เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
โรงเรียนวัดดอนยายหนู จ.ประจวบคีรีขันธ์
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
78,539.99 บาท
เป้าหมาย
76,420.00 บาท
100%
1k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

- คอร์สอบรมการต่อศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ด(Crossword)ให้กับนักเรียนแกนนำ จำนวน 10 คน -จินตคณิตคิดสนุก เป็นการจัดอบรมจินตคณิต ซึ่งในการอบรมจะมีคณะจากหน่วยงานภายนอกมาช่วยสอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการสอนเพียงแต่ทางโรงเรียนต้องสนับสนุนนักเรียนในการเรียนจินตคณิต และซื้อคอร์ดเรียน เป็นรายหัว 600บาท/คน/ปีการศึกษา ให้แก่นักเรียน
เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ การจัดการเรียนรู้ใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย โดยคำนึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ให้ส่งผลต่อผู้เรียนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ครูผู้สอนจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดหาสื่อ นวัตกรรม หรือแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนผ่านมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ยังต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตลอดจนผลการประกวด/แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ใน 2 วิชานี้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ

     ทางโรงเรียนจึงจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ขึ้นมาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น


วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สูงขึ้น
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีสมาธิอันเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ป.1 จำนวน 16 คน
2. นักเรียน ป.2 จำนวน 10 คน
3. นักเรียน ป.3 จำนวน 19 คน
4. นักเรียน ป.4 จำนวน 13 คน
5. นักเรียน ป.5 จำนวน 13 คน
6. นักเรียน ป.6 จำนวน 12 คน
7. นักเรียน ม.1 จำนวน 10 คน
8. นักเรียน ม.2 จำนวน 7 คน
9. นักเรียน ม.3 จำนวน 4 คน

รายละเอียดโครงการ
 

 

ภาษาอังกฤษหรรษา

กิจกรรม

- คอร์สอบรมการต่อศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ด(Crossword)ให้กับนักเรียน          แกนนำ  จำนวน 10 คน 

- บัตรคำศัพท์ จำนวน 10 ชุด 

- โดมิโนภาพคำศัพท์  จำนวน 10 ชุด 

- นิทานภาษาอังกฤษ 20 เล่ม

- ครอสเรียนภาษาอังกฤษ สัปดาห์ละ 5 ครั้ง

จินตคณิตคิดสนุก

กิจกรรม

  -เป็นการจัดอบรมจินตคณิต ซึ่งในการอบรมจะมีคณะจากหน่วยงานภายนอกมาช่วยสอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการสอนเพียงแต่ทางโรงเรียนต้องสนับสนุนนักเรียนในการเรียนจินตคณิต และซื้อคอร์สเรียน เป็นรายหัว 600บาท/คน/ปีการศึกษา ให้แก่นักเรียน (สิ่งที่ได้คือลูกคิดและคู่มือการเรียน คนละชุดสำหรับนักเรียน)

 

 


แผนการดำเนินงาน
ประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมายและหน้าที่ของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม กุมภาพันธ์ 2563
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ กันยายน 2564
จัดกิจกรรมการเรียนรู้จินตคณิตในชั่วโมงลดเวลาเรียน พฤศจิกายน 2564
ประชุมสรุปงานและถอดบทเรียนจากความคิดเห็นของคนในชุมชน มีนาคม 2565
จัดทำรายงานสรุป เมษายน 2565
ซื้อวัสดุกิจกรรมภาษาอังกฤษหรรษา สิงหาคม 2564

การประเมินผล
1. ผู้เรียนมีสมาธิอันเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายเฉลิมชัย ตรีสุคนธ์ และครูวิชาการ
นางจีรพรรณ หนูช่วย
นางอมรรัตน์ บัวแก้ว
นายเฉลิมชัย ตรีสุคนธ์ และครูผู้รับผิดชอบ
นางจีรพรรณ หนูช่วย และนางอมรรัตน์ บัวแก้ว
แผนการดำเนินงาน
3/6
50%
Start |
S |
03.02.63
End |
E |
13.02.63
Complete
Start |
S |
28.09.64
End |
E |
08.03.65
Complete
Start |
S |
10.11.64
End |
E |
03.03.65
Over Due
Start |
S |
10.03.65
End |
E |
11.03.65
Over Due
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
08.04.65
Over Due
Start |
S |
30.08.64
End |
E |
30.08.64
Complete
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
23/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 44,442.28 0.00 44,442.28 -
17/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 999.99 0.00 999.99 -
17/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 120.00 0.00 120.00 -
16/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
12/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
11/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
06/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.00 0.00 1,500.00 -
25/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
23/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 987.16 0.00 987.16 -
23/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
20/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
17/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,200.00 0.00 1,200.00 -
15/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
15/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
11/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
09/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
09/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
01/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
31/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
15/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
11/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
09/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
08/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 15.00 0.00 15.00 -
07/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 15.00 0.00 15.00 -
04/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,016.77 0.00 1,016.77 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
16/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,184.59 0.00 1,184.59 -
03/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
22/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
21/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
18/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 45.20 0.00 45.20 -
22/10/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
28/09/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
28/09/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
23/09/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
23/09/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
 • teacher-count
  จำนวนครู
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา 2566
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการมีส่วนร่วม
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค