บูรณาการเทคโนโลยี แก้ปัญหาแรงงานเกษตร
บูรณาการเทคโนโลยี แก้ปัญหาแรงงานเกษตร
โรงเรียนบ้านไร่ป่า จ.ตราด
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
50,581.07 บาท
เป้าหมาย
50,000.00 บาท
100%
4k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โรงเรียนบ้านไร่ป่า โรงเรียนในพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งปลูุกพืชผัก ผลไม้ และยางพารา แต่ยังขาดแรงงานในการผลิต และเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตที่ได้ เช่น ผลผลิตเน่าเสียจากการเก็บเกี่ยวไม่ทันเวลา รายได้ลดลง ทางโรงเรียนจึงได้ผลักดัน และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดความรู้และกระบวนการแก้ปัญหาจากวิชาวิทยาการคำนวณในห้องเรียน นำมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรอันเป็นอาชีพหลักของชุมชน จึงเกิดโครงการหุ่นยนต์ไมโครบิต เสริมการเรียนรู้สู่นวัตกรรมภายในชุมชนขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดความเสียหายจากทำเกษตรกรรมต่อผลผลิตที่อาจเกิดขึ้น
บูรณาการเทคโนโลยี แก้ปัญหาแรงงานเกษตร

    เนื่องจากปัจจุบัน ผู้คนหมู่บ้านของโรงเรียนบ้านไร่ป่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เช่น การปลูกผลไม้ การปลูกผัก การทำสวนยาง ซึ่งอาชีพเหล่านี้ต้องใช้แรงงานเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น การใส่ปุ๋ยในสวนผลไม้ การฉีดพ่นปุ๋ยในการปลูกผัก การคัดแยกสีผลไม้ การลดน้ำต้นไม้ ชั่งน้ำหนักผลไม้ ทำให้เกิดปัญหาตามมมา คือ ต้องจ้างแรงงานเพิ่มเพื่อมาช่วยในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

 

   จากปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้น ทำให้เราเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยี ทางด้านหุ่นยนต์ซึ่งตอบโจทย์ในการปลูกฝั่งให้นักเรียนได้มีความรู้และความสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ไว้ด้วยกัน ผ่านการใช้อุปกรณ์การออกแบบหุ่นยนต์ไมโครบิตเน้นการสอนในลักษณะของกิจกรรม ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านรายวิชาวิทยาการคำนวณและวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยนักเรียนทุกคนจะได้พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ภายใต้จิตนาการและเพิ่มขีดความสามารถที่มีอยู่ เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนทางโรงเรียนบ้านไร่ป่า จึงมีความต้องการที่จะจัดทำโครงการหุ่นยนต์ไมโครบิตเสริมการเรียนรู้ สู่นวัตกรรมภายในชุมชน เพื่อตอบโจทย์ในการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรภายในชุมชนอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเป้าหมายให้ผู้เรียนได้พัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรและต่อยอดทักษะในการแก้ปัญหาของชุมชน
2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจระบบการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์หุ่นยนต์ไมโครบิต
3..เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมและอัพโหลดโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ไมโครบิตได้
4. เพื่อตอบโจทย์ในการลดค่าใช้จ่ายการจ้างแรงงานและเพิ่มผลผลิตทางด้านเกษตรภายในชุมชน


กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน
2. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 14 คน

รายละเอียดโครงการ
 1. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกการแก้ปัญหาทางการเกษตรและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและต่อด้วยการบรรยายการเขียนโปรแกรมการทำงานหุ่นยนต์ไมโครบิตจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 2. ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนในการดำเนินจัดกิจกรรมการเสริมทักษะการเรียนรู้โครงการหุ่นยนต์ไมโครบิตเสริมการเรียนรู้ สู่นวัตกรรมภายในชุมชน 
 3. ครูและนักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานทางด้านเกษตรเนื่องจากโรงเรียนมีการสอนบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น(เกษตรก้าวหน้า พัฒนาชุมชน)ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีอยู่แล้วจึงสามารถบูรณาการด้านวิชาการร่วมกับเกษตรท้องถิ่นและนวัตกรรมหุ่นยนต์ไมโครบิตได้
 4. จัดชั่วโมงกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนรู้จักกับไมโครบิต การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น การอ่านค่าเซ็นเซอร์บนบอร์ด การเชื่อมต่อไมโครบิตกับบบอร์ด IBitผู้เรียนออกแบบนวัตกรรมที่สอดคล้องกับเกษตรของชุมชนเป็นการทำงานของหุ่นต์ยนต์ไมโครบิตได้จากความรู้ที่ได้เรียนมา
 5. ให้ผู้เรียนได้พัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ไมโครบิตด้านการเกษตรและต่อยอดทักษะในการแก้ปัญหาของชุมชน
 6. นำเสนอผลงานหุ่นยนต์ที่ใช้งานได้จริงด้านการเกษตรและต่อยอดทักษะในการแก้ปัญหาของชุมชน
 7. โปรโมทหุ่นยนต์ผ่านสื่อออนไลน์(Facebook โรงเรียน)
 8. ประเมินผลการปฏิบัติติงาน

 


แผนการดำเนินงาน
เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ มกราคม 2564
ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนในการดำเนินจัดกิจกรรมการเสริมทักษะการเรียนรู้โครงการหุ่นยนต์ไมโครบิตเสริมการเรียนรู้ สู่นวัตกรรมภายในชุมชนเนื่องจากครูและนักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานทางด้านเกษตรเพราะโรงเรียนมีการสอนบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น(เกษตรก้าวหน้า พัฒนาชุมชน)ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีอยู่แล้วจึงสามารถบูรณาการด้านวิชาการร่วมกับเกษตรท้องถิ่นและนวัตกรรมหุ่นยนต์ ไมโครบิตได้ กุมภาพันธ์ 2564
จัดทำรายการเสนอซื้อสื่อ/วัสดุอุปกรณ์ เพื่อประกอบให้เป็นหุ่นไมโครบิต(จำลอง)เพื่อการเกษตร กุมภาพันธ์ 2564
ฝึกฝนนักเรียนให้มีความคุ้นชิน กับไมโครบิตและอุปกรณ์ต่อพ่วง มีนาคม 2564
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกการแก้ปัญหาทางการเกษตรและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและต่อด้วยการบรรยายการเขียนโปรแกรมการทำงานหุ่นยนต์ไมโครบิตจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีนาคม 2564
จัดชั่วโมงกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนรู้จักกับไมโครบิต การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น การอ่านค่าเซ็นเซอร์บนบอร์ด การเชื่อมต่อไมโครบิตกับบบอร์ด IBit พฤษภาคม 2564
ให้ผู้เรียนได้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรและต่อยอดทักษะในการแก้ปัญหาของชุมชน กันยายน 2564
นำเสนอผลงานเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริงด้านการเกษตรและต่อยอดทักษะในการแก้ปัญหาของชุมชน ตุลาคม 2564
โปรโมทเทคโนโลยีผ่านสื่อออนไลน์(Facebook โรงเรียน) ธันวาคม 2564
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มกราคม 2565
สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน กุมภาพันธ์ 2565

การประเมินผล
1. ผู้สอนระดับประถมศึกษาที่มีความสามารถในการจัดการ เรียนรู้แบบ Active Learningในระดับดีขึ้นไป
2. ผู้สอนระดับประถมศึกษาที่มีความสามารถและ ประยุกต์ใช้ไอซีทีในกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป
3. สถานศึกษามี Laptopหรือ Tablet เพื่อให้ผู้เรียนใช้ ในการเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งความรู้ออนไลน์ (ไม่รวมถึง Laptop หรือ Desktop ที่อยู่ในห้อง คอมพิวเตอร์)
4. C15A ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาที่เป็นแบบ Active Learning
5. การมีส่วนร่วมทางการศึกษาของชุมชนและ สังคม
6. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ การดำเนินงานของสถานศึกษา
7. การส่งเสริมการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเป้าหมายให้ผู้เรียนได้พัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรและต่อยอดทักษะในการแก้ปัญหาของชุมชน
8. ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมและอัพโหลดโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ไมโครบิตได้

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชัชวาลย์ แสวงหาทรัพย์
นางสาว วิราวรรณ ไชยศิริ
นายชัชวาลย์ แสวงหาทรัพย์คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านไร่ป่า
นางสาว ผกามาศ นิลบุตร นางสาว วิราวรรณ ไชยศิริ
แผนการดำเนินงาน
11/11
100%
Start |
S |
01.01.64
End |
E |
30.01.64
Complete
Start |
S |
01.02.64
End |
E |
14.03.64
Complete
Start |
S |
15.02.64
End |
E |
28.02.64
Complete
Start |
S |
01.03.64
End |
E |
15.03.64
Complete
Start |
S |
16.03.64
End |
E |
30.04.64
Complete
Start |
S |
20.05.64
End |
E |
01.12.64
Complete
Start |
S |
01.09.64
End |
E |
30.12.64
Complete
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
31.01.65
Complete
Start |
S |
01.12.64
End |
E |
28.02.65
Complete
Start |
S |
01.01.65
End |
E |
31.03.65
Complete
Start |
S |
01.02.65
End |
E |
31.03.65
Complete
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
29/01/65 ตัวตัดน้ำ 0.00 1,100.00 1,100.00
17/01/65 วัสดุอุปกรณ์ปลูกต่้นไม้ 0.00 735.00 735.00
17/01/65 กล้องวงจรปิด 0.00 1,624.00 1,624.00
06/01/65 ตัวตัดน้ำ 0.00 1,100.00 1,100.00
29/12/64 ค่าตอบแทนวิทยากร 0.00 3,600.00 3,600.00
29/01/65 เหมาทำอาหารว่างสำหรับเข้าค่าย 0.00 4,200.00 4,200.00
25/12/64 วัสดุอุปกรณ์ 0.00 2,691.00 2,691.00
13/12/64 ตู้แปลงไฟ 0.00 2,328.00 2,328.00
03/12/64 อุปกรณ์ต่อพ่วงระบบไฟ 0.00 1,047.00 1,047.00
30/11/64 วัสดุอุปกรณ์ 0.00 2,100.00 2,100.00
30/11/64 วัสดุอุปกรณ์ 0.00 805.00 805.00
25/11/64 วัสดุอุปกรณ์งานเกษตร 0.00 12,509.25 12,509.25
19/03/64 เหมาทำอาหารว่างสำหรับเข้าค่าย 0.00 2,750.00 2,750.00
19/03/64 จ้างเหมาวิทยากร 0.00 1,000.00 1,000.00
17/03/64 ทำป้ายไวนิลและซื้อวัสดุ 0.00 2,100.00 2,100.00
19/02/64 ซื้อหุ่นยนต์ไมโครบิตพร้อมอุปกรณ์ 0.00 11,491.15 27,614.75
05/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 50,597.05 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 35,000.00 0.00 50,097.05 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 15,097.05 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 5,097.05 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 4,897.05 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 4,397.05 -
27/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 3,897.05 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 2,897.05 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 2,797.05 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 2,796.05 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 2,296.05 -
23/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 2,295.05 -
23/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 2,195.05 -
22/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 2,095.05 -
22/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 99.00 0.00 1,995.05 -
22/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 1,896.05 -
21/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,796.05 -
20/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 97.72 0.00 796.05 -
18/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 49.35 0.00 698.33 -
09/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 648.98 -
20/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5.00 0.00 148.98 -
20/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 143.98 -
20/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 60.00 0.00 142.98 -
20/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 82.98 -
15/07/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5.00 0.00 18.00 -
15/07/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5.00 0.00 13.00 -
15/07/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5.00 0.00 8.00 -
29/06/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 2.00 -
19/06/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
 • teacher-count
  จำนวนครู
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา 2566
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการมีส่วนร่วม
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค