ห้องสมุดน่าใช้ให้น้องรักการเรียนรู้
ห้องสมุดน่าใช้ให้น้องรักการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) จ.เพชรบุรี
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
89,530.24 บาท
เป้าหมาย
87,000.00 บาท
100%
11k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

ห้องสมุดอัจฉริยะ 3D สร้างนิสัยรักการอ่าน ได้แก่ 1. หนังสือดี และสื่อการเรียนรู้ดี 2.บรรยากาศและสถานที่ดี 3. บรรณารักษ์และกิจกรรมดี เพื่อเป็นการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สร้างนิสัยรักการอ่าน
ห้องสมุดน่าใช้ให้น้องรักการเรียนรู้

           ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่สำคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ของนักเรียน  เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อำนวยความสะดวก  จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้า  แสวงหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เน้นให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  เพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา  แสวงหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  เช่น การทำงานโครงงาน   รายงาน   ชิ้นงาน  การปฏิบัติจริง  โดยสถานศึกษาควรมีการพัฒนา  ปรับปรุงห้องสมุดให้สะดวกต่อการใช้งาน  เช่น  การพัฒนาห้องสมุด  จัดบรรยากาศให้น่าสนใจ  ปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

           ดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์)  จึงได้ดำเนินการจัดโครงการห้องสมุดอัจฉริยะ 3D สร้างนิสัยรักการอ่าน  ได้แก่  1.หนังสือดีและสื่อการเรียนรู้ดี  2.บรรยากาศและสถานที่ดี  3.บรรณารักษ์และกิจกรรมดี  เพื่อเป็นการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  สร้างนิสัยรักการอ่าน  ซึ่งห้องสมุดอัจฉริยะ 3D เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด  จัดบรรยากาศและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกต่อการใช้บริการของนักเรียน   ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนและเพื่อให้ครู  นักเรียน  มีแหล่งเรียนรู้สำหรับศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง   เกิดทักษะการเรียนรู้  มีความสุขละเกิดนิสัยรักการอ่านมากขึ้น


วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
2) เพื่อเป็นแหล่งสำหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง
3) เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ ต่อจำนวนนักเรียนและมีมาตรฐาน
4) เพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัยในการอ่านของนักเรียน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ป.1 จำนวน 17 คน
2. นักเรียน ป.2 จำนวน 16 คน
3. นักเรียน ป.3 จำนวน 18 คน
4. นักเรียน ป.4 จำนวน 10 คน
5. นักเรียน ป.5 จำนวน 18 คน
6. นักเรียน ป.6 จำนวน 21 คน

รายละเอียดโครงการ

ระดับชั้นป.1 – ป.6  
โรงเรียนกำหนดชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้นละ1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง โดยมีครูประจำชั้นเป็นผู้ดูแลและมอบหมายภารกิจให้ในแต่ละครั้ง 

ชื่อกิจกรรม สร้างสรรค์บรรยากาศห้องสมุด 3 ดี 
กิจกรรม 1.ครูและนักเรียนร่วมกันปรับปรุงห้องสมุด จัดเป็นมุมต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
             2.นักเรียนจัดทำบอร์ดความรู้ ป้ายต่างๆในห้องสมุด 
             3นักเรียนช่วยครูจัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ 
ผลงาน ห้องสมุดมีบรรยากาศน่าเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้ หนังสือเป็นหมวดหมู่ ค้นหาง่าย 

 
ชื่อกิจกรรม จัดหาหนังสือและสื่อที่มีคุณค่าประจำห้องสมุด 
กิจกรรม 1.ครูจัดหา จัดซื้อหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์  
            2.นักเรียนจัดทำสื่อ ผลงานที่มีคุณค่าจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และจัดแสดงไว้ในมุมผลงานนักเรียน        
ผลงาน ห้องสมุดมีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

 
ชื่อกิจกรรม บูรณาการการจัดการเรียนรู้สู่การค้นคว้าด้วยตัวเอง 
กิจกรรม 1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ โดยให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้จากสื่อที่หลากหลายในห้องสมุด 
            2.นักเรียนได้หาคำตอบและสร้างสรรค์ผลงานของตนเองจากการสืบค้น 
ผลงาน ใบงาน,แบบฝึกหัด, รายงาน, โครงงาน,ชิ้นงานฯลฯ 


 
ชื่อกิจกรรม ห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
กิจกรรม 1.กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัลประจำสัปดาห์ โดยครูตั้งปัญหาให้นักเรียนค้นคว้าหาคำตอบ ผู้ที่ตอบถูกต้องจึงจะมีสิทธิ์จับรางวัล ทุกวันศุกร์ในชั่วโมงประชุม 
            2. กิจกรรมแนะนำหนังสือเล่มโปรด โดยให้นักเรียนผลัดกันนำเสนอหนังสือเล่มโปรดของตัวเอง หน้าเสาธงทุกวันพฤหัสบดี 
            3. กิจกรรมนำเสนอข่าวและเกร็ดความรู้ ผ่านเสียงตามสายของโรงเรียนก่อนเข้าเรียน 
            4. กิจกรรมประกวดสื่อและโครงงานนักเรียนประจำภาคเรียน 
ผลงาน การตอบปัญหาประจำสัปดาห์, การแนะนำหนังสือ, การนำเสนอสาระผ่ายเสียงตามสาย, สื่อและโครงงานนักเรียน 

 
ชื่อกิจกรรม บันทึกการอ่าน 
กิจกรรม นักเรียนอ่านเรื่องที่สนใจวันละ 1 เรื่อง แล้วบันทึกการอ่านมาส่งครู นักเรียนที่บันทึกได้ครบ 100 เรื่องภายใน 1ภาคเรียน จะได้รับรางวัล 
ผลงาน บันทึกการอ่านของนักเรียน 

 
ชื่อกิจกรรม เสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อวิชาหลัก 
กิจกรรม ครูใช้สื่อวิชาหลักในการเสริมการเรียนรู้ในวิชาหลัก ได้แก่ 
-วิชาภาษาไทยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดอ่านจับใจความ 
-คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครูใช้สื่อเสริมประกอบการสอน และจัดวางสื่อให้นักเรียนศึกษาด้วยคนเองในห้องสมุด 
-วิชาภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนแข่งขันเปิดหาคำศัพท์ ฝึกแปลข้อความเป็นต้น 
ผลงาน -คะแนนการอ่านจับใจความ 
-ใบงาน,โครงงาน,แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
-สมุดสะสมคำศัพท์, การแปลภาษา ฯลฯ 
 


แผนการดำเนินงาน
สร้างสรรค์บรรยากาศห้องสมุด 3 ดี กรกฎาคม 2563
จัดหาหนังสือและสื่อที่มีคุณค่าประจำห้องสมุด กรกฎาคม 2563
บูรณาการการจัดการเรียนรู้สู่การค้นคว้าด้วยตัวเอง กรกฎาคม 2563
ห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กรกฎาคม 2563
บันทึกการอ่าน กรกฎาคม 2563
เสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อวิชาหลัก กรกฎาคม 2563

การประเมินผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวอารียา ลบโลกา
นายสุเทพ ทองสีไพล , นางข้าวขวัญ บุตรสิงห์ , นายสมพงษ์ ไพรอด
ครูประจำวิชา
นายสมพงษ์ ไพรอด
ครูประจำชั้น
ครูประจำวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
แผนการดำเนินงาน
0/6
0%
Start |
S |
01.07.63
End |
E |
30.11.64
Over Due
Start |
S |
01.07.63
End |
E |
30.11.64
Over Due
Start |
S |
01.07.63
End |
E |
29.04.65
Over Due
Start |
S |
01.07.63
End |
E |
29.04.65
Over Due
Start |
S |
01.07.63
End |
E |
29.04.65
Over Due
Start |
S |
01.07.63
End |
E |
29.04.65
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
02/08/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
02/08/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
27/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
21/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
20/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
20/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
20/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
14/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
09/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
02/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
01/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
28/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 4,935.80 0.00 4,935.80 -
23/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
16/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
14/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
08/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
01/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
31/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 99.00 0.00 99.00 -
31/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
30/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
26/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
26/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
25/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
25/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
23/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.48 0.00 1,500.48 -
22/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
20/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
19/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
17/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
17/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
16/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
16/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
11/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 4,935.80 0.00 4,935.80 -
20/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
17/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
12/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
06/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
02/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,019.00 0.00 5,019.00 -
02/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 19.00 0.00 19.00 -
02/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
31/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,139.00 0.00 1,139.00 -
30/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 519.00 0.00 519.00 -
29/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
17/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 120.00 0.00 120.00 -
05/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
01/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
27/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.00 0.00 1,500.00 -
26/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,265.00 0.00 1,265.00 -
25/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
24/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
24/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
19/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
12/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
09/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
09/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
31/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
17/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
12/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 987.16 0.00 987.16 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
22/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
15/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
04/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
04/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
 • teacher-count
  จำนวนครู
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา 2566
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการมีส่วนร่วม
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค