ศูนย์การเรียนรู้เพื่อน้องด้อยโอกาส
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อน้องด้อยโอกาส
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น จ.จันทบุรี
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
57,189.49 บาท
เป้าหมาย
50,000.00 บาท
100%
3k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Leaning Center) ห้องที่จะทำให้น้องๆโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น ได้ใช้ในการต่อยอดทางการศึกษา เรียนรู้ทักษะอาชีพ และเรียนรู้ทักษะในชีวิตประจำวัน ผ่านสื่อ ผู้เชี่ยวชาญ และสามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ที่ต้องการได้ด้วยตนเอง เพราะการเรียนรู้นั้นไม่มีข้อจำกัดและไม่มีที่สุด แม้ว่าโรงเรียนจะมีที่ตั้งอยู่ในชุมชนเกษตรกรรมเขตพื้นที่ป่าสงวน ห่างไกลจากตัวเมือง ซึ่งส่งผลต่อสถานภาพทางการเงินที่ไม่ดีนักของหลายครอบครัว และมีผลอย่างมากต่อโอกาสทางการศึกษาต่อของน้องๆ แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้น้องๆเหล่านี้ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เห็นคุณค่าในตนเอง เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน และประเทศชาติได้ นั่นคือการได้รับโอกาสทางการเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อน้องด้อยโอกาส

          โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ พื้นที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้แล้ว เปิดทำการเรียนการสอนให้กับเยาวชนวัยเรียน ที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสในการเรียนรู้ตามช่วงวัย มีเป้าหมายต้องการให้เด็กวัยเรียนได้เรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมากขึ้น และเนื่องจากเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชนบทห่างไกล ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน อาชีพเป็นเกษตรกรรับจ้าง ทำสวนยางพาราและสวนผลไม้ รายได้น้อย นักเรียนส่วนใหญ่ เมื่อเรียนจบจากโรงเรียนนี้แล้ว ไม่ค่อยได้เรียนต่อ เนื่องจากฐานะของผู้ปกครองและการคมนาคม โรงเรียนจึงต้องการปูพื้นฐานให้ผู้เรียนที่เรียนจบแล้ว สามารถสร้างงานหาเลี้ยงชีวิตได้ในชุมชน และหากต้องการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ก็สามารถไปเรียนต่อในระดับชั้นและสาขาวิชาชีพที่ต้องการได้

           ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ๒๕๔๒ หมวดการจัดการเรียนการสอน ทึ่เน้นให้ความสำคัญ แก่ผู้เรียน โดยครูเป็นผู้ให้การสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนทราบความต้องการและปัญหาทางการเรียนของตนเอง ตระหนักถึงความสำคัญที่จะฝึกฝนตนเอง และเป็นสิ่งเสริมแรงให้ ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจแสวงหาความรู้โดยเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อปลูกฝังให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

            การจัดตั้ง "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง" จึงเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ และเป็นวิถีทางที่จะช่วยให้การพัฒนาตนเองของผู้เรียนมีผลในการปฏิบัติจริง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ และภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยเลือกใช้สื่อต่างๆ ตามความสนใจ


วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางภาษา (Language Proficiency) โดยจัดเตรียมสื่อที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - study Language Learning materials) เช่น การพัง การอ่าน การพูด การเขียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ตามความต้องการ
๒. เพื่อเตรียมพร้อมผู้เรียนให้สามารถพึ่งพาตนเอง (Learning Autonomy) ให้มากขึ้น
๓. ส่งเสริมพัฒนาวิธีการเรียนของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน
๔. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีดวามรับผิดชอบมากขึ้น และสามารถสะท้อนการเรียนของตนเองได้
๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนตั้งเป้าหมาย และวางแผนการเรียนตามความต้องการและความถนัดของตนเอง
๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย
1. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา อ.1 จำนวน 1 คน
2. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา อ.2 จำนวน 1 คน
3. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา อ.3 จำนวน 1 คน
4. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ป.1 จำนวน 2 คน
5. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ป.2 จำนวน 1 คน
6. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ป.3 จำนวน 1 คน
7. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ป.4 จำนวน 1 คน
8. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ป.5 จำนวน 1 คน
9. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ป.6 จำนวน 1 คน
10. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ม.1 จำนวน 2 คน
11. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ม.2 จำนวน 2 คน
12. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ม.3 จำนวน 2 คน
13. นักเรียน อ.1 จำนวน 26 คน
14. นักเรียน อ.2 จำนวน 33 คน
15. นักเรียน อ.3 จำนวน 40 คน
16. นักเรียน ป.1 จำนวน 48 คน
17. นักเรียน ป.2 จำนวน 28 คน
18. นักเรียน ป.3 จำนวน 32 คน
19. นักเรียน ป.4 จำนวน 39 คน
20. นักเรียน ป.5 จำนวน 31 คน
21. นักเรียน ป.6 จำนวน 32 คน
22. นักเรียน ม.1 จำนวน 22 คน
23. นักเรียน ม.2 จำนวน 32 คน
24. นักเรียน ม.3 จำนวน 30 คน

รายละเอียดโครงการ

1. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบและขอความร่วมมือ

2. ปรับปรุงห้องเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

3. จัดหา / ติดตั้ง / สื่อการเรียนรู้ พร้อมอุปกรณ์โดยจัดให้มีมุนเพื่อการเรียนรู้ เช่น

     -มุมฉายโปรเจคเตอร์

     -มุมศึกษาค้นคว้า ด้วยคอมพิวเตอร์

     -มุมสนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประชุมกลุ่มย่อยๆ

     -มุมหนังสือค้นคว้าและการอ่าน

4. ตกแต่งป้ายนิทรรศการ – มุมความรู้

5. ออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยหมุนเวียนนักเรียนทุกระดับชั้นเข้ามาใช้ห้อง โดยให้ครูเป็นผู้ตั้งโจทย์ตามความสนใจ

    ของผู้เรียน ส่วนผู้เรียนก็ตั้งกลุ่มค้นคว้าและสรุปประเด็น โดยที่ครูเป็นผู้คอยชี้แนะและเสนอแนวทาง หากผู้เรียนมีข้อสงสัย

6. นักเรียน ศึกษา เรียนรู้ ด้วยตนเอง ตามกลุ่มสนใจ 

6. นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานรับฟังความคิดเห็น / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / แบบสอบถาม

7. ประเมินผลการดำเนินงาน