สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ต่อยอดวิสาหกิจชุมชน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ต่อยอดวิสาหกิจชุมชน
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน จ.นครราชสีมา
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
141,934.47 บาท
เป้าหมาย
141,900.00 บาท
100%
2k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวานจึงเห็นความสำคัญในการปลุกจิตสำนึกของเยาวชนและบุคคลทั่วไป ให้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ ความเป็นไทย ด้านหม่อนไหมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และต่อยอดให้สู่ วิสาหกิจชมชนให้ผ้าไหมบ้านหนองม่วงหวาน มีชื่อเสียงระดับประเทศ และระดับโลกต่อไป โรงเรียนจึงมีหลักสูตรเพิ่มเติม ยุวเกษตร การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ต่อยอดวิสาหกิจชุมชน

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวานจึงเห็นความสำคัญในการปลุกจิตสำนึกของเยาวชนและบุคคลทั่วไป ให้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ ความเป็นไทย ด้านหม่อนไหมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และต่อยอดให้สู่ วิสาหกิจชมชนให้ผ้าไหมบ้านหนองม่วงหวาน มีชื่อเสียงระดับประเทศ และระดับโลกต่อไป


วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่าย พัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมให้โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้นำทางการถ่ายทอดอาชีพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมที่หลากหลายและมีประสิทธิผล
2. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและนำเสนอผลงานของนักเรียน ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.นักเรียนและชุมชนตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้องถิ่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมที่หลากหลายและมีประสิทธิผล


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ม.1 จำนวน 29 คน
2. นักเรียน ม.2 จำนวน 37 คน
3. นักเรียน ม.3 จำนวน 37 คน
4. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 19 คน
5. ผู้ปกครองนักเรียนหรือชุมชน จำนวน 100 คน

รายละเอียดโครงการ

     โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวานจึงเห็นความสำคัญในการปลุกจิตสำนึกของเยาวชนและบุคคลทั่วไป ให้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ ความเป็นไทย ด้านหม่อนไหมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และต่อยอดให้สู่ วิสาหกิจชมชนให้ผ้าไหมบ้านหนองม่วงหวาน มีชื่อเสียงระดับประเทศ และระดับโลกต่อไป โรงเรียนจึงมีหลักสูตรเพิ่มเติม  ยุวเกษตร การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยมีการจัดการเรียนการสอนดังนี้

 


แผนการดำเนินงาน
ประชุมวางแผนงาน มีนาคม 2563
ดำเนินการตามแผน มีนาคม 2563
ประเมินผล มีนาคม 2563
สรุปโครงการ มีนาคม 2563

การประเมินผล
1. 1.เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่าย พัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมให้โรงเรียน ชุมชน
2. 2. สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีเพื่อเป็นช่องทางในการออกแบบ และจำหน่าย ( โน้ตบุ๊ก ,โทรทัศน์, อินเตอร์เน็ต , เครื่องเสียง ,เครื่องฉายโปรเจคเตอร์, )
3. รถเคลื่อนที่ใช้สำหรับจัดนิทรรศการ /นำเสนอข้อมูล /จำหน่ายผลิตภัณฑ์
4. 4.ค่าวิทยากรในการอบรม

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายธวัชชัย เฉิดจำเริญ
คณะครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน
นางสาวนันทนา มูลวันดี
นายประยูร รำไธสง
แผนการดำเนินงาน
4/4
100%
Start |
S |
17.03.63
End |
E |
31.03.64
Complete
Start |
S |
17.03.63
End |
E |
31.03.64
Complete
Start |
S |
17.03.63
End |
E |
31.03.64
Complete
Start |
S |
17.03.63
End |
E |
31.03.64
Complete
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
24/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
12/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
10/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
09/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
02/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
30/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
25/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
25/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
23/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
31/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
26/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
22/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
30/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20,000.00 0.00 20,000.00 -
30/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
26/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
26/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
12/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
01/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50,000.00 0.00 50,000.00 -
01/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
28/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
22/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 120.00 0.00 120.00 -
17/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
17/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
15/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
12/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
10/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
10/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
05/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
04/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
04/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
03/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
27/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
26/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
23/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
23/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 974.48 0.00 974.48 -
23/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
16/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
13/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
11/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
02/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
31/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
04/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
24/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
16/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
03/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
26/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
21/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2.00 0.00 2.00 -
28/10/63 เงินสนับสนุนโครงการ 0.99 0.00 0.99 -
17/07/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
 • teacher-count
  จำนวนครู
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา 2566
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการมีส่วนร่วม
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค