พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในฝัน
พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในฝัน
โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี จ.นครราชสีมา
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
180,000.00 บาท
เป้าหมาย
180,000.00 บาท
100%
16k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในฝัน เป็นโครงการที่มุ่งปรับปรุงห้องวิทย์ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์การสอนทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เด็กที่ขาดโอกาสและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านการทดลองและการสืบค้นข้อมูล ผ่านการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในฝัน

     โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  นักเรียนจำนวน 275 คน  ตั้งอยู่ในถิ่นห่างไกลความเจริญ ในตำบลภูหลวง อยู่แนวชายแดนระหว่างอำเภอปักธงชัยและอำเภอวังน้ำเขียวในจังหวัดนครราชสีมา  มีเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รับจ้างทั่วไป  เศรษฐกิจครัวเรือนไม่ดี  โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี  เป็นความหวังเดียวของผู้ปกครองที่จะนำพาให้บุตรหลานได้รับการศึกษาที่ดี และมีอนาคต   
    โดยสภาพทั่วไปของโรงเรียน  เป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสทางการศึกษาของนักเรียนที่ไม่สามารถไปเรียนต่อในตัวอำเภอหรือตัวจังหวัด  ซึ่งมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาว่าด้วยเรื่องของธรรมชาติ  มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  ในขณะเดียวกันที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล  การเรียนรู้ที่ต้องประกอบด้วย 3 ส่วนที่สำคัญคือ การออกแบบเนื้อหา การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการออกแบบการสื่อสาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถทางการเรียนของผู้เรียนในสังคมยุคที่ทุกคนต่างเรียกว่าสังคมไร้สายที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั่วโลก  ในขณะเดียวกันโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี  มีบุคลากรทางการศึกษาที่จบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์มีคุณวุฒิและประสบการณ์ การออกแบบการจัดการเรียนการสอน  มีข้อจำกัดสูงมาก  ต้องอาศัยการสอนตามหนังสือเรียน  หรือหาสื่อการเรียนตามอินเตอร์เน็ต  การทดลองแบบอาศัยดูรูปภาพ  หรือดูการทดลองตามอินเตอร์เน็ต  โอกาสที่จะได้ทดลองจริง ๆ มีน้อยมากหรือไม่มีโอกาสเลยซึ่งหลายโรงเรียนในประเทศไทยก็เป็นเช่นนั้น สาเหตุเพราะ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ไม่มีความพร้อม  ไม่มีอุปกรณ์ทดลอง  ที่มีอยู่ก็ใช้การไม่ได้หรือได้น้อย  ไม่มีสารทดลอง   หรือมีไม่ครบบ้าง  การสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นได้ยากมาก  เพราะข้อจำกัดของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์   เหล่านี้เป็นข้อจำกัดในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
     ดังนั้น  การปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี  จึงเป็นสิ่งจำเป็น  และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาน  ได้มีโอกาสสัมผัสกับการจัดการเรียนการสอนที่ทันยุคทันสมัย  มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับการทดลองอันเป็นส่งต่อความรู้ที่ถาวรให้กับเด็ก  มีโอกาสได้สืบค้นข้อมูลที่หลากหลาย  มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ดี   ทำให้นักเรียนมีความรักการเรียนรู้  รู้จักการสืบค้น  กล้าคิด  กล้าทำ  กล้าตัดสินใจ  สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในฝันได้ 
 


วัตถุประสงค์
1. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในฝันที่ทันสมัย มีอุปกรณ์การทดลองที่พร้อมในการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และมีอุปกรณ์สืบค้นข้อมูลสำหรับห้องวิทยาศาสตร์
2. ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนได้น่าสนใจ ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดในหลักสูตรได้
3. นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ผ่านการทดลอง ปฏิบัติจริง และสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียนรู้ได้
4. นักเรียน สามารถเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. นักเรียน มีความสุขกับการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีความรู้ที่ฝังแน่น ถาวร และสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ป.1 จำนวน 31 คน
2. นักเรียน ป.2 จำนวน 36 คน
3. นักเรียน ป.3 จำนวน 28 คน
4. นักเรียน ป.4 จำนวน 16 คน
5. นักเรียน ป.5 จำนวน 26 คน
6. นักเรียน ป.6 จำนวน 25 คน
7. นักเรียน ม.1 จำนวน 11 คน
8. นักเรียน ม.2 จำนวน 21 คน
9. นักเรียน ม.3 จำนวน 26 คน
10. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คน

รายละเอียดโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. สำรวจความต้องการสื่อ / ครุภัณฑ์ / วัสดุ / อุปกรณ์ที่ต้องการใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้เพียงพอต่อความต้องการ  

2.ศึกษาหาความรู้ลักษณะห้องเรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานตามที่  สสวท. กำหนด แล้วนำมาประกอบในการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์

3.ปรับปรุงโครงสร้างห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน  และให้มีลักษณะที่ทันสมัย  สะดวกต่อการใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

4.จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการกลาง โต๊ะสาธิตพร้อมอ่างล้างมือ ตู้ทึบใต้ระดับพร้อมอ่างล้างมือ เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ แท็บเล็ตสำหรับค้นหาข้อมูล สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียน เช่น วัสดุอุปกรณ์การทดลอง  สารเคมี  ที่ได้จากกการสำรวจในข้อ 1  สื่อการสอนอุปกรณ์ไฟฟ้า กล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น

5.ประกอบ ติดตั้งอุปกรณ์ตามที่ได้วางแผนไว้ 

6.ใช้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์

7.ประเมินการสอนจากการสังเกตการสอน ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง(ครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง) และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

8.สรุปผลการดำเนินโครงการ

 


แผนการดำเนินงาน
สำรวจความต้องการสื่อ / ครุภัณฑ์ / วัสดุ / อุปกรณ์ที่ต้องการใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พฤษภาคม 2563
ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ ลักษณะห้องเรียงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน ตามที่ สสวท. มิถุนายน 2563
ปรับปรุงโครงสร้างห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน และให้มีลักษณะที่ทันสมัย สะดวกต่อการใช้ใ?? กรกฎาคม 2563
จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการกลาง ,โต๊ะสาธิตพร้อมอ่างล้างมือ , ตู้ทึบใต้ระดับพร้อมอ่างล้างมือ ,เก? กรกฎาคม 2563
ประกอบ ติดตั้งอุปกรณ์ตามที่ได้วางแผนไว้ สิงหาคม 2563
ใช้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ กันยายน 2563
ประเมินการสอน จากการสังเกตการสอน ประเมินความพึงพอใจ(ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง)และ ป? เมษายน 2564
สรุปผลการประเมิน เมษายน 2564

การประเมินผล
1. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีการออกแบบการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. นักเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. นักเรียนมีการสืบค้นเนื้อหาข้อมูลประกอบการเรียน
4. ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในฝัน
5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในฝัน
6. ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในฝัน
7. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์แต่ละระดับชั้นเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวสุกัญญา บุตรพรม
นางสุปราณี แช่มเมืองปัก
นายกำธร วรธงไชย
นายพินิจ โคตะมะ
นางสาวสุกัญญา บุตรพรม นายอนนท์ กินกิ่ง
นายนิยม สมบัติ นักเรียน นางสาวสุกัญญา บุตรพรม นายอนนท์ กินกิ่ง
นางสาวสุกัญญา บุตรพรม
แผนการดำเนินงาน
8/8
100%
Start |
S |
28.05.63
End |
E |
01.06.63
Complete
Start |
S |
01.06.63
End |
E |
01.06.63
Complete
Start |
S |
01.07.63
End |
E |
30.07.63
Complete
Start |
S |
01.07.63
End |
E |
30.07.63
Complete
Start |
S |
03.08.63
End |
E |
31.08.63
Complete
Start |
S |
01.09.63
End |
E |
30.04.64
Complete
Start |
S |
01.04.64
End |
E |
07.04.64
Complete
Start |
S |
07.04.64
End |
E |
07.04.64
Complete
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
25/09/64 จัดซื้อสารเคมีและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 0.00 8,580.00 8,580.00
15/09/64 จัดซื้อตะกร้าทรงแบน ทรงสูง สำหรับเตรียมเครื่องแก้ว เข้ากลุ่มทดลอง 0.00 555.00 555.00
10/09/64 จ้างเหมาจัดทำโต๊ะปฏิบัติการหกเหลี่ยมพร้อมเก้าอี้ 6 ชุด โต๊ะสาธิตการสอนพร้อมเวทีสาธิตการทดลอง ตู้ทึบพร้อมอ่างล้างเครื่องแก้ว 2 หลุม 0.00 140,000.00 140,000.00
15/08/64 จัดซื้อแท็บแล็ต พร้อมฟิมล์จอกันกระแทก 0.00 30,783.00 30,783.00
27/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 798.51 0.00 798.51 -
26/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 4,935.80 0.00 4,935.80 -
25/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
25/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 900.00 0.00 900.00 -
25/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
24/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
24/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
23/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
22/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
14/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 299.00 0.00 299.00 -
11/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
11/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
10/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
09/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
09/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
05/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
02/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
23/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
21/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 4,935.80 0.00 4,935.80 -
20/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
08/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
06/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
04/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
04/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
01/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
27/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
26/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
23/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 70.00 0.00 70.00 -
20/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
08/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
30/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 30,000.00 0.00 30,000.00 -
29/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
26/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
23/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
23/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
23/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
21/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
17/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
12/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
10/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
06/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
05/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
30/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 159.00 0.00 159.00 -
30/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 19.00 0.00 19.00 -
30/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,900.00 0.00 1,900.00 -
29/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 128.00 0.00 128.00 -
28/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
22/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 120.00 0.00 120.00 -
17/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
17/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
13/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 600.00 0.00 600.00 -
12/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
10/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
01/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
27/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
26/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
24/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
23/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
23/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
23/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
22/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
12/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
11/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
04/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
01/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 401.77 0.00 401.77 -
01/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
01/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
31/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
31/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,900.00 0.00 1,900.00 -
31/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
28/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,539.96 0.00 1,539.96 -
28/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
26/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 40.00 0.00 40.00 -
09/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 25.00 0.00 25.00 -
09/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
04/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 987.16 0.00 987.16 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 4,000.00 0.00 4,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
24/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
24/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
24/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
24/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
24/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
24/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
23/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
23/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
17/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
14/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
13/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
26/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
24/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
17/07/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
 • teacher-count
  จำนวนครู
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา 2566
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการมีส่วนร่วม
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค