อุทยานการเรียนรู้แดนมหัศจรรย์ เรื่องราวของพ่อ
อุทยานการเรียนรู้แดนมหัศจรรย์ เรื่องราวของพ่อ
โรงเรียนวัดบางสาม จ.สุพรรณบุรี
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
258,827.00 บาท
เป้าหมาย
258,000.00 บาท
100%
4k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะที่สามารถนำไปในการประกอบอาชีพ รวมทั้งต้องเป็นคนดีของสังคม เนื่องจากโรงเรียนวัดบางสามมีพื้นที่รกร้าง ว่างเปล่าไม่ได้ใช้งานเป็นแหล่งอาศัยของยุง และสัตว์มีพิษ ซึ่งส่งผลต่อสวัสดิภาพของนักเรียน และนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังขาดแหล่งน้ำดื่ม ที่สะอาดสำหรับบริโภค อันจะส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียน ทางโรงเรียนวัดบางสาม
อุทยานการเรียนรู้แดนมหัศจรรย์ เรื่องราวของพ่อ

ในปัจจุบันเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะที่สามารถนำไปในการประกอบอาชีพ รวมทั้งต้องเป็นคนดีของสังคม เนื่องจากโรงเรียนวัดบางสามมีพื้นที่รกร้าง  ว่างเปล่าไม่ได้ใช้งานเป็นแหล่งอาศัยของยุง และสัตว์มีพิษ ซึ่งส่งผลต่อสวัสดิภาพของนักเรียน และนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังขาดแหล่งน้ำดื่ม ที่สะอาดสำหรับบริโภค อันจะส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียน ทางโรงเรียนวัดบางสาม  จึงได้ปรึกษาหารือ กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้นำชุมชน   ศิษย์เก่าและสภานักเรียน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่รกร้างให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ชุมชน นำไปสู่ความยั่งยืนของโครงการ โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 สู่การลงมือปฏิบัติจริง (Active Leaning ) ,PBL , BBL , SBL , Child center ทั้ง 13 กิจกรรม ที่จะนำไปสู่การบูรณาการ 8 กลุ่มสาระทางการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และเป็นแหล่งสาธิตทางการเกษตร กิจกรรมทางการตลาด โดยผ่านการลงมือปฏิบัติของนักเรียนในรูปแบบ 
• อุทยานการเรียนรู้แดนมหัศจรรย์เรื่องราวของพ่อ 
• วิสาหกิจน้ำสะอาดเพื่อชีวิต 


 


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งสาธิตทางการเกษตรด้านการจัดสรรพื้นที่แนวเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่นักเรียน และชุมชน
2. เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิชาการให้กับนักเรียน
3. เพื่อพัฒนาพื้นที่รกร้างให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนโรงเรียนวัดบางสาม
4. เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน มีน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ อย่างเพียงพอ และจำหน่ายในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน อ.1 จำนวน 19 คน
2. นักเรียน อ.2 จำนวน 19 คน
3. นักเรียน ป.2 จำนวน 26 คน
4. นักเรียน ป.3 จำนวน 24 คน
5. นักเรียน ป.4 จำนวน 17 คน
6. นักเรียน ป.5 จำนวน 32 คน
7. นักเรียน ม.6 จำนวน 14 คน
8. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 คน
9. ผู้ปกครองนักเรียนหรือชุมชน จำนวน 500 คน
10. ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน

รายละเอียดโครงการ

รูปแบบการดำเนินโครงการ

     ในปีการศึกษา 2562 หลังจากที่โรงเรียนได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนก้อนแรกจากบมจ.ซีพีออลล์ ทางโรงเรียนได้ดำเนินโครงการโดยทันที โดยจัดการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา นำเสนอโครงการ แดนมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้เรื่องของพ่อ เพื่อให้ทราบรายละเอียดของโครงการ ต่อมาได้มีการขอการสนับสนุนเพิ่มเติมเนื่องจากงบประมาณในการทำโครงการยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เสร็จสิ้นตามแผนเนื่องจากเป็นโครงการที่ใหญ่ ด้วยเหตุนี้หลังจากการประชุมทางโรงเรียนได้มีการไปโรดโชว์เพื่อรับการสนับสนุนจากชุมชนเพิ่มเติมยังหน่วยงานของรัฐ เอกชน และชาวบ้าน พร้อมกันนั้นทางโรงเรียนจึงได้เริ่มทำโครงการน้ำดื่มสะอาดก่อน เนื่องจากโครงการน้ำดื่มสะอาดสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืน อีกทั้งสามารถนำมาลงทุนสานต่อการทำโครงการแดนมหัศจรรย์การเรียนรู้เรื่องของพ่อได้อีกทางหนึ่ง 

 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของโรงเรียน จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า และสภานักเรียนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา น้ำดื่มสะอาด ตลอดจนการวางแผนดำเนินงาน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ เขียนแผนผังและแผนที่ความคิดในการพัฒนา และได้มีการสรรหาปราชญ์และผู้มีความรู้เฉพาะทาง เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างถูกต้องและยั่งยืน 

 

สิ่งที่ดำเนินการแล้ว

1.โครงการวิสาหกิจน้ำดื่มสะอาดเพื่อชีวิต 

     - ปรับปรุงโรงผลิตน้ำดื่ม 

     - ติดตั้งระบบกรองน้ำ 

     - ลงทุนผลิตภัณฑ์ (ออกแบบโลโก้ / Packaging)     

  2.โครงการอุทยานการเรียนรู้แดนมหัศจรรย์เรื่องราวของพ่อ 

     - ปรับพื้นหน้าดินโดยรวม 

  3.โครงการวิสาหกิจน้ำดื่มสะอาดเพื่อชีวิต 

     - ขอ อย. เพื่อทำให้น้ำดื่มสามารถจำหน่ายตามร้านค้าต่างๆ ได้อย่างถูกกฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ทั้งยัง 

เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

     - ต่อเติมขยายพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน และเป็นมาตรฐาน

สิ่งที่กำลังดำเนินการ

  1.โครงการอุทยานการเรียนรู้แดนมหัศจรรย์เรื่องราวของพ่อ 

     - ไก่อารมณ์ดี 

     - การเลี้ยงไส้เดือน 

    - ปรับพื้นที่ขุดแปลงเพื่อปลูกนาข้าว และนาเผือก

     - การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ

     - การเพาะเลี้ยงเห็ด

     - ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4อย่าง

     - ปลูกผักหมักปุ๋ย


   เนื่องจากมีการประเมินมูลค่างบประมาณต่ำจากความเป็นจริง  แต่ทางโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการนำโครงการของทางโรงเรียนไปนำเสนอแก่หน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานของรัฐ เอกชน และชาวบ้าน โดยเบื้องต้นได้รับการสนับสนุนในส่วนต่างๆดังนี้ (รายละเอียดที่เป็นมูลค่าเงินแสดงในส่วนงบประมาณ) 
    1.โครงการวิสาหกิจน้ำดื่มสะอาดเพื่อชีวิต 
       - กรมทรัพยากรธรณีบริจาคท่อ  และปั้มน้ำ  ในการจ่ายน้ำดื่มตามอาคารเรียน 
       - คุณสวิก  ศรีทอง  เดินสายไฟในการปรับปรุงโรงน้ำดื่ม และเดินสายไฟในส่วนขยายเพิ่มที่ต้องขอ  อย. 
       - เงินบริจาคจากชุมชนบางสาม         
    2.โครงการอุทยานการเรียนรู้แดนมหัศจรรย์เรื่องราวของพ่อ 
       - กำนัน ดร.ปิยพจน์  เกียรติชูสกุล  สนับสนุนปรับพื้นที่  ย้ายดินถมดิน (ค่ารถ  ค่าแรง  ค่าน้ำมัน) 
       - นายกอบต พ.อ.อ.นิยม  ชาวชัยนาท  ดำเนินการขุดบ่อ 
       - คุณเพลิน  ปรับหน้าดิน (ค่านำรถไถมาปรับพื้นที่  ค่าแรง  ค่าน้ำมัน)) 
       - กรมชลประทานบริจาคดิน  (500  คันๆละ  400  บาท) 
       - กรมป่าไม้ และกรมส่งเสริมการเกษตร  บริจาคพันธุ์ไม้ 
       - กรมประมงบริจาคพันธุ์ปลา    
       - สามารถฟาร์มบริจาคพันธุ์ไก่ 

 


แผนการดำเนินงาน
ประชุม วางแผน ระดมความคิดร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครู ชุมชม สภานักเรียน มกราคม 2564
วางแผนแบ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบของครูแต่ละท่าน แต่ละกิจกรรมในโครงการ มกราคม 2564
จัดทำโรดแมปนำเสนอผลงานแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐ และเอกชน วัด ชุมชน ชาวบ้าน ให้เห็นความสำคั มกราคม 2564
ดำเนินตามแผนที่กำหนดไว้ในการต่อเติมอาคารและขออย. กุมภาพันธ์ 2564
ดำเนินตามแผนโครงการแดนมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้เรื่องของพ่อ มกราคม 2564
สรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค์ของการดำเนินโครงการเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญห? สิงหาคม 2564
ผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินโครงการ ให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขตามคำแนะนะ ธันวาคม 2564
สรุปแผนดำเนินการ และจัดทำแผนต่อยอดเพื่อความยั่งยืนของโครงการ มกราคม 2565

การประเมินผล
1. ความพึงพอใจของนักเรียน

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายธงชัย หลิมทิพย์
แผนการดำเนินงาน
4/8
50%
Start |
S |
01.01.64
End |
E |
30.01.64
Complete
Start |
S |
01.01.64
End |
E |
31.01.64
Complete
Start |
S |
01.01.64
End |
E |
31.01.64
Complete
Start |
S |
01.02.64
End |
E |
01.06.64
Complete
Start |
S |
01.01.64
End |
E |
30.11.64
Over Due
Start |
S |
01.08.64
End |
E |
31.08.64
Over Due
Start |
S |
01.12.64
End |
E |
31.12.64
Over Due
Start |
S |
01.01.65
End |
E |
31.01.65
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
14/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 299.00 0.00 299.00 -
10/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
09/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
09/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
09/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
08/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
07/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 117.00 0.00 117.00 -
06/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
01/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
23/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
22/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
18/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 19,500.00 0.00 19,500.00 -
18/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 130,000.00 0.00 130,000.00 -
16/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
15/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
08/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 9.00 0.00 9.00 -
01/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
01/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
31/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
30/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
27/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
26/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
26/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 120.00 0.00 120.00 -
26/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
22/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
18/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
17/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
16/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
16/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 58.02 0.00 58.02 -
16/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 0.98 0.00 0.98 -
08/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
08/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
24/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
24/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
12/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
25/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
19/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50,000.00 0.00 50,000.00 -
17/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 120.00 0.00 120.00 -
10/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
03/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
25/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
24/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
22/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
21/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
06/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
01/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
31/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
08/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
07/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
01/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 13,600.00 0.00 13,600.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
23/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
10/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
05/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
22/10/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
 • teacher-count
  จำนวนครู
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา 2566
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการมีส่วนร่วม
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค