เรียนรู้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน เสริมรายได้
เรียนรู้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน เสริมรายได้
โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) จ.ประจวบคีรีขันธ์
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
50,120.00 บาท
เป้าหมาย
50,000.00 บาท
100%
4k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนในอนาคตให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน จึงมุ่งเน้นการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการเรียนแบบ Active Learning เพื่อสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา ความคืดสร้างสรรค์ การสื่อสารทำงานร่วมกันผ่านการเป็นผู้ประกอบการ "ทำปุ๋ยหมักไส้เดือนดิน" ที่เรียนรู้ตั้งแต่การศึกษาตลาด การลงมือเลี้ยงไส้เดือนการทำการตลาดจนไปถึงนำผลผลิตออกจำหน่ายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนโดยรอบที่ทำการเกษตรเป็นหลัก
เรียนรู้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน เสริมรายได้

ตามที่โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) ได้ดำเนินการโรงเรียนไร้ถังขยะ เพื่อให้การจัดการขยะภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์กับนักเรียน  เราจึงเพิ่มฐานการเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไส้เดือนดิน ด้วยวิธี Active Learning โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Problem-based Learning และ Collaborative Learning กิจกรรมมุ่งเน้นกระบวนการและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียนได้ตรงตามความต้องการและศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารญาณ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการเป็นผู้ประกอบการและสร้างรายได้ให้นักเรียนพร้อมทั้งจัดการขยะภายในโรงเรียนอย่างสมบูรณ์และส่งเสริมเป็นสินค้า OTOPS ของโรงเรียนต่อไป