พัฒนาฝีมือ ยุวชนบาร์เบอร์
พัฒนาฝีมือ ยุวชนบาร์เบอร์
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย จ.เชียงใหม่
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
34,738.43 บาท
เป้าหมาย
190,000.00 บาท
18%
3k views
เหลือ 47 วัน
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

ร่วมกันสร้างวิชาตัดผมและเสริมสวยให้กับนักเรียน เพื่อเป็นวิชาชีพในการหารายได้ในอนาคต
พัฒนาฝีมือ ยุวชนบาร์เบอร์

     นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยและมีฐานะยากจน ผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จึงไม่ค่อยมีเวลาดูแลบุตรหลานเท่าที่ควร เพราะต้องทำงานหาเช้ากินค่ำ และบ้านที่อยู่ก็ไกลจากร้านตัดผม จึงทำให้นักเรียนทำผิดกฎระเบียบของโรงเรียนคือ ทรงผมไม่ถูกระเบียบ 

     นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้ถูกต้อง รวมไปถึงผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตัดผมนักเรียน และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียนที่สนใจอยากประกอบอาชีพตัดผมในอนาคตด้วย


วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะการประกอบอาชีพ และมีรายได้ระหว่างเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดในการประกอบอาชีพของนักเรียนและชุมชน
4. เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรือง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียน


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ม.2 จำนวน 20 คน
2. นักเรียน ม.3 จำนวน 25 คน

รายละเอียดโครงการ

     ทางโรงเรียนได้จัดตั้งร้านตัดผมและเสริมสวย “บวกครกน้อยบาร์เบอร์” ในโรงเรียนขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี เพื่อแก้ปัญหาให้กับนักเรียนที่ทรงผมผิดระเบียบ และได้จัดทำหลักสูตรส่งเสริมอาชีพการตัดผมให้กับนักเรียนชาย และหลักสูตรช่างเสริมสวยให้กับนักเรียนหญิง รวมทั้งจัดหาวิทยากรเฉพาะทางมาอบรมการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อสามารถนำความรู้จากการอบรมไปให้บริการกับนักเรียนในโรงเรียน และคนในชุมชน ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักเรียนรุ่นพี่สู่นักเรียนรุ่นน้อง ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืนและเกิดรายได้ในระหว่างที่เรียน

ขั้นเตรียมการ
1. คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมชมรม จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โดยคัดเลือกตามคุณสมบัติตามลำดับ ดังนี้          
    1.1. เป็นนักเรียนที่มีฐานะยากจน                                                                                                               
    1.2. เป็นนักเรียนที่มีความสนใจในอาชีพ                                                                                                          
    1.3. เป็นนักเรียนที่ผิดระเบียบทรงผมบ่อยครั้ง                                                                                                           
*หากมีคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งก็สามารถเข้าร่วมชมรมได้                                                                                          
2. จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ในการอบรม                                                                                                            
3. ติดต่อช่างตัดผมในชุมชนเพื่อเป็นวิทยากรในการอบรม  

ขั้นดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ร้านตัดผมของฉัน                                                                                                                                  
     1. ให้นักเรียนระดมความคิด ในการตั้งชื่อร้านตัดผม และออกแบบโลโก้ของร้าน                                                            
     2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน ให้นักเรียนออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ “ร้านตัดผมของฉัน”  
         เพื่อสร้าง จิตนาการและแรงบันดาลใจในวิชาชีพ 
กิจกรรมที่ 2 ฝึกตัดผม  
     1. เชิญช่างตัดผมเป็นวิทยากรเพื่อฝึกสอนให้กับนักเรียน         
     2. นักเรียนในชมรมฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งปฏิบัติ ดังนี้ 
         2.1 ใช้แบบฝึกทดลองปฏิบัติ เช่น เพื่อน ครู หรือเชิญผู้ปกครองมาเป็นแบบ  
         2.2 ผู้ฝึกสอนประเมินการฝึกปฏิบัติงาน  
     3. นักเรียนในชมรมต้องบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ด้วยวิธีการดังนี้ 
         3.1 ครูนำนักเรียนออกไปให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ณ บิ๊กซี สาขาเชียงใหม่ 2   
         3.2 นักเรียนยืมอุปกรณ์ไปบริการด้วยตนเอง โดยบันทึกภาพ/วิดีโอส่งผู้ฝึกสอน 
การประเมินการผ่านชมรมบาร์เบอร์น้อย จิตอาสา                     
     1. ต้องฝึกปฏิบัติงานและผ่านการประเมินจากผู้ฝึกสอน ไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง  
     2. นักเรียนต้องบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน ไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง