พัฒนาฝีมือ ยุวชนบาร์เบอร์
พัฒนาฝีมือ ยุวชนบาร์เบอร์
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย จ.เชียงใหม่
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
190,000.75 บาท
เป้าหมาย
190,000.00 บาท
100%
11k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

ร่วมกันสร้างวิชาตัดผมและเสริมสวยให้กับนักเรียน เพื่อเป็นวิชาชีพในการหารายได้ในอนาคต
พัฒนาฝีมือ ยุวชนบาร์เบอร์

     นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยและมีฐานะยากจน ผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จึงไม่ค่อยมีเวลาดูแลบุตรหลานเท่าที่ควร เพราะต้องทำงานหาเช้ากินค่ำ และบ้านที่อยู่ก็ไกลจากร้านตัดผม จึงทำให้นักเรียนทำผิดกฎระเบียบของโรงเรียนคือ ทรงผมไม่ถูกระเบียบ 

     นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้ถูกต้อง รวมไปถึงผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตัดผมนักเรียน และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียนที่สนใจอยากประกอบอาชีพตัดผมในอนาคตด้วย


วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะการประกอบอาชีพ และมีรายได้ระหว่างเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดในการประกอบอาชีพของนักเรียนและชุมชน
4. เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรือง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียน


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ม.2 จำนวน 20 คน
2. นักเรียน ม.3 จำนวน 25 คน

รายละเอียดโครงการ

     ทางโรงเรียนได้จัดตั้งร้านตัดผมและเสริมสวย “บวกครกน้อยบาร์เบอร์” ในโรงเรียนขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี เพื่อแก้ปัญหาให้กับนักเรียนที่ทรงผมผิดระเบียบ และได้จัดทำหลักสูตรส่งเสริมอาชีพการตัดผมให้กับนักเรียนชาย และหลักสูตรช่างเสริมสวยให้กับนักเรียนหญิง รวมทั้งจัดหาวิทยากรเฉพาะทางมาอบรมการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อสามารถนำความรู้จากการอบรมไปให้บริการกับนักเรียนในโรงเรียน และคนในชุมชน ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักเรียนรุ่นพี่สู่นักเรียนรุ่นน้อง ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืนและเกิดรายได้ในระหว่างที่เรียน

ขั้นเตรียมการ
1. คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมชมรม จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โดยคัดเลือกตามคุณสมบัติตามลำดับ ดังนี้          
    1.1. เป็นนักเรียนที่มีฐานะยากจน                                                                                                               
    1.2. เป็นนักเรียนที่มีความสนใจในอาชีพ                                                                                                          
    1.3. เป็นนักเรียนที่ผิดระเบียบทรงผมบ่อยครั้ง                                                                                                           
*หากมีคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งก็สามารถเข้าร่วมชมรมได้                                                                                          
2. จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ในการอบรม                                                                                                            
3. ติดต่อช่างตัดผมในชุมชนเพื่อเป็นวิทยากรในการอบรม  

ขั้นดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ร้านตัดผมของฉัน                                                                                                                                  
     1. ให้นักเรียนระดมความคิด ในการตั้งชื่อร้านตัดผม และออกแบบโลโก้ของร้าน                                                            
     2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน ให้นักเรียนออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ “ร้านตัดผมของฉัน”  
         เพื่อสร้าง จิตนาการและแรงบันดาลใจในวิชาชีพ 
กิจกรรมที่ 2 ฝึกตัดผม  
     1. เชิญช่างตัดผมเป็นวิทยากรเพื่อฝึกสอนให้กับนักเรียน         
     2. นักเรียนในชมรมฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งปฏิบัติ ดังนี้ 
         2.1 ใช้แบบฝึกทดลองปฏิบัติ เช่น เพื่อน ครู หรือเชิญผู้ปกครองมาเป็นแบบ  
         2.2 ผู้ฝึกสอนประเมินการฝึกปฏิบัติงาน  
     3. นักเรียนในชมรมต้องบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ด้วยวิธีการดังนี้ 
         3.1 ครูนำนักเรียนออกไปให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ณ บิ๊กซี สาขาเชียงใหม่ 2   
         3.2 นักเรียนยืมอุปกรณ์ไปบริการด้วยตนเอง โดยบันทึกภาพ/วิดีโอส่งผู้ฝึกสอน 
การประเมินการผ่านชมรมบาร์เบอร์น้อย จิตอาสา                     
     1. ต้องฝึกปฏิบัติงานและผ่านการประเมินจากผู้ฝึกสอน ไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง  
     2. นักเรียนต้องบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน ไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง  
 


กิจกรรมที่ 3 ส่งมอบความสำเร็จ 
       1. โรงเรียนจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมชมรม “บาร์เบอร์น้อย จิตอาสา” และวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์                                      2. เชิญชวนให้นักเรียนเข้าร่วมชมรมเป็นผู้ถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องรุ่นต่อไป  
ขั้นสรุปผล  
        จัดทำเอกสาร ภาพประกอบ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน


แผนการดำเนินงาน
สำรวจข้อมูล / เชิญวิทยากรช่างตัดผมและเสริมสวย มิถุนายน 2564
คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมชมรม “บวกครกน้อยบาร์เบอร์” มิถุนายน 2564
สร้างห้องฝึกปฏิบัติการตัดผมและเสริมสวย มิถุนายน 2564
จัดหาอุปกรณ์ตัดผมและเสริมสวย กรกฎาคม 2564
ฝึกอบรมนักเรียนในชมรม “บวกครกน้อยบาร์เบอร์” กรกฎาคม 2564
นักเรียนฝึกปฏิบัติงานครั้งที่ 1 และประเมินผล กันยายน 2564
นักเรียนฝึกปฏิบัติงานครั้งที่ 2 และประเมินผล ตุลาคม 2564
การบำเพ็ญประโยชน์สังคม / ชุมชนในท้องถิ่น พฤศจิกายน 2564
ติดตาม ประเมินผล รับวุฒิบัตร ธันวาคม 2564
สรุปผลโครงการ มกราคม 2565

การประเมินผล
1. นักเรียนมีทักษะฝีมือการตัดผมและเสริมสวย
2. นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม
3. ผู้ปกครอง/ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายภูมินทร์ ฟูมูลเจริญ
วิทยากร
แผนการดำเนินงาน
4/10
40%
Start |
S |
01.06.64
End |
E |
30.06.64
Complete
Start |
S |
14.06.64
End |
E |
31.07.64
Complete
Start |
S |
01.06.64
End |
E |
31.07.64
Complete
Start |
S |
01.07.64
End |
E |
31.07.64
Complete
Start |
S |
01.07.64
End |
E |
31.07.65
Over Due
Start |
S |
01.09.64
End |
E |
01.09.65
Over Due
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
31.10.65
Over Due
Start |
S |
01.11.64
End |
E |
26.12.65
Over Due
Start |
S |
01.12.64
End |
E |
26.12.65
Over Due
Start |
S |
10.01.65
End |
E |
26.12.65
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
20/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 4,357.00 0.00 4,357.00 -
20/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
20/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.00 0.00 1,500.00 -
20/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
20/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
20/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
20/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 400.00 0.00 400.00 -
20/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
20/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
19/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
19/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
19/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
19/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
19/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
19/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
19/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
19/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
19/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
19/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
19/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
19/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
19/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
19/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
19/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
19/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
18/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
17/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
17/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 99.00 0.00 99.00 -
16/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
16/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
14/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
14/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
13/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
13/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
12/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
12/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
12/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
12/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
12/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
12/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
12/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,974.32 0.00 1,974.32 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 12,500.00 0.00 12,500.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 400.00 0.00 400.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 8,170.00 0.00 8,170.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,300.00 0.00 1,300.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20,000.00 0.00 20,000.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 250.00 0.00 250.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 40,000.00 0.00 40,000.00 -
08/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
27/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
24/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 99.00 0.00 99.00 -
22/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
17/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
17/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 12.00 0.00 12.00 -
12/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
04/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 19.00 0.00 19.00 -
30/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 195.00 0.00 195.00 -
29/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
29/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 195.00 0.00 195.00 -
22/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 120.00 0.00 120.00 -
17/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
17/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 197.43 0.00 197.43 -
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
08/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
06/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
04/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
25/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
24/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
24/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
24/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
16/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
31/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
26/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 909.00 0.00 909.00 -
16/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,500.00 0.00 2,500.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,500.00 0.00 2,500.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
23/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
21/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
16/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
27/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
21/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
16/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
16/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
22/10/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
22/10/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
22/10/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
22/10/63 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
 • teacher-count
  จำนวนครู
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา 2566
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการมีส่วนร่วม
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค