Smart Card กับการพัฒนาฐานข้อมูลนักเรียน
Smart Card กับการพัฒนาฐานข้อมูลนักเรียน
โรงเรียนประถมนนทรี จ.กรุงเทพมหานคร
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
112,796.00 บาท
เป้าหมาย
101,166.00 บาท
100%
3k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

เสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยการเคารพกฎ ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเอง ในการเข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่านการบันทึกข้อมูลและการแสดงตนด้วยบัตรประจำตัวนักเรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ครูผู้สอนประเมินคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ชัดเจนเป็นรายบุคคล และขยายผลสู่การจัดเก็บและพัฒนาฐานข้อมูลโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในชีวิตปัจจุบัน
Smart Card กับการพัฒนาฐานข้อมูลนักเรียน

เมื่อพบวิกฤต ย่อมมองเห็นโอกาส  จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านสังคมและโลกในปัจจุบัน เช่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในสังคม รวมถึงการจัดการศึกษาของประเทศที่จำเป็นต้องปรับตัวทั้งในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา การออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับคุณครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้เรียนที่ต้องมีทักษะการใช้เทคโนโลยีไอซีทีเพื่อการศึกษา  และการมีวินัยรู้รับผิดชอบต่อตนเองในการปรับวิถีการเรียนรู้ตามสถานการณ์

บริบทของโรงเรียนและปัญหา-อุปสรรคในการจัดการศึกษาวิถีใหม่ :  โรงเรียนประถมนนทรีตั้งอยู่ในบริบทชุมชนแออัด  มีเขตพื้นที่บริการครอบคลุม 6 ชุมชนใหญ่   ซึ่งพ่อแม่มีอาชีพรับจ้างไม่ประจำ รายได้น้อย  ไม่มีเวลาในการดูแลการสอนหนังสือแก่บุตรหลาน ทำให้นักเรียนขาดโอกาสในการใช้ไอซีทีในการเรียนรู้ต่าง ๆ   เช่น การเรียนรู้ผ่านระบบ DLTV  หรือเข้าร่วมการเรียนการสอนแบบออนไลน์  จึงไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทั่วถึงและทัดเทียม

โรงเรียนจึงมีความประสงค์จะจัดการศึกษาโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้  และสามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน   โดยมีเป้าหมาย คือ การเป็นสถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลโรงเรียนและฐานข้อมูลผู้เรียนรายคน ที่สามารถเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้  ปัญหา-ข้อจำกัด หรือผลสัมฤทธิ์ในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนมาคิดวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างตารางเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โรงเรียนจึงขอเสนอโครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนรายคนในรูปแบบบัตรสมาร์ทการ์ด เพื่อใช้ในการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบในการแสดงตนและบันทึกข้อมูลการเข้าเรียนหรือการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถเชื่อมโยงกับการออกแบบการเรียนการสอนของครูผู้สอน สะท้อนผลการเรียนรู้ในรูปแบบรายงานเป็นรายบุคคลหรือแยกตามระดับชั้นได้  ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาฐานข้อมูลโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยให้ผู้เรียนเข้าใจและตระหนักถึงการใช้บริการของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษาสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21


วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนและปรับฐานสมรรถนะในการเรียนรู้สำหรับเด็กไทยในยุคดิจิทัลให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
2) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลโรงเรียน การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้เรียน ข้อมูลผู้เรียนรายคน นำไปสู่การคิดวิเคราะห์-วางแผน
การบริหารจัดการสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ
3) เพื่อเชื่อมโยงการบริการและเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน อ.1 จำนวน 13 คน
2. นักเรียน อ.2 จำนวน 17 คน
3. นักเรียน อ.3 จำนวน 27 คน
4. นักเรียน ป.1 จำนวน 42 คน
5. นักเรียน ป.2 จำนวน 50 คน
6. นักเรียน ป.3 จำนวน 55 คน
7. นักเรียน ป.4 จำนวน 37 คน
8. นักเรียน ป.5 จำนวน 49 คน
9. นักเรียน ป.6 จำนวน 61 คน
10. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 23 คน
11. ผู้ปกครองนักเรียนหรือชุมชน จำนวน 351 คน

รายละเอียดโครงการ

ขั้นเตรียมการ 
1.      ประชุมหารือ หาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยมีกรณีศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ                   COVID-19  ที่สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการพัฒนาฐานข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน  ให้พร้อมรองรับการจัดการ             ศึกษาได้อย่างทันท่วงที 
2.     สรุปผลการระดมความคิดเห็น และกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการสร้างชีวิตวิถีใหม่ในโรงเรียนประถมนนทรี (The New Normal School)         ผ่านการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอเปิดระดมทุนออนไลน์  
ขั้นดำเนินการ 
1. ศึกษาข้อมูลการพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลนักเรียนผ่านบัตรประจำตัวผู้เรียนรายคน 
    1.1    ข้อมูลระบบสมาร์ทการ์ดและอุปกรณ์เครื่องอ่าน   รวบรวมข้อมูลนักเรียนและข้อมูลงานด้านวิชาการกลุ่มสาระการสอนต่าง ๆ    
    1.2    ศึกษาความต้องการของระบบการเก็บข้อมูลนักเรียนด้วยบาร์โค้ดต่าง ๆ  เช่น ด้านข้อมูลนักเรียนรายคน และข้อมูลฝ่ายวิชาการ งาน               ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบริการ ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน งานบริการห้องสมุด 
    1.3    สำรวจข้อมูลด้านวัสดุอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแนวทางการบำรุงรักษาและรักษาความ ปลอดภัย 
2. ออกแบบกระบวนการทำงานของระบบ 
    2.1    Context Diagram การแสดงแผนภาพรวมของระบบงานการเรียนการสอน การวัดประเมินผล งานทะเบียนนักเรียน    ระบบดูแลช่วย             เหลือผู้เรียนการบริการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
   2.2    จัดทำแผนแสดง Context Diagram ของระบบที่พัฒนาขึ้นที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารและผู้ปกครอง   
3. การออกแบบโครงสร้างระบบปฏิบัติการ 
   3.1    ระบบการจัดเก็บและดูแลข้อมูล  
   3.2    ระบบการใช้งานข้อมูล  
   3.3    ระบบบริการรายงานข้อมูล  
4. ออกแบบรายงานข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 แบบ  ได้แก่ 
4.1   แบบรายงานข้อมูลด้วยเอกสาร เช่น  ประวัตินักเรียน  การเข้าเรียน แสดงผลการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการเข้า          รับบริการห้องสมุด   
4.2   แบบรายงานข้อมูลด้วยเว็บเซอร์วิส เช่น การแสดงผลการเรียน  การยืม-คืนหนังสือ  การเข้าร่วมกิจกรรมการมาเรียนเชื่อมโยงกับการ           ส่งข้อมูลไปยังผู้ปกครอง  
5. การออกแบบ และการจัดซื้อ-จัดจ้าง-ติดตั้งอุปกรณ์    
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนในรูปแบบบัตรสมาร์ทการ์ด เช่น  เครื่องทำบาร์โค้ด  เครื่องเคลือบบัตร สายคล้องคอและหมึกสำหรับผลิตบัตร อุปกรณ์สำหรับการแสกนบัตรที่ประตูทางเข้า-ออกโรงเรียนห้องสมุด  สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน  เป็นต้น 
6. การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย  
    6.1    การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเช่น ตรวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้อย่างสม่ำเสมอ สำรองข้อมูลด้วยการทำ Back Up             ข้อมูล ติดตั้งโปรแกรมกำจัด Virus คอมพิวเตอร์ 
   6.2    การรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลของระบบ เช่น การกำหนดสิทธิ์ของผู้เข้าใช้งาน  
7.  ทดสอบระบบปฏิบัติการและการตั้งค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
    7.1    ทดสอบการติดตั้ง Software Driver การรับข้อมูลจากบัตรประตัวนักเรียน  และการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลทดสอบการแสดงรายงานผล             ตามที่กำหนด  ก่อนนำไปใช้จริง 
    7.2    จัดอบรมแนะนำวิธีการใช้บัตรประจำตัวนักเรียนให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อศึกษาทำความเข้าใจและเชื่อมโยงกับ                แผนการเรียนการสอน  ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักเรียนประจำชั้นเรียน 
    7.3    แจ้งกฎระเบียบการใช้บัตรประจำตัวนักเรียนรูปแบบสมาร์ทการ์ดให้นักเรียนได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ 
ขั้นติดตามและประเมินผล
1.  การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยใช้วิธีการทดสอบระบบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนา           ระบบให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้จริง   
2. สำรวจความพึงพอใจของ ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนประถมนนทรี 
 


แผนการดำเนินงาน
ประชุมหารือ จัดทำแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 พฤษภาคม 2563
กำหนดเป้าหมายในการสร้างการเรียนรู้ของโรงเรียน ในการจัดทำบัตรบัตรประจำตัวนักเรียน มิถุนายน 2563
ศึกษาการพัฒนาฐานข้อมูลนักเรียนรายคน ผ่านการใช้ระบบแสดงตนด้วยบัตรประจำตัวนักเรียน สิงหาคม 2563
ศึกษากระบวนการทำงานของระบบ เพื่อออกแบบการจัดเก็บฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับการใช้งาน กันยายน 2563
ดำเนินการถ่ายภาพนักเรียนทั้งโรงเรียนเพื่อใช้ในการผลิตบัตรประจำตัวนักเรียน ตุลาคม 2563
ออกแบบระบบการรายงานผลของฐานข้อมูล ออกแบบโครงสร้างการเชื่อมโยง การจัดเก็บและการแสดงผล พฤศจิกายน 2563
ออกแบบและจัดซื้อ-จัดจ้าง-ติดตั้งอุปกรณ์ และจัดอบรมการใช้โปรแกรม กุมภาพันธ์ 2564
การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย และติดตั้ง Software Driver ของเครื่องอ่านบาร์โค้ดพร้อมตั้งค่าต่าง ๆ มิถุนายน 2564
ทดสอบการทำงานของระบบต่าง ๆ กรกฎาคม 2564
ส่งมอบบัตร และเริ่มต้นใช้บัตรในการแสดงตนการเข้าเรียนพร้อมกัน กรกฎาคม 2564
ติดตามและประเมินผลการใช้ระบบบัตรประจำตัวนักเรียนแบบสมาร์ทการ์ด และระบบรายงานผลต่าง ๆ สิงหาคม 2564

การประเมินผล
1. ประสิทธิภาพของบัตรประจำตัวนักเรียน
2. ประสิทธิภาพของการเชื่อมโยงฐานข้อมูล และระบบการแสดงผลของบัตรสมาร์ทการ์ด
3. นักเรียนสามารถใช้บัตรสมาร์ทการ์ดได้
4. ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครอง และชุมชน

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้บริหาร คณะครู และนายวสันต์ โชคอำนวย School Partner
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
นายอรรคพล รัตนวัน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
นายอรรคพล รัตนวัน และคณะครู
นายชาตรี นามคุณ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) นางสาวภัทรพร ภูบุญทอง(ครูผู้รับผิดชอบโครงการ)
แผนการดำเนินงาน
11/11
100%
Start |
S |
01.05.63
End |
E |
31.05.63
Complete
Start |
S |
01.06.63
End |
E |
31.07.63
Complete
Start |
S |
01.08.63
End |
E |
31.08.63
Complete
Start |
S |
01.09.63
End |
E |
30.09.63
Complete
Start |
S |
01.10.63
End |
E |
31.10.63
Complete
Start |
S |
01.11.63
End |
E |
25.12.63
Complete
Start |
S |
15.02.64
End |
E |
15.07.64
Complete
Start |
S |
15.06.64
End |
E |
18.07.64
Complete
Start |
S |
19.07.64
End |
E |
30.07.64
Complete
Start |
S |
30.07.64
End |
E |
20.08.64
Complete
Start |
S |
20.08.64
End |
E |
30.09.64
Complete
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
11/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20,000.00 0.00 20,000.00 -
11/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
11/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
11/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50,000.00 0.00 50,000.00 -
10/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 370.00 0.00 370.00 -
10/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
08/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
08/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
05/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
05/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
05/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
05/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
05/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
05/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
05/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
05/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 99.00 0.00 99.00 -
26/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
24/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
19/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
19/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
17/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5.00 0.00 5.00 -
17/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
08/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
27/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
23/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
22/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
09/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
26/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
18/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
 • teacher-count
  จำนวนครู
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา 2566
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการมีส่วนร่วม
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค