ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจชุมชน จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจชุมชน จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า จ.สุพรรณบุรี
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
100,893.68 บาท
เป้าหมาย
100,000.00 บาท
100%
2k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

เป็นการนำทรัพยากรท้องถิ่นที่เป็นสมุนไพรมาสร้างอาชีพให้กับนักเรียนและชุมชนในท้องถิ่นบทำให้นักเรียนและครอบครัวเกิดรายได้จนนำไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงหลักการดำเนินธุรกิจตั้งแต่นำวัตถุดิบมาผลิตมาตรฐานอาหาร ต้นทุน กำไร ตลอดจนการนำสินค้าออกจำหน่ายอย่างถูกต้องและเชื่อมต่อกิจกรรมร่วมกับวิชาพื้นฐานซึ่งเป็นการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้อีกด้วย
ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจชุมชน จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

เนื่องจากโรงเรียนวัดป่าพระเจ้าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าจุดแข็งและโอกาสของโรงเรียน คือ พื้นที่ในชุมชนมีการปลูกพื้นสมุนไพร เช่น ใบเตย อัญชัน ตะไคร้ กระเจี๊ยบแดง ขิง ข่า ซึ่งเป็นพื้นเศรษฐกิจจำนวนมากนอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วโรงเรียนยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนและชุมชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงมีการจัดทำโครงการในรูปแบบบริษัทจำลองภานใต้ชื่อโครงการ ศูนย์เรียนรู้ธุรกิจชุมชน Good Herb Good Health


วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ให้แก่นักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการ
2 เพื่อส่งเสริมให้โนักเรียนและครอบครัวเรียนรู้รูปแบบการดำเนินการทางธุรกิจไปพร้อมกับความรู้ทางวิชาการ
3 เพื่อสร้างหลักสูตรท้องถิ่นรูปแบบสหวิทยาการคือการเรียนรู้อย่างรอบด้านฝึกการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตั้งคำถาม และหาทางออกอย่างเป็นระบบ
4. สร้างอาชีพให้แก่นักเรียนและชุมชนอย่างถูกต้องเพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในเวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมูลค่าต่อตนเองและครอบครัว


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน อ.2 จำนวน 22 คน
2. นักเรียน อ.3 จำนวน 14 คน
3. นักเรียน ป.1 จำนวน 17 คน
4. นักเรียน ป.2 จำนวน 20 คน
5. นักเรียน ป.3 จำนวน 17 คน
6. นักเรียน ป.4 จำนวน 22 คน
7. นักเรียน ป.5 จำนวน 19 คน
8. นักเรียน ป.6 จำนวน 26 คน
9. นักเรียน ม.1 จำนวน 14 คน
10. นักเรียน ม.2 จำนวน 15 คน
11. นักเรียน ม.3 จำนวน 14 คน
12. ผู้ปกครองนักเรียนหรือชุมชน จำนวน 300 คน
13. ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน
14. อื่นๆ จำนวน 50 คน
15. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 14 คน

รายละเอียดโครงการ

Good Herb Good Health ภูมิปัญญาป่าพระเจ้า เป็นการนำสมุนไพรท้องถิ่น ที่ปลูกในพื้นที่ชุมชนมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า 

กิจกรรมบริษัทจำลอง สุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทย โดยเริ่มจากคุ้กกี้สมุนไพร

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การปลูกสมุนไพร   

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ผลิตภัณฑ์ โจ๊กสมุนไพร : การเตรียมวัตถุดิบ  

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ผลิตภัณฑ์ โจ๊กสมุนไพร : การผลิต

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 ผลิตภัณฑ์ โจ๊กสมุนไพร : การบรรจุภัณฑ์และการจัดจำหน่าย  

ฐานการเรียนรู้ที่ 5  ผลิตภัณฑ์ โจ๊กสมุนไพร : การดำเนินงานในรูปแบบบริษัทจำลอง 


แผนการดำเนินงาน
ประชุมระดมแนวคิด และวางแผนเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างผู้อำนวยการครูผู้รับผิ? เมษายน 2563
สรุปประเด็นการดำเนินการที่ได้จากการระดมแนวคิดและทำความเข้าใจในรายละเอียดร่วมกับภาคีที พฤษภาคม 2563
จัดทำแผนเพื่อการดำเนินงาน อบรมให้ความรู้ด้านการปลูกและสรรพคุณของสมุนไพร อบรมให้ความรู้? พฤษภาคม 2563
ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ มิถุนายน 2563
ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ดำเนินการสู่ผู้เรียนกำนดตารางเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ กรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรครวมถึงหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข พฤศจิกายน 2563
ผู้เชื่ยวชาญตรวจประเมินโครงการ ให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขตามคำแนะนำ ธันวาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนต่อยอดเพื่อความยั่งยืนต่อไป เมษายน 2564

การประเมินผล
1. 1. เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ 1)ด้านการใช้ภาษาและการสื่อสาร 2)ทักษะด้านดิจิทัล 3)ทักษะทางการเงิน 4)ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาให้แก่นักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการ
2. 2.เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีรูปแบบการดำเนินการทางธุรกิจพร้อมนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
3. 3.เพื่อสร้างหลักสูตรท้องถิ่นรูปแบบสหวิทยาการ

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางปุณิกา โพธิสุทธิ์ นางสาวสุดาทิพย์ เลขยัน นายสถาปนิก ศิริทรัพย์
นางมานิตย์ คงเพ็ชร นางสาววันศุกร์ บ่อบัวทอง
นางณัฐญา ดอกตาลยงค์ นางสาวน้ำผึ้ง ล้อมวงษ์
นายชวลิต อ่อนวิมล
นางปุณิกา โพธิสุทธิ์ นางสาวสุดาทิพย์ เลขยัน
นางปุณิกา โพธิสุทธิ์ นางสาวสุดาทิพย์ เลขยัน
นางปุณิกา โพธิสุทธิ์ นางสาวสุดาทพย์ เลขยัน นางสาววันศุกร์บ่อบัวทอง
นางปุณิกา โพธิสุทธิ์ นางสาวสุดาทิพย์ เลขยัน นางสาววันศุกร์ บ่อบัวทอง
แผนการดำเนินงาน
8/8
100%
Start |
S |
01.04.63
End |
E |
02.11.63
Complete
Start |
S |
01.05.63
End |
E |
03.12.63
Complete
Start |
S |
01.05.63
End |
E |
30.06.63
Complete
Start |
S |
01.06.63
End |
E |
04.01.64
Complete
Start |
S |
01.07.63
End |
E |
04.01.64
Complete
Start |
S |
01.11.63
End |
E |
09.04.64
Complete
Start |
S |
01.12.63
End |
E |
09.04.64
Complete
Start |
S |
01.04.64
End |
E |
09.04.64
Complete
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
17/02/64 จ้างเหมาสร้างสวนสมุนไพร ศูนย์การเรียนรู้ Good herb good health ภูมิปัญญาป่าพระเจ้า 0.00 55,000.00 13,564.66
03/02/64 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะด้านอาชีพตามโครงการ 0.00 27,332.00 68,564.66
07/01/64 จ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการใช้คอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาคจากโครงการ CONNEXT ED จำนวน 20 เครื่อง 0.00 5,000.00 95,896.66
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 44,422.20 0.00 100,896.66 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 56,474.46 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 987.16 0.00 55,974.46 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 54,987.30 -
23/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 51,332.32 0.00 54,986.30 -
18/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,653.98 -
11/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 653.98 -
10/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 603.98 -
01/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 553.98 -
26/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 53.98 -
21/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 3.98 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
 • teacher-count
  จำนวนครู
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา 2566
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการมีส่วนร่วม
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค