แปลงข้าวลอยน้ำ น้องอิ่มท้อง พร้อมเรียนรู้
แปลงข้าวลอยน้ำ น้องอิ่มท้อง พร้อมเรียนรู้
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
31,938.58 บาท
เป้าหมาย
28,000.00 บาท
100%
2k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โครงการปลูกข้าวลอยน้ำ เป็นโครงการที่จะเกิดการมีส่วนร่วมของทั้งโรงเรียน ชุมชน และองค์กรเอกชน ตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต กล่าวคือ คณะทำงานจะเรียนเชิญปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องการปลูกข้าว ผู้นำชุมชน รวมถึงผู้ที่สนใจในโครงการนี้ มาร่วมเรียนรู้และลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับคณะครูและนักเรียนในโรงเรียน และผลผลิตที่ได้จะส่งเข้าโรงอาหารของโรงเรียนทั้งหมด
แปลงข้าวลอยน้ำ น้องอิ่มท้อง พร้อมเรียนรู้

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสระดับตำบล เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทางโรงเรียนได้มีการเลี้ยงอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนทุกคน 

    ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ขนาด 1 งาน และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวของนักเรียน ซึ่งผลผลิตที่ได้ในแต่ละปีไม่เพียงพอต่อการบริโภค ทำให้โรงเรียนต้องซื้อข้าวจากแหล่งอื่น

    ทั้งนี้ ทางโรงเรียนมีพื้นที่บ่อเลี้ยงปลา ขนาด 1 ไร่ ซึ่งพื้นที่บนผิวน้ำยังไม่มีการใช้ประโยชน์ ทางโรงเรียนจึงจะดำเนินการปลูกข้าวลอยน้ำในบ่อปลาของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีข้าวในการทำอาหารเลี้ยงนักเรียนมากขึ้น และส่งเสริมทักษะด้านอาชีพให้นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงเปิดโอกาสให้ชุมชนรอบโรงเรียนได้เรียนรู้ และนำไปปรับใช้ในการทำนาของตนเอง 

มาปลูกข้าวไทยลอยน้ำกันเถอะ

 


วัตถุประสงค์
1. เพื่อโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างคุ้มค่า
2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อข้าวของโรงเรียน
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ม.1 จำนวน 13 คน
2. นักเรียน ม.2 จำนวน 13 คน
3. นักเรียน ม.3 จำนวน 13 คน

รายละเอียดโครงการ

โครงการปลูกข้าวลอยน้ำ เป็นโครงการที่จะเกิดการมีส่วนร่วมของทั้งโรงเรียน ชุมชน และองค์กรเอกชน ตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต กล่าวคือ คณะทำงานจะเรียนเชิญปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องการปลูกข้าว ผู้นำชุมชน รวมถึงผู้ที่สนใจในโครงการนี้ มาร่วมเรียนรู้และลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับคณะครูและนักเรียนในโรงเรียน และผลผลิตที่ได้จะส่งเข้าโรงอาหารของโรงเรียนทั้งหมด


แผนการดำเนินงาน
ระดมทุนโดยการเปิดรับบริจาค กันยายน 2563
กิจกรรมปลูกข้าวลอยน้ำ (ภาคเรียนที่ 1/2564) พฤษภาคม 2564
ดูแลต้นข้าวเพื่อรอเก็บเกี่ยวผลผลิต พฤษภาคม 2564
เก็บเกี่ยวผลผลิต ตุลาคม 2564
สรุปโครงการ พฤศจิกายน 2564

การประเมินผล
1. ลดรายจ่ายค่าข้าวสารของโรงเรียน
2. นักเรียนเข้าใจวิธีการปลูกข้าวลอยน้ำ
3. เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
แผนการดำเนินงาน
5/5
100%
Start |
S |
10.09.63
End |
E |
31.12.63
Complete
Start |
S |
20.05.64
End |
E |
21.05.64
Complete
Start |
S |
22.05.64
End |
E |
28.10.64
Complete
Start |
S |
29.10.64
End |
E |
30.10.64
Complete
Start |
S |
01.11.64
End |
E |
01.11.64
Complete
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
24/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
24/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
23/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
23/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
22/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
22/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
17/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
17/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
14/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
14/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 999.00 0.00 999.00 -
14/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
14/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 493.58 0.00 493.58 -
12/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,500.00 0.00 2,500.00 -
09/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
09/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
09/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
09/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
07/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
04/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
02/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
01/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 600.00 0.00 600.00 -
30/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
28/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
23/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
23/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
23/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
23/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
23/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
23/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
23/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
23/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
23/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
23/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
23/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
23/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
23/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
23/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
23/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
23/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
22/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 4.00 0.00 4.00 -
20/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
18/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
17/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
10/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
09/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
06/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
17/08/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
 • teacher-count
  จำนวนครู
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา 2566
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการมีส่วนร่วม
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค