/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
18/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
18/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
16/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
16/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
15/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
12/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 42.91 0.00 42.91 -
11/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
08/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 3.00 0.00 3.00 -
08/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
07/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,658.42 0.00 1,658.42 -
02/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,085.87 0.00 1,085.87 -
01/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
31/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
31/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
28/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 4,872.42 0.00 4,872.42 -
26/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 987.16 0.00 987.16 -
26/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
23/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.63 0.00 1.63 -
15/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 987.16 0.00 987.16 -
12/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 507.00 0.00 507.00 -
12/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2.00 0.00 2.00 -
11/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
11/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
11/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
11/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
10/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 4,935.80 0.00 4,935.80 -
09/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
08/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.12 0.00 1.12 -
08/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
08/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 8,000.00 0.00 8,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.95 0.00 5,000.95 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 987.16 0.00 987.16 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
23/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
23/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
21/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
21/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
18/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
17/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
17/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
17/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
15/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
03/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
30/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
27/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
26/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
25/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
22/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
17/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
02/09/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
 • teacher-count
  จำนวนครู
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา 2566
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการมีส่วนร่วม
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค