เสริมทักษะ Coding ให้น้องรู้ทันยุคดิจิทัล
เสริมทักษะ Coding ให้น้องรู้ทันยุคดิจิทัล
โรงเรียนบ้านแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
105,171.00 บาท
เป้าหมาย
100,000.00 บาท
100%
12k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะด้านการโค้ดดิ้ง ทักษะอัจฉริยะแห่งอนาคต ที่เน้นพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การรู้ลำดับขั้นตอน และการคิดสร้างสรรค์นั้น การโค้ดดิ้งจะทำให้นักเรียนมีทักษะการคิดที่เป็นกระบวนการได้ดี สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทั้งยังปรับตัวได้ไวในสถานการณ์ต่าง ๆ เนื่องจากโรงเรียนบ้านแม่โจ้ยังขาดวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการโค้ดดิ้งของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โจ้ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมรูปแบบ Unplugged / Plugged Active Learning และเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้เรียนรู้อย่างสนุก ดังนั้น โรงเรียนบ้านแม่โจ้จึงได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ทักษะอัจฉริยะสำหรับการเรียนรู้สู่ยุคของประเทศไทย 4.0 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะด้านโค้ดดิ้ง มีทักษะพื้นฐานในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การคิดสร้างสรรค์ และนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อยอดการเรียนรู้ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมได้ในอนาคต
เสริมทักษะ Coding ให้น้องรู้ทันยุคดิจิทัล

         ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทักษะด้านการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุคของประเทศไทย 4.0 ที่นักเรียนจะต้องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ มีโอกาสฝึกฝนและใช้งานสื่อและอุปกรณ์จริง เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม

         การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะด้านการโค้ดดิ้ง ทักษะอัจฉริยะแห่งอนาคต ที่เน้นพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การรู้ลำดับขั้นตอน และการคิดสร้างสรรค์นั้นการโค้ดดิ้งจะทำให้นักเรียนมีทักษะการคิดที่เป็นกระบวนการได้ดี สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทั้งยังปรับตัวได้ไวในสถานการณ์ต่าง ๆ แต่เนื่องจากโรงเรียนบ้านแม่โจ้ยังขาดวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการโค้ดดิ้งของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โจ้ ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมรูปแบบ Unplugged / Plugged  Active Learning  และเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้อย่างสนุก ไม่เบื่อ 

         ดังนั้น โรงเรียนบ้านแม่โจ้จึงได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ทักษะอัจฉริยะสำหรับการเรียนรู้สู่ยุคของประเทศไทย 4.0  โรงเรียนบ้านแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะด้านโค้ดดิ้ง มีทักษะพื้นฐานในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การคิดสร้างสรรค์และนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อยอดการเรียนรู้ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมได้ในอนาคต