สภานักเรียน...เปลี่ยนวิถีเรียนรู้ผู้นำรุ่นใหม่
สภานักเรียน...เปลี่ยนวิถีเรียนรู้ผู้นำรุ่นใหม่
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 จ.ระยอง
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
46,800.00 บาท
เป้าหมาย
46,790.00 บาท
100%
974 views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 จ.ระยอง ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ “ผู้เรียน” ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล ส่งเสริมการสร้างพลเมืองที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ โดยการเปิดพื้นที่ "เวทีสภานักเรียน" เพื่อหล่อหลอมให้เกิดกลไกการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านการลงมือทำ (Action Learning) และสร้างการมีส่วนร่วมในการออกแบบและแก้ปัญหาต่าง ๆ จนเกิดเป็นวิถีเรียนรู้ผู้นำรุ่นใหม่ในโรงเรียน
สภานักเรียน...เปลี่ยนวิถีเรียนรู้ผู้นำรุ่นใหม่

การสร้างกระบวนการเรียนรู้ของ “สภานักเรียน” เพื่อช่วยให้นักเรียนรู้จักสืบค้นข้อมูลและทำงานร่วมกับเพื่อนนักเรียนและคนในชุมชนของตนเอง  เปิดพื้นที่ระดมความคิดเห็นทั้งจากนักเรียนในโรงเรียนเชื่อมโยงไปยังพ่อแม่ ผู้ปกครอง และคนในชุมชน  เพื่อช่วยกันดูแลและออกแบบชุมชนของตนเองผ่านการเรียนรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน  


 


วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทั้งของครูผู้สอนและผู้เรียน ในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญตามความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียนในการออกแบบและแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อสร้างวิถีวัฒนธรรมในโรงเรียนตนเอง
2. เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมให้กับผู้เรียน ในการออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมมิติความสัมพันธ์ภายในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ จนเกิดความรู้ความเข้าใจในบริบทต่าง ๆ และนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3. เพื่อสร้างสถานการณ์การเรียนรู้เสมือนจริงให้กับ “ผู้เรียน” ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ผ่านเวทีการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงของสภานักเรียน
4. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติให้แก่ผู้เรียน อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพฐานสมรรถนะที่ยั่งยืนต่อไป


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ม.1 จำนวน 50 คน
2. นักเรียน ม.2 จำนวน 60 คน

รายละเอียดโครงการ

บทบาทของผู้บริหารและคณะครู  
• ผู้บริหารและคณะครูออกแบบตารางการดำเนินงานของ “สภานักเรียน” ในโครงสร้างการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนอย่างชัดเจน   
• ผู้บริหารสนับสนุนและมอบหมายเชิงนโยบาย   
• ผู้บริหารเปิดพื้นที่จัดให้มีเวทีระดมความคิดเห็นของโรงเรียน  โดยครูประจำชั้นในทุกช่วงชั้น (ทั้งโรงเรียน) สื่อสารเสริมสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในเวทีระดมความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นตามตารางการดำเนินโครงการอย่างอิสระ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมเรียนรู้และรับผิดชอบชุมชนตนเอง  
• ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  ประสานงานร่วมกับครูประจำชั้นของนักเรียน  
• ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  ทำหน้าที่รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมผู้บริหารและครูของโรงเรียน  
บทบาทของสภานักเรียน 
• สภานักเรียน  ประชุมหารือและนำเสนอปฏิทินกิจกรรม “สภานักเรียน” ประจำปีการศึกษาต่อผู้บริหาร 
• สภานักเรียนสำรวจข้อมูลจากชุมชน / เก็บบันทึกข้อมูล ปัญหา ความสนใจจากคนในชุมชน   เพื่อนำไปสู่การเสนอและคัดเลือกหัวข้อในการระดมความคิดเห็น 
• สภานักเรียนนำเสนอโครงการให้ครูที่ปรึกษาและผู้บริหารรับทราบ  เพื่อนำไปสู่การประกาศปฏิทินกิจกรรม “สภานักเรียน”  และสื่อสารนักเรียนในโรงเรียนรับทราบและดำเนินโครงการร่วมกัน 
• สภานักเรียนดำเนินงานร่วมกับ “ผู้นำชุมชน” โดยการสืบค้น เก็บบันทึกข้อมูล ลงมือทำตามแผนงานของโครงการ 
โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ ICT เพื่อการศึกษาต่าง ๆ  ที่ขอเปิดระดมทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ  เช่น  การบันทึกข้อมูลชุมชน การบันทึกเสียงการประชุมระดมความคิดเห็น  การถ่ายภาพและวิดีโอบันทึกการ  และฝึกฝนทักษะการถอดบทเรียน  และการคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ  
• ผู้บริหารสนับสนุนให้สภานักเรียน  จัดเวทีระดมความคิดเห็นในโรงเรียนและชุมชน   
• สภานักเรียนสรุปข้อมูล   
• สภานักเรียนรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้นำชุมชน /  เสียงตามสายชุมชน และในเวทีการประชุมของโรงเรียน  
 


แผนการดำเนินงาน
1) ประชุมสร้างความเข้าใจ (ผอ./ ครู/สภานักเรียน) กันยายน 2563
2) กำหนดเป้าหมายและจัดทำตารางการดำเนินงาน กันยายน 2563
3) ครูและนักเรียนร่วมออกแบบการเรียนรู้ กันยายน 2563
4) จัดทำแบบสำรวจหัวข้อที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงจากนักเรียนทั้งโรงเรียน กันยายน 2563
5) จัดซื้ออุปกรณ์ตามแผนงานที่ได้รับการสนับสนุน มีนาคม 2564
6) ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ/กำหนดหัวข้อการขับเคลื่อนสภานักเรียน เมษายน 2564
7) นักเรียนดำเนินการตามเป้าหมาย พฤษภาคม 2564
8) สังเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็นที่ได้เรียนรู้ สิงหาคม 2564
9) นักเรียนนำเสนอผลงานผ่านเพจโรงเรียนและบอร์ดแสดงผลงาน สิงหาคม 2564
10) นักเรียนนำเสนอผลงานต่อชุมชนผ่านเพจโรงเรียน กันยายน 2564
11) สภานักเรียนรายงานผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1/2563 และดำเนินการต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป กันยายน 2564

การประเมินผล
1. นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
2. นักเรียนมีทักษะการทำงานเป็นทีม
3. นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอในพื้นที่สาธารณะ
4. นักเรียนมีทักษะการคิด และมีความกล้าในการเสนอแนะคิด วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
5. นักเรียนมีทักษะการเขียนโครงงาน การถอดบทเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้บริหาร, คณะครูและณัฐนันท์ หาญกิจ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
นายณัฐนันท์ หาญกิจ และ สภานักเรียน
นายณัฐนันท์ หาญกิจ และสภานักเรียน
นายณัฐนันท์ หาญิจ และสภานักเรียน
แผนการดำเนินงาน
4/11
36%
Start |
S |
01.09.63
End |
E |
03.09.63
Complete
Start |
S |
08.09.63
End |
E |
09.09.63
Complete
Start |
S |
10.09.63
End |
E |
23.09.63
Complete
Start |
S |
24.09.63
End |
E |
30.09.63
Complete
Start |
S |
22.03.64
End |
E |
09.04.64
Over Due
Start |
S |
09.04.64
End |
E |
18.05.64
In Progress
Start |
S |
20.05.64
End |
E |
31.07.64
Wait Start
Start |
S |
02.08.64
End |
E |
06.08.64
Wait Start
Start |
S |
16.08.64
End |
E |
31.08.64
Wait Start
Start |
S |
01.09.64
End |
E |
15.09.64
Wait Start
Start |
S |
13.09.64
End |
E |
17.09.64
Wait Start
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 668.52 0.00 668.52 -
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 370.00 0.00 370.00 -
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
08/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
07/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
05/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
05/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
05/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
05/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
05/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
05/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
05/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
05/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
05/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
05/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
05/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
05/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 99.00 0.00 99.00 -
05/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
28/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
25/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
17/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
14/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
13/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 888.00 0.00 888.00 -
09/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
02/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
01/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
31/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
29/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
22/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,961.48 0.00 2,961.48 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
22/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
22/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
21/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
18/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
18/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
17/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
17/08/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.98 0.00 1.98 -
17/08/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
 • teacher-count
  จำนวนครู
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา 2563
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการมีส่วนร่วม
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค