พัฒนาครู พัฒนาสื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้โค้ดดิ้ง
พัฒนาครู พัฒนาสื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้โค้ดดิ้ง
โรงเรียนบ้านร่องฟอง จ.แพร่
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
40,000.00 บาท
เป้าหมาย
40,000.00 บาท
100%
4k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่เทคโนโลยีเข้ามามี บทบาทในชีวิตประจําวันในชีวิตของทุกคนไม่ว่า จะอยู่ในช่วงวัยใด การจัดการเรียนการสอนให้มี สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ พร้อมเสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ที่จําเป็นสําหรับนักเรียนจึงเป็นความ ท้าทายของคุณครูโรงเรียนบ้านร่องฟอง การ สนับสนุนโครงการพัฒนาครูในการผลิตสื่อ นวัตกรรม CODING จะสามารถช่วยให้ทั้งครูและ นักเรียนได้พัฒนาและเรียนรู้อย่างเท่าทัน และ ทัดเทียมในยุค Technology Disruption นี้ได้
พัฒนาครู พัฒนาสื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้โค้ดดิ้ง

       ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ในปัจจุบันบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยี ได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับการจัดทำสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา หลากหลายรูปแบบมีภาพประกอบทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  และยังสามารถบันทึกเสียงประกอบให้เกิดความน่าสนใจได้ตามความสามารถของแต่ละคนได้อย่างหลากหลาย  และในอนาคตความรู้ต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  องค์ความรู้และตำราบนกระดานจะล้าสมัย จนกลายเป็นหนังสือเก่าที่จะต้องถูกกำจัดทิ้ง ทั้งนี้ครูและบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อที่ทันสมัย ขาดประสบการณ์และความรู้ความชำนาญในการใช้สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา รวมถึงการไม่ส่งเสริมให้เกิดการใช้สื่ออย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนั้น เกิดความน่าเบื่อ ขาดการกระตุ้นจากสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย ทำให้การยกระดับศักยภาพการศึกษาของโรงเรียนนั้นไม่ประสบความสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษาประจำปีของโรงเรียน

       จากที่กล่าวมาข้างต้นทางโรงเรียนบ้านร่องฟอง ได้ประสบปัญหาครูและบุคลากรขาดความรู้ในการผลิตสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย สื่อที่ใช้ยังเป็นสื่อแบบเดิมๆ ที่ดูล้าสมัย ไม่น่าสนใจ และไม่ทนทานต่อการใช้งานของนักเรียน ทำให้สื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเกิดการชำรุดไม่สามารถนำมาจัดการเรียนการสอนได้อีก ทั้งนี้โรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณในการผลิตสื่อการสอน จึงทำให้การผลิตสื่อออกมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากร จึงต้องสามารถผลิตสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย และมีความหลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และสื่ออื่นๆ จะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจง่าย รวมทั้งจะสามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา

       ดังนั้นการพัฒนาความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING แก่ครูผู้สอนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้คิดค้นการสร้างสรรค์สื่อการการเรียนรู้ ตลอดจนสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้นวัตกรรมที่ทันสมัย และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนนั้นเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะการคำนวณ ทักษะการวางแผน และทักษะการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ยังช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING (K)
2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้เกิดทักษะในการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (S)
3. เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดแรงผลักดัน และมีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING อย่างสม่ำเสมอ (A)
4. นักเรียนเกิดความสนใจที่อยากจะเรียนรู้จากสื่อนวัตกรรม CODING (A)
5. นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในการใช้สื่อนวัตกรรม CODING และมีผลการเรียนที่ดีขึ้น (S)

กลุ่มเป้าหมาย
1. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 คน

รายละเอียดโครงการ

1. ประชุมครู เพื่อวางแผนการจัดทำโครงการพัฒนาครู 

- ชี้แจงแผนการจัดทำโครงการพัฒนาครู 

- ครูผู้สอนทุกชั้นเรียนชี้แจงปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

- การลงมติที่ประชุมในการจัดทำโครงการพัฒนาครูในการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING 

2. เขียนแผนโครงการพัฒนาครูในการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING 

- ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมกันจัดทำแผนโครงการพัฒนาครูในการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING 

- ส่งไฟล์โครงการพัฒนาครูในการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING ให้กับ CONNEXT ED 

3. ประชุมครู เพื่อวางแผนการจัดอบรมการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING 

- วางแผนการจัดสื่อวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING 

- กำหนดการจัดอบรมพัฒนาครูในการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING 

- การเตรียมสถานที่ในการจัดอบรมพัฒนาครูในการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING (ผู้รับผิดชอบ นายยุรนันท์ บุญนิยม ICT TALENT) 

- จัดทำรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย ของโครงการ (ผู้รับผิดชอบ นางสาวพรพิมล งานขยัน ครูการเงินโรงเรียน) 

5. จัดอบรม Workshop การผลิตสื่อนวัตกรรม CODING 

วันที่ 1 การจัดอบรมพัฒนาครูในการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING (วิทยากร CODING BOARD GAMES ยังไม่ระบุชื่อ) 

- สื่อสร้างสรรค์ทำมือ 

- นวัตกรรมสื่อการสอน 

- การสร้าง CODING BOARD GAMES 

- การออกแบบสื่อ INFOGRAPHIC