เพิ่มโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์
เพิ่มโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์
โรงเรียนวัดดอนทราย จ.ราชบุรี
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
70,119.02 บาท
เป้าหมาย
50,000.00 บาท
100%
6k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

เนื่องด้วยความสำคัญของวิชาวิทยาการคำนวณที่มีขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกสู่ยุคดิจิทัลอีกทั้งโรงเรียนวัดดอนทรายส่งเสริมด้านเทคโนโลยีให้กับนักเรียนมาโดยตลอดจึงต้องการต่อยอดการเรียนรู้ให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนผ่านสื่อการเรียนรู้ “หุ่นยนต์” เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต นักเรียนจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พัฒนาทักษะกระบวนการคิดการคำนวณการแก้ไขปัญหารวมถึงความคิดสร้างสรรค์เป็นการเชื่อมโยงความรู้หลายด้านเข้าด้วยกันซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่จำเป็นและสำคัญต่อการศึกษา
เพิ่มโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้มีหน่วยการเรียนรู้วิทยาการคำนวณขึ้นมา ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่ส่งเสริมความสามารถด้านกระบวนการคิด และเทคโนโลยี เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ

          ดังนั้นโรงเรียนวัดดอนทรายจึงต้องจัดโครงการจัดหาสื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อการศึกษาและการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ครู และนักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และนำมาประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ ตลอดจนนำไปต่อยอดสอนนักเรียนในรุ่นต่อ ไป ถึงแม้ประเทศของเราจะยังไม่สามารถพัฒนาทางด้านหุ่นยนต์ได้ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ก็เล็งเห็นความสำคัญที่จะเผยแพร่ พัฒนาทางด้านการประดิษฐ์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ แม้ว่าจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่ต้องมีการพัฒนาให้สูงขึ้นได้อย่างแน่นอน


วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี การประดิษฐ์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ให้กับครูและนักเรียน และสามารถพัฒนาความรู้ไปสู่นักเรียนรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคต
2. เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสเสริมสร้างเทคนิคการเรียนรู้ด้วยหุ่นยนต์และเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ระหว่างครูและนักเรียน
3. เพื่อนำความรู้ที่ได้และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้ไปสอนให้กับนักเรียนรุ่นต่อ ๆ ไปที่ต้องเรียนการเขียนโปรแกรม
4. สามารถนำความรู้ไปเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ของ สพฐ. ได้


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ป.1 จำนวน 55 คน
2. นักเรียน ป.2 จำนวน 35 คน
3. นักเรียน ป.3 จำนวน 36 คน
4. นักเรียน ป.4 จำนวน 29 คน
5. นักเรียน ป.5 จำนวน 29 คน
6. นักเรียน ป.6 จำนวน 27 คน
7. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คน

รายละเอียดโครงการ

          ในการจัดทำโครงการจัดหาสื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณครั้งนี้ เพื่อของบประมาณในการพัฒนาบุคลากรครูและนักเรียนที่จะต้องเรียนวิชาวิทยาการคำนวณในการเขียนโปรแกรมและออกแบบ โดยทางโรงเรียนยังขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนเขียนโปรแกรมความคุมหุ่นยนต์ จึงเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณมาพัฒนาด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ภายในโรงเรียน และจะนำความรู้และอุปกรณ์ที่ได้รับงบประมาณมาขยายผลให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป โดยจะสอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ5 ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการคิด การคำนวณ การออกแบบเทคโนโลยี พัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการทักษะหลาย ๆ ด้านด้วยกัน นอกจากนี้สามารถนำเข้ามา บูรณาการเป็นสื่อและเครื่องมือในการเรียนการสอนได้หลากหลาย ด้วยเหตุนี้เพื่อส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะ และศักยภาพของนักเรียนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้ก้าวสู่สากล เป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้เรียน กระตุ้น และส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆต่อไปในอนาคต

 


แผนการดำเนินงาน
จัดชื้อหุ่นยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ มกราคม 2564
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน พฤษภาคม 2564
นักเรียนสร้างชิ้นงานหรือผลงาน พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินโครงการ เมษายน 2565

การประเมินผล
1. การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. มีการติดตามการดำเนินโครงการ
3. จำนวนนักเรียนที่ได้เรียนสื่อวิทยาการคำนวณ
4. ผลงานหรือชิ้นงานของนักเรียน

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ครูวรวิทย์ ครูอุมาพร
แผนการดำเนินงาน
0/4
0%
Start |
S |
01.01.64
End |
E |
31.08.64
Over Due
Start |
S |
17.05.64
End |
E |
31.12.64
Over Due
Start |
S |
01.11.64
End |
E |
30.03.65
Over Due
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
16/08/64 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม 0.00 20,000.00 20,000.00
08/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20,000.00 0.00 20,000.00 -
30/04/64 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์หุ่นยนต์ 0.00 49,983.00 178.88
23/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 31,414.04 0.00 50,161.88 -
22/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 120.00 0.00 18,747.84 -
08/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 18,627.84 -
02/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 18,527.84 -
27/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 195.50 0.00 18,327.84 -
26/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 18,132.34 -
25/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 17,932.34 -
25/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 17,912.34 -
25/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 16,912.34 -
12/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 16,812.34 -
31/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 16,312.34 -
31/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 493.58 0.00 16,292.34 -
10/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 15,798.76 -
09/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 14,798.76 -
03/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,200.00 0.00 14,788.76 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 13,588.76 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 12,588.76 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 12,488.76 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 11,488.76 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 112.00 0.00 6,488.76 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 6,376.76 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 6,375.76 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 5,875.76 -
17/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 5,675.76 -
17/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 5,175.76 -
14/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 5,075.76 -
14/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 4,975.76 -
14/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 4,875.76 -
14/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 4,375.76 -
14/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 2,375.76 -
14/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 2,275.76 -
12/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,275.76 -
10/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 275.76 -
29/09/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 166.76 -
06/08/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 162.78 -
24/06/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 148.78 -
23/06/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 147.78 -
12/06/63 เงินสนับสนุนโครงการ 0.98 0.00 42.80 -
11/06/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2.00 0.00 41.81 -
11/06/63 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 39.81 -
09/06/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 14.87 -
09/06/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 13.87 -
09/06/63 เงินสนับสนุนโครงการ 0.98 0.00 12.87 -
09/06/63 เงินสนับสนุนโครงการ 0.98 0.00 11.88 -
09/06/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 10.89 -
08/06/63 เงินสนับสนุนโครงการ 0.98 0.00 9.89 -
27/05/63 เงินสนับสนุนโครงการ 0.98 0.00 8.90 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
 • teacher-count
  จำนวนครู
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา 2566
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการมีส่วนร่วม
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค