ติวเข้มภาษาอังกฤษ เพิ่มทักษะการเรียนรู้
ติวเข้มภาษาอังกฤษ เพิ่มทักษะการเรียนรู้
โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม จ.ราชบุรี
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
111,988.04 บาท
เป้าหมาย
110,120.00 บาท
100%
5k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

ร่วมยกระดับการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษทุกด้าน ของนักเรียนทุกระดับชั้นให้ติดตัวจนเติบใหญ่ เพื่อการสื่อสารในวันหน้า
ติวเข้มภาษาอังกฤษ เพิ่มทักษะการเรียนรู้

     เนื่องจากโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ปีการศึกษา 2563 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับกลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี เพื่อให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านกายภาพและด้านคุณภาพผู้เรียน และจากการวิเคราะห์สถานศึกษาพบว่า ผู้เรียนส่วนมากไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ เมื่อพิจารณาแล้วพบสาเหตุหลายประการ คือ  
1. ขาดครูที่มีความชำนาญในการสอนสื่อสารภาษาอังกฤษ  
2. ห้องเรียนขาดสื่ออุปกรณ์การสอนประจำห้องเรียน  
3. ขาดการจัดกิจกรรมฝึกทักษะทางภาษา  
4. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรม   

     โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม ได้ดำเนินการจัดทำ PLC ขึ้นเพื่อหาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางแก้ไขในเรื่องดังกล่าว   
โดยกำหนดให้จัดทำโครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานศึกษาและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป