พัฒนาการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์
พัฒนาการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์
โรงเรียนบ้านวังม่วย จ.ร้อยเอ็ด
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
58,063.60 บาท
เป้าหมาย
50,000.00 บาท
100%
3k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

นักเรียนต้องเรียนรู้ได้แบบ "Learn Anywhere" ครอบคลุม กว้างไกล เข้าถึง ทันโลกออนไลน์ยุคปัจจุบันและอนาคต
พัฒนาการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์

เนื่องจากปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีออนไลน์เข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนโฉมการเรียนการสอนรวดเร็วมาก ครู นักเรียนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ทันกับสถานการณ์ การมีโรคระบาดหรือปัจจัยอื่นๆอาจทำให้รูปแบบการเรียนการสอนเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง โรงเรียนบ้านวังม่วยจึงมีแนวคิดในการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง จึงเกิดโครงการนี้ขึ้น


วัตถุประสงค์
1.นักเรียนต้องเรียนรู้ เข้าถึง โลกออนไลน์ได้ทุกสถานการณ์
2.ครูผู้สอนต้องมีสามารถสอนผ่านระบบออนไลน์ได้

กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ป.1 จำนวน 10 คน
2. นักเรียน ป.2 จำนวน 10 คน
3. นักเรียน ป.3 จำนวน 13 คน
4. นักเรียน ป.4 จำนวน 19 คน
5. นักเรียน ป.5 จำนวน 13 คน
6. นักเรียน ป.6 จำนวน 11 คน
7. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คน

รายละเอียดโครงการ
 • นักเรียนจะได้เรียนการใช้โปรแกรม Web browser และprogram พื้นฐาน เช่น IE,Chrome,MS office และโปรแกรมอื่นๆที่ up date อยู่เสมอๆ สามารถใช้ ineternet ค้นห้า วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เคารพในสิทธิ์ของผู้อื่นแจ้งผู้เกี่ยวข้อง โดยจัดการเรียนการสอนเป็นวิชาคอมพิวเตอร์ (วิชาเพิ่มเติม) ชั้นละ 2 ชม./สัปดาห์
 • ครูผู้สอนต้องได้รับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งจากการศึกษาด้วยตนเองและจากวิทยากรภายนอก

 


แผนการดำเนินงาน
เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ เมษายน 2563
แต่งตั้งคณะทำงาน พฤษภาคม 2563
ประชุม/วางแผน ครั้งที่ 2 พฤษภาคม 2563
ระดมทุน (ตามหนังสือ CNEDF005/2563) กันยายน 2563
เริ่มดำเนินงานตามแผน กุมภาพันธ์ 2564
แต่งตั้งคณะทำงาน กุมภาพันธ์ 2564
จัดเตรียมสถานที่ กุมภาพันธ์ 2564
จัดอบรมตามแผนงานโครงการ มีนาคม 2564
บันทึก ชี้แจง บัญชีรายจ่าย มีนาคม 2564
ประเมินผลโครงการและเขียนคำขอบคุณ มีนาคม 2564

การประเมินผล
1. นักเรียน โรงเรียนบ้านวังม่วย 132 คน สามารถใช้งาน/สื่อสาร/เรียนรู้ ผ่านการเรียน online แบบ 2 way ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านวังม่วย 16 คน เข้าใจ/ใช้งาน/จัดการเรียนการสอน online แบบ 2 way ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
กฤษราพงษ์
คณะครูและบุคลากร
คณะครูนักเรียน
แผนการดำเนินงาน
10/10
100%
Start |
S |
01.04.63
End |
E |
15.04.63
Complete
Start |
S |
01.05.63
End |
E |
22.02.64
Complete
Start |
S |
30.05.63
End |
E |
06.02.64
Complete
Start |
S |
10.09.63
End |
E |
31.12.63
Complete
Start |
S |
01.02.64
End |
E |
31.03.64
Complete
Start |
S |
22.02.64
End |
E |
31.03.64
Complete
Start |
S |
15.02.64
End |
E |
27.02.64
Complete
Start |
S |
06.03.64
End |
E |
07.03.64
Complete
Start |
S |
08.03.64
End |
E |
27.03.64
Complete
Start |
S |
08.03.64
End |
E |
27.03.64
Complete
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
07/03/64 ของที่ระลึก 0.00 2,592.00 -0.42
07/03/64 อาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง 0.00 25,740.00 2,591.58
07/03/64 ค่าตอบแทนวิทยากร 0.00 10,800.00 28,331.58
06/03/64 ค่าสถานที่ 0.00 3,500.00 39,131.58
06/03/64 อุปกรณ์ผลิต vdo และ live stream (1.mixer ag06 2.Microphone AU A04 3. AverMedia Live Gc311) 0.00 12,880.00 42,631.58
06/03/64 หมึก laser printer 0.00 1,700.00 55,511.58
06/03/64 ป้ายไวนิล 0.00 855.00 57,211.58
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 14,807.40 0.00 58,066.58 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 43,259.18 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 42,259.18 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 19,743.20 0.00 41,759.18 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 22,015.98 -
23/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 22,014.98 -
21/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 21,014.98 -
18/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 16,014.98 -
18/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 11,014.98 -
17/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 10,014.98 -
13/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 8,014.98 -
11/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 3,014.98 -
02/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1,014.98 -
02/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,013.98 -
18/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 13.98 -
10/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 12.98 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
 • teacher-count
  จำนวนครู
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา 2566
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการมีส่วนร่วม
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค