หัตถกรรมผ้าปัก รักชนเผ่า สร้างอาชีพ
หัตถกรรมผ้าปัก รักชนเผ่า สร้างอาชีพ
โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 จ.เชียงราย
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
76,750.00 บาท
เป้าหมาย
75,000.00 บาท
100%
6k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

ด้วยความยากลำบากในการดำรงชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 มีความมุ่งหวังจะส่งเสริมด้านอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับนักเรียนกลุ่ม เย้า อาข่า ลาหู่ ลีซอ โดยปลูกฝังองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพผ่านอาชีพวิถีชุมชน ด้วยโครงการหัตถกรรมผ้าปักชาวเขา เสริมสร้างการออกแบบ สร้างมูลค่าเพิ่มให้หัตถกรรมท้องถิ่น ขยายตลาดสู่ออนไลน์ เพื่อปลูกจิตสำนึก สืบสานอาชีพคนชนเผ่า ผ่านการบูรณาการกับสาระความรู้ สร้างรายได้เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
หัตถกรรมผ้าปัก รักชนเผ่า สร้างอาชีพ

          โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 จัดตั้งขึ้นโดยโครงการพระธรรมจาริก วัดเบญจมบพิตร เมื่อปี พ.ศ. 2506 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานของชาวเขาเผ่าเย้า และอาข่า ที่อพยพมาอยู่ในพื้นที่ มุ่งหวังให้นักเรียนรู้หนังสือ อ่านออกเขียนได้ มีทางเลือกในการใช้ชีวิตเป็นพลเมืองที่ดี และสร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียน 150 คน (จาก 3 หมู่บ้าน 5 กลุ่มชาติพันธุ์ คือ เย้า อาข่า ลาหู่ ลีซอ และไทยใหญ่) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิต นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับผู้ปกครองซึ่งเป็นญาติ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ประกอบอาชีพรับจ้างและเกษตรกรรม นักเรียนมีความขยันและตั้งใจเรียน มีความพยายามในการหารายได้เสริมจากการออกไปรับจ้างตามฤดูกาล และปักผ้าลายปักชาวเขา เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว

         ผ้าปักลายชาวเขาที่นักเรียนผลิตได้จะนำมาขายต่อให้กับพ่อค้าในหมู่บ้าน มีแหล่งจำหน่ายอย่างจำกัด ซึ่งรับซื้อในราคาถูกและปริมาณที่จำกัด นักเรียนยังไม่สามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายผ้าปักและผลิตภัณฑ์จากผ้าปักชาวเขาได้ในระดับที่น่าพอใจ สาเหตุมาจากนักเรียนไม่สามารถจัดการกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดองค์ความรู้ แนวคิดในการออกแบบ รวมถึงขาดการประยุกต์ตามความต้องการของตลาด

         ด้วยเหตุนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพตลาดออนไลน์กลุ่มผลิตหัตถกรรมชนเผ่า จะเป็นตัวขับเคลื่อนและดึงศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ สามารถบริหารจัดการ สร้างแนวคิดการตลาดและส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ผ่านการจัดกิจกรรมตลาดหัตกรรมชนเผ่าออนไลน์ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรม Active Learning เสริมหลักสูตรที่บูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามแนวคิดProblem – Base Learning โดยโครงการตั้งเป้าหมายให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชนเผ่า สามารถแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ มีรายได้จากการดำเนินโครงการเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และมีความรู้พร้อมที่จะจบการศึกษาไปเป็นผู้ประกอบการ โดยมีโรงเรียนเป็นส่วนบริการวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ ให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนของโครงการสำหรับนักเรียนรุ่นต่อไป 

 


วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้านการประกอบการค้าและการค้าออนไลน์
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้ประกอบการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชนเผ่า มีความสามารถแก้ปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติที่ดี ต่อการประกอบอาชีพที่เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและสุจริต


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ม.1 จำนวน 20 คน
2. นักเรียน ม.2 จำนวน 20 คน
3. นักเรียน ม.3 จำนวน 20 คน
4. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน
5. ผู้ปกครองนักเรียนหรือชุมชน จำนวน 50 คน

รายละเอียดโครงการ

     โครงการพัฒนาศักยภาพตลาดออนไลน์กลุ่มผลิตหัตถกรรมชนเผ่า เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่บูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการนำไปสู่ผลลัพธ์ นักเรียนสามารถบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชนเผ่า สามารถแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการและมีรายได้จากการดำเนินโครงการเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

         1. การตรียมการ

          - สร้างความเข้าใจกับครูในเรื่อง กิจกรรมบูรณาการหลักสูตร 

          - สร้างความรู้ความเข้าใจครูในเรื่อง การจัดกิจกรรมแบบ Active Learning

          - สร้างความรู้ความเข้าใจครูในเรื่อง ผู้ประกอบการออนไลน์ 

          - คณะครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้

          - จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนการสอน

          - จัดเตรียมสถานที่ร้านค้าในชุมชน(ที่ตั้งหน้าร้าน) และร้านค้าออนไลน์

         2. การดำเนินการ

         2.1 การจัดการเรียนการสอน 

           การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชนเผ่ากลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรม โดยการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning ในชั่วโมงเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และจัดกิจกรรมสรุปในงานนิทรรศการเปิดโลกกว้างทางงานอาชีพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ สามารถถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอาชีพอื่นๆได้ (ระยะเวลา 1 ภาคเรียน 20 สัปดาห์) จำนวน 20 ชั่วโมง ดังนี้ 

ชั่วโมงที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชนเผ่า การค้าและการค้าออนไลน์ 

บูรณาการกลุ่มสาระ

         - สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม

         - ประวัติศาสตร์ 

         - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั่วโมงที่ 2-3 ปัจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์ ในปัจจุบัน

         - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

         - สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม

ชั่วโมงที่ 4-7การออกแบบผลิตภัณฑ์

         - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

         -ศิลปะ

         - ภาษาไทย

         - วิทยาศาสตร์ 

ชั่วโมงที่ 8-9 การสร้างเครือข่ายการตลาด

         - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

         - ภาษาต่างประเทศ

ชั่วโมงที่ 10-11การตลาด และแผนการตลาด

         - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

         - คณิตสาสตร์

ชั่วโมงที่ 12-13 นักธุรกิจออนไลน์

         - ภาษาต่างประเทศ

         - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั่วโมงที่ 14-15 เทคนิคการตลาด /การสร้างจุดขาย/จุดเด่นของสินค้า

         - การงานอาชีพและเทคโนโลยี- สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม

         - สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั่วโมงที่ 16-17 เครื่องหมายการค้า และบรรจุภัณฑ์

         - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

         - ศิลปะ

ชั่วโมงที่ 18-19 บัญชี รายรับ รายจ่าย การวิเคราะห์ต้นทุน กำไร

         - คณิตศาสตร์ 

ชั่วโมงที่ 20 เจตคติที่ดีของนักการตลาดออนไลน์

         - สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

          - แนะแนว 

          - กิจกรรมผู้เรียน

         - คุณลักษณะอันพึงประสงค์

       2.2 บริหารจัดการร้านค้าออนไลน์

        - การจัดการตลาดออนไลน์และการขายสินค้าออนไลน์

       2.3 สร้างเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

       - การจัดหาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมจากชุมชน และการสร้างเครือข่าย

3. การวัดผล สรุปและประเมินผล

1) ผู้เรียนมีความรู้ด้านการประกอบการค้า และการค้าออนไลน์ 

         ประเมินจากแบบประเมินทดสอบความรู้

         2) ผู้เรียนสามารถเป็นผู้ประกอบการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชนเผ่า มีความสามารถแก้ปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์ 

         ประเมินจากผลการประกอบการ

3) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี ต่อการประกอบอาชีพที่เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและสุจริต

ประเมินผู้เรียนด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนโดย ผู้ประประเมิน คือ ครู ผู้ปกครอง ลูกค้าและเพื่อนผู้เรียน

 

4. การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของโครงการ

        โรงเรียนเป็นส่วนบริการวิชาการ ผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ ให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืนและเป็นต้นทุนโครงการสำหรับนักเรียนรุ่นต่อไป


แผนการดำเนินงาน
อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ครู พฤษภาคม 2564
จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนการสอน มิถุนายน 2564
จัดเตรียมสถานที่ร้านค้าในชุมชน(ที่ตั้งหน้าร้าน) และร้านค้าออนไลน์ มิถุนายน 2564
จัดการเรียนรู้, ดำเนินงานโครงการ ,บริหารจัดการร้านค้าออนไลน์,สร้างเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน กรกฎาคม 2564
ประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน มีนาคม 2565
จัดนิทรรศการ มีนาคม 2565
การบริหารจัดการโครงการเพื่อความยั่งยืน พฤษภาคม 2564

การประเมินผล
1. ผู้เรียนมีความรู้ด้านการประกอบการค้า และการค้าออนไลน์
2. ผู้เรียนสามารถเป็นผู้ประกอบการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชนเผ่า มีความสามารถแก้ปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์
3. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี ต่อการประกอบอาชีพที่เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและสุจริต

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวชิสรา จี้อาทิตย์ นางสาวจุฑามาศ โทอรัญ
นางสาวสายใจ พวงสายใจ นางนิลุบล บัวคลี่
นายชูศักดิ์ น้อยหมอ นายกฤษณพล สมศรี
นางสาวสายใจ พวงสายใจ นายชูศักดิ์ น้อยหมอ นางสาวศิรินทร์ทิพย์ เชียงแรง นางนิลุบล บัวคลี่
นางสาวชนิสรา จี้อาทิตย์ นางสาวจุฑามาศ โทอรัญ
นางนิลุบล บัวคลี่ นางสาวจุฑามาศ โทอรัญ
นางสาวชนิสรา จี้อาทิย์ นางนิลุบล บัวคลี่
แผนการดำเนินงาน
7/7
100%
Start |
S |
25.05.64
End |
E |
30.12.64
Complete
Start |
S |
21.06.64
End |
E |
30.12.64
Complete
Start |
S |
21.06.64
End |
E |
30.09.64
Complete
Start |
S |
05.07.64
End |
E |
30.03.65
Complete
Start |
S |
30.03.65
End |
E |
31.03.65
Complete
Start |
S |
31.03.65
End |
E |
31.03.65
Complete
Start |
S |
25.05.64
End |
E |
31.03.65
Complete
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
22/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 8,816.91 0.00 8,816.91 -
22/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
22/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
22/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
20/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
17/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 99.00 0.00 99.00 -
15/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
13/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
12/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
12/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
28/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
27/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
26/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
25/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
24/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
23/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
23/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 27.00 0.00 27.00 -
17/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
15/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
13/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
11/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
05/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
04/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
02/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
02/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
01/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
01/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
01/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 12.00 0.00 12.00 -
31/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
31/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
28/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
27/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
25/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
23/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
13/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
03/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
03/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
02/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
01/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.96 0.00 3,000.96 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,036.51 0.00 1,036.51 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
24/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
24/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.00 0.00 1,500.00 -
24/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
17/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
09/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
09/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
03/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
02/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
30/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
30/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
25/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 9.00 0.00 9.00 -
22/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 3.00 0.00 3.00 -
20/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
19/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
17/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 55.00 0.00 55.00 -
17/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 3.00 0.00 3.00 -
17/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
17/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
11/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
05/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
28/09/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 179.41 -
21/09/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 169.41 -
18/08/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2.00 0.00 159.41 -
06/08/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5.00 0.00 154.43 -
19/07/63 เงินสนับสนุนโครงการ 98.71 0.00 149.43 -
17/07/63 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 50.63 -
15/07/63 เงินสนับสนุนโครงการ 4.93 0.00 30.63 -
19/06/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 24.69 -
18/06/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 22.69 -
16/06/63 เงินสนับสนุนโครงการ 0.98 0.00 21.69 -
10/06/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 13.82 -
09/06/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 12.82 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
 • teacher-count
  จำนวนครู
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา 2566
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการมีส่วนร่วม
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค