พัฒนาครู พัฒนาสื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้โค้ดดิ้ง
พัฒนาครู พัฒนาสื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้โค้ดดิ้ง
โรงเรียนบ้านร่องฟอง จ.แพร่
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
40,000.00 บาท
เป้าหมาย
40,000.00 บาท
100%
10k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่เทคโนโลยีเข้ามามี บทบาทในชีวิตประจําวันในชีวิตของทุกคนไม่ว่า จะอยู่ในช่วงวัยใด การจัดการเรียนการสอนให้มี สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ พร้อมเสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ที่จําเป็นสําหรับนักเรียนจึงเป็นความ ท้าทายของคุณครูโรงเรียนบ้านร่องฟอง การ สนับสนุนโครงการพัฒนาครูในการผลิตสื่อ นวัตกรรม CODING จะสามารถช่วยให้ทั้งครูและ นักเรียนได้พัฒนาและเรียนรู้อย่างเท่าทัน และ ทัดเทียมในยุค Technology Disruption นี้ได้
พัฒนาครู พัฒนาสื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้โค้ดดิ้ง

       ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ในปัจจุบันบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยี ได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับการจัดทำสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา หลากหลายรูปแบบมีภาพประกอบทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  และยังสามารถบันทึกเสียงประกอบให้เกิดความน่าสนใจได้ตามความสามารถของแต่ละคนได้อย่างหลากหลาย  และในอนาคตความรู้ต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  องค์ความรู้และตำราบนกระดานจะล้าสมัย จนกลายเป็นหนังสือเก่าที่จะต้องถูกกำจัดทิ้ง ทั้งนี้ครูและบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อที่ทันสมัย ขาดประสบการณ์และความรู้ความชำนาญในการใช้สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา รวมถึงการไม่ส่งเสริมให้เกิดการใช้สื่ออย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนั้น เกิดความน่าเบื่อ ขาดการกระตุ้นจากสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย ทำให้การยกระดับศักยภาพการศึกษาของโรงเรียนนั้นไม่ประสบความสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษาประจำปีของโรงเรียน

       จากที่กล่าวมาข้างต้นทางโรงเรียนบ้านร่องฟอง ได้ประสบปัญหาครูและบุคลากรขาดความรู้ในการผลิตสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย สื่อที่ใช้ยังเป็นสื่อแบบเดิมๆ ที่ดูล้าสมัย ไม่น่าสนใจ และไม่ทนทานต่อการใช้งานของนักเรียน ทำให้สื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเกิดการชำรุดไม่สามารถนำมาจัดการเรียนการสอนได้อีก ทั้งนี้โรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณในการผลิตสื่อการสอน จึงทำให้การผลิตสื่อออกมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากร จึงต้องสามารถผลิตสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย และมีความหลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และสื่ออื่นๆ จะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจง่าย รวมทั้งจะสามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา

       ดังนั้นการพัฒนาความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING แก่ครูผู้สอนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้คิดค้นการสร้างสรรค์สื่อการการเรียนรู้ ตลอดจนสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้นวัตกรรมที่ทันสมัย และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนนั้นเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะการคำนวณ ทักษะการวางแผน และทักษะการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ยังช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING (K)
2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้เกิดทักษะในการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (S)
3. เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดแรงผลักดัน และมีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING อย่างสม่ำเสมอ (A)
4. นักเรียนเกิดความสนใจที่อยากจะเรียนรู้จากสื่อนวัตกรรม CODING (A)
5. นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในการใช้สื่อนวัตกรรม CODING และมีผลการเรียนที่ดีขึ้น (S)

กลุ่มเป้าหมาย
1. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 คน

รายละเอียดโครงการ

1. ประชุมครู เพื่อวางแผนการจัดทำโครงการพัฒนาครู 

- ชี้แจงแผนการจัดทำโครงการพัฒนาครู 

- ครูผู้สอนทุกชั้นเรียนชี้แจงปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

- การลงมติที่ประชุมในการจัดทำโครงการพัฒนาครูในการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING 

2. เขียนแผนโครงการพัฒนาครูในการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING 

- ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมกันจัดทำแผนโครงการพัฒนาครูในการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING 

- ส่งไฟล์โครงการพัฒนาครูในการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING ให้กับ CONNEXT ED 

3. ประชุมครู เพื่อวางแผนการจัดอบรมการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING 

- วางแผนการจัดสื่อวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING 

- กำหนดการจัดอบรมพัฒนาครูในการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING 

- การเตรียมสถานที่ในการจัดอบรมพัฒนาครูในการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING (ผู้รับผิดชอบ นายยุรนันท์ บุญนิยม ICT TALENT) 

- จัดทำรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย ของโครงการ (ผู้รับผิดชอบ นางสาวพรพิมล งานขยัน ครูการเงินโรงเรียน) 

5. จัดอบรม Workshop การผลิตสื่อนวัตกรรม CODING 

วันที่ 1 การจัดอบรมพัฒนาครูในการผลิตสื่อนวัตกรรม CODING (วิทยากร CODING BOARD GAMES ยังไม่ระบุชื่อ) 

- สื่อสร้างสรรค์ทำมือ 

- นวัตกรรมสื่อการสอน 

- การสร้าง CODING BOARD GAMES 

- การออกแบบสื่อ INFOGRAPHIC