ห้องคอมพิวเตอร์ทันสมัย ให้น้องทันโลกดิจิทัล
ห้องคอมพิวเตอร์ทันสมัย ให้น้องทันโลกดิจิทัล
โรงเรียนอนุบาลเต่างอย จ.สกลนคร
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
100,000.08 บาท
เป้าหมาย
100,000.00 บาท
100%
8k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

อุปสรรคของการเรียนรู้ที่กว้างไกลและเท่าเทียมของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเต่างอย คือความพร้อมของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนมองเห็นถึงปัญหานี้จึงขอการสนับสนุนให้พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อทำให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ที่ทัดเทียมและเข้าถึงแหล่งความรู้ได้จากทั่วโลก เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ห้องคอมพิวเตอร์ทันสมัย ให้น้องทันโลกดิจิทัล

ในปัจจุบันทิศทางของการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนนั้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 คือผู้เรียนต้องสามารถคิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ สื่อสารได้ และตระหนักรู้สิ่งต่างๆ ได้ทั่วโลก รวมทั้งมีความสามารถทางเทคนิค สามารถคิดสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง มีทักษะด้านความรู้ความเข้าใจ ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตประจำวัน การทำงานและเป็นพลเมืองที่มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ผู้เรียนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเองได้ เพิ่มความใฝ่รู้ของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดให้วิชาวิทยาการคำนวณ หรือ Computing Science เป็นวิชาใหม่ของนักเรียนไทย ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ มีเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียน กล่าวคือเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบมีจริยธรรม

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงจำเป็นที่ต้องมีสื่อและเทคโนโลยี รวมถึงมีสภาพแวดล้อมที่พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ การมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพเหมาะสมและสนับสนุนการเรียนรู้ มีบรรยากาศในการเรียนที่ดี ก็จะส่งผลทางบวกต่อผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียน

แต่ปัจจุบันโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนได้รับการจัดสรรมาเป็นเวลานานจึงเสื่อมสภาพลงหมดสิ้น และการบริหารจัดการงบประมาณจำเป็นต้องนำไปใช้พัฒนาในส่วนที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนด้านอื่นก่อน ทำให้ห้องคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ทั้งยังไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ กล่าวคือ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น ได้แก่ คอมพิวเตอร์ Server โต๊ะ เก้าอี้ ระบบไฟฟ้า ระบบ LAN (Local Area Network) โสตทัศนูปกรณ์ (Audio Visual Equipment) ซึ่งเบื้องต้นโรงเรียนได้รับบริจาคมาจำนวน 40 เครื่อง จึงจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้พร้อมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ต่อไป


วัตถุประสงค์
1.นักเรียนมีความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์
2.นักเรียนมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลหรือสารสนเทศ
3.นักเรียนมีทักษะแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ และการสื่อสาร
4.นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และใฝ่เรียนรู้


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ป.5 จำนวน 94 คน
2. นักเรียน อ.2 จำนวน 15 คน
3. นักเรียน อ.3 จำนวน 35 คน
4. นักเรียน ป.1 จำนวน 76 คน
5. นักเรียน ป.3 จำนวน 69 คน
6. นักเรียน ป.4 จำนวน 85 คน
7. นักเรียน ป.6 จำนวน 74 คน

รายละเอียดโครงการ

    1. ประชุมเพื่อวางแผนเพื่อดำเนินงานตามโครงการ

1.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการแก่ผู้เกี่ยวข้องทราบและอนุมัติ

1.2 กำหนดความต้องการและกรอบการดำเนินงาน

1.3 กำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้

    2. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานตามโครงการ

2.1 คัดเลือกและกำหนดผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ

         2.2 กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

    3. ดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

           3.1 จัดซื้อจัดจ้างตามที่ระเบียบกำหนด

           3.2 ควบคุมและติดตามงาน

           3.2 ตรวจรับงาน

     4. จัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้

    5. รายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

           5.1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

           5.2 จัดทำรายงานสรุปผล


แผนการดำเนินงาน
ประชุมเพื่อวางแผนเพื่อดำเนินงานตามโครงการ มิถุนายน 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานตามโครงการ กรกฎาคม 2564
ดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กรกฎาคม 2564
จัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ ตุลาคม 2564
รายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เมษายน 2565

การประเมินผล
1. นักเรียนมีความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์
2. นักเรียนมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลหรือสารสนเทศ
3. นักเรียนมีทักษะแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ และการสื่อสาร
4. นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และใฝ่เรียนรู้

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวัยพจน์ ปัญญะ นางรัชฎาพร งอยภูธร
แผนการดำเนินงาน
5/5
100%
Start |
S |
23.06.64
End |
E |
30.06.64
Complete
Start |
S |
19.07.64
End |
E |
30.07.64
Complete
Start |
S |
31.07.64
End |
E |
29.10.64
Complete
Start |
S |
29.10.64
End |
E |
29.04.65
Complete
Start |
S |
29.04.65
End |
E |
29.04.65
Complete
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
17/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 15.00 0.00 15.00 -
17/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,146.84 0.00 1,146.84 -
14/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
13/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
13/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 56.00 0.00 56.00 -
12/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
12/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
11/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 514.75 0.00 514.75 -
11/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,429.38 0.00 5,429.38 -
10/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
07/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
04/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
31/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
27/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
25/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
22/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 0.98 0.00 0.98 -
21/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
09/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 45.00 0.00 45.00 -
05/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 245.59 0.00 245.59 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 987.16 0.00 987.16 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.95 0.00 5,000.95 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.95 0.00 5,000.95 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 4,999.96 0.00 4,999.96 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 800.00 0.00 800.00 -
27/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
27/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
27/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
17/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 0.98 0.00 0.98 -
17/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
16/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
15/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
15/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
15/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
15/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
14/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
14/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
13/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
13/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
11/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
27/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
24/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
24/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5.00 0.00 5.00 -
23/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
23/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
22/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
17/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
17/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
09/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5.00 0.00 5.00 -
09/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5.00 0.00 5.00 -
19/08/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
21/07/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
19/07/63 เงินสนับสนุนโครงการ 493.58 0.00 493.58 -
15/07/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5.00 0.00 5.00 -
19/06/63 เงินสนับสนุนโครงการ 0.98 0.00 0.98 -
18/06/63 เงินสนับสนุนโครงการ 0.98 0.00 0.98 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
 • teacher-count
  จำนวนครู
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา 2566
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการมีส่วนร่วม
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค