กระถางใยกล้วยฝีมือน้อง สร้างรายได้ ลดพลาสติก
กระถางใยกล้วยฝีมือน้อง สร้างรายได้ ลดพลาสติก
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา จ.ปทุมธานี
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
160,897.18 บาท
เป้าหมาย
160,000.00 บาท
100%
17k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

การจัดทำโครงการกระถางใยกล้วย จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องกระถางใยกล้วย ในการมีเครื่องมือที่มีมาตรฐานเพื่อสร้างชิ้นงาน และให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้นักเรียนในการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุที่มีในชุมชน
กระถางใยกล้วยฝีมือน้อง สร้างรายได้ ลดพลาสติก

ในปัจจุบัน มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเพื่อความสะดวกสบายโดยไม่คำนึงถึงวิธีการกำจัดอย่างถูกวิธี ทำให้เกิดปัญหาจากขยะพลาสติกที่ยากต่อการทำลาย เป็นอันตรายต่อทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ รวมถึงระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม พื้นที่บริเวณรอบโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ) มีการปลูกกล้วยเป็นจำนวนมากเมื่อจำหน่ายผลผลิตแล้ว จะตัดต้นกล้วยทิ้งไปโดยไม่มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่ม จึงเกิดแนวคิดการนำชิ้นส่วนจากต้นกล้วยซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กระถางหรือภาชนะต่าง ๆ ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และสะดวกต่อการใช้งาน สามารถทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกหรือวัสดุสังเคราะห์ต่าง ๆ ได้ โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ทักษะการออกแบบ และฝึกฝนปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ จนนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเมื่อจบการศึกษาได้

การที่จะทำให้แนวคิดดังกล่าวสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อช่วยให้การขึ้นรูปภาชนะหรือผลิตภัณฑ์มีความคงทน แข็งแรงและคุณภาพดีตามที่ต้องการ แต่โรงเรียนยังขาดอุปกรณ์ดังกล่าว จึงมีโครงการจัดหาเครื่องอัดขึ้นรูปกึ่งอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิธีการทำงาน ฝึกทักษะการปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ เพื่อการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน สามารถนำไปจำหน่ายให้เกิดรายได้แก่โรงเรียน ผู้เรียนและชุมชนต่อไป


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการทำโครงงาน ตั้งแต่การหาวัตถุดิบ การออกแบบ การผลิต และการตลาด
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและฝึกปฏิบัติ การประดิษฐ์กระถางจากใยกล้วย และสามารถประยุกต์ใช้กับวัสดุธรรมชาติอื่น ๆ
3. เพื่อสร้างเสริมทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนและเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุธรรมชาติที่นำมาใช้ประดิษฐ์กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ป.6 จำนวน 22 คน

รายละเอียดโครงการ

 

โครงงานกระถางใยกล้วย

 

 

กระถางใยกล้วยผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย

          การทำโครงการเป็นการต่อยอดจากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องกระถางใยกล้วยเป็นการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย แล้วนำมาอัดขึ้นรูปเป็นภาชนะ เพื่อการลดการใช้พลาสติก การดำเนินการปฏิบัติโครงงานมีความต้องการให้ประดิษฐ์กระถางให้ได้จำนวนมาก มีความแข็งแรงคงทน และสวยงามมากยิ่งขึ้น จึงมีความประสงค์ต้องการเครื่องอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น


แผนการดำเนินงาน
รวบรวมข้อมูลโครงงาน กรกฎาคม 2564
จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน สิงหาคม 2564
เตรียมวัสดุอุปกรณ์(ยังดำเนินการซื้อเครื่องอัดกระถางไม่ได้) ธันวาคม 2564
ทดลองปฏิบัติ มกราคม 2565
ดำเนินการทดลองใช้งานกระถางใยกล้วย มีนาคม 2565
บันทึกผลการใช้งานกระถางใยกล้วย มิถุนายน 2565
จัดทำรูปเล่มโครงงาน และแก้ไขโครงงาน มิถุนายน 2565

การประเมินผล
1. นักเรียนร้อยละ 80 เกิดความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงงาน
2. นักเรียนร้อยละ 80 เกิดความทักษะการปฏิบัติวิธีดำเนินการทำโครงงาน
3. นักเรียนร้อยละ 80 เกิดความตระหนักถึงคุณค่าและลดการใช้ถุงพลาสติก

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวพิมพ์พร สิริพรวัฒนาและนายนฤเดช อริยา
แผนการดำเนินงาน
2/7
29%
Start |
S |
01.07.64
End |
E |
02.08.64
Complete
Start |
S |
03.08.64
End |
E |
06.09.64
Complete
Start |
S |
01.12.64
End |
E |
30.12.64
Over Due
Start |
S |
03.01.65
End |
E |
28.02.65
Over Due
Start |
S |
01.03.65
End |
E |
31.05.65
Over Due
Start |
S |
01.06.65
End |
E |
06.06.65
Over Due
Start |
S |
07.06.65
End |
E |
30.06.65
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
29/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 32,000.00 0.00 32,000.00 -
09/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
07/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 101.00 0.00 101.00 -
30/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
27/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 352.88 0.00 352.88 -
26/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
25/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
27/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
26/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
24/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
21/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
12/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
07/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 19.00 0.00 19.00 -
05/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 987.16 0.00 987.16 -
02/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
24/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 120.00 0.00 120.00 -
19/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 30,000.00 0.00 30,000.00 -
05/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
02/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,617.00 0.00 1,617.00 -
02/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
25/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
24/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 490.00 0.00 490.00 -
24/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
24/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
22/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
20/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
19/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
19/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
19/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
19/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
19/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
19/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
19/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
05/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
04/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
31/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
30/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
27/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
27/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
22/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 0.98 0.00 0.98 -
11/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
07/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50,000.00 0.00 50,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
22/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
16/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
16/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
16/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 987.16 0.00 987.16 -
15/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
27/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
26/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
 • teacher-count
  จำนวนครู
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา 2566
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการมีส่วนร่วม
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค