เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) จ.พระนครศรีอยุธยา
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
96,717.41 บาท
เป้าหมาย
96,000.00 บาท
100%
7k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) มีนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ เห็นความสำคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สู่การเรียนรู้ขึ้น
เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัส แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชน ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจให้ทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีเป้าหมายมุ่งให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยยึดหลักการ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุมกันในตัวที่ดี ภายใต้เงื่อนไข ความรู้คู่คุณธรรม ที่ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน ตลอดจนเสริมสร้างจิตใจของคนทั้งชาติทุกระดับชั้น ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบพอเพียง และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) มีนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ เห็นความสำคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สู่การเรียนรู้ขึ้น  


วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการทำการเกษตร ด้านอาหารโภชนาการ และสุขภาพอนามัย
๓. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกับการเรียนการสอนในหลักสูตร
๔. เพื่อพัฒนาเด็กและเยาชนในโรงเรียนในการเจริญเติบโตและทั้งร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์อย่างเต็มศักยภาพ
๕. เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน และผู้ปกครอง


กลุ่มเป้าหมาย
1. อื่นๆ จำนวน 112 คน

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

การเตรียม/วางแผน(P)

๑.ประชุมชี้แจงคณะครูถึงรายละเอียดกิจกรรม การดำเนินการตามกิจกรรม

โดย - ส่งครูเข้ารับการอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง - ศึกษาดูงาน - สอดแทรกความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในแผนการจัดการเรียนรู้

การดำเนินงานตามแผน (D)

๑.กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก

๒. กิจกรรมเลี้ยงกบ

๓. กิจกรรมการเพาะเห็ด

๔. กิจกรรมเลี้ยงไส้เดือน

๕.กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ

๖.กิจกรรมตลาดนักนักเรียนร่วมกับชุมชน

การติดตาม/ตรวจสอบ (C)

๑.นิเทศและติดตาม

๒.ประเมินผลโครงการ

การประเมิน/รายงานผล (A)

๑.สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ

 


แผนการดำเนินงาน
๑.ประชุมชี้แจงคณะครูถึงรายละเอียดกิจกรรม การดำเนินการตามกิจกรรม โดย - ส่งครูเข้ารับการอบร เมษายน 2563
๑.กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก ๒. กิจกรรมเลี้ยงกบ ๓. กิจกรรมการเพาะเห็ด ๔. กิจกรรมเลี้ยงไส้เดือน ๕.กิจ เมษายน 2563
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) ๑.นิเทศและติดตาม ๒.ประเมินผลโครงการ เมษายน 2563
การประเมิน/รายงานผล (A) ๑.สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ มีนาคม 2564

การประเมินผล
1. ดำเนินกิจกรรมได้ครบตามแผนที่กำหนด

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผอ.เมคินี เพชรไพรินทร์
นายเปรม สวนฟัก นายณัฐภัทร ประคุณคงชัย นายพลวัฒน์ เป็ดทอง นางสาวปรียานุช อรุณพัฒน์ นางสาวพรรณทิพา สุขพิมาย นางสาวเกศกนก ชุมชื่น นางสาวสุภัชชา ทรัพย์กล้า
นายพลวัฒน์ เป็ดทอง
แผนการดำเนินงาน
4/4
100%
Start |
S |
01.04.63
End |
E |
30.04.63
Complete
Start |
S |
30.04.63
End |
E |
30.04.64
Complete
Start |
S |
30.04.63
End |
E |
30.04.64
Complete
Start |
S |
01.03.64
End |
E |
30.03.64
Complete
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
26/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.21 0.00 5,000.21 -
09/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
05/07/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
30/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
24/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
21/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 4,935.80 0.00 4,935.80 -
14/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 4,935.80 0.00 4,935.80 -
14/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 4,935.80 0.00 4,935.80 -
07/06/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
31/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 4,935.80 0.00 4,935.80 -
30/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
26/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
25/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 3,600.00 0.00 3,600.00 -
24/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
24/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
24/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
24/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
24/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 30.00 0.00 30.00 -
19/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 16,727.98 -
19/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 15,727.98 -
12/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 14,727.98 -
29/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 195.00 0.00 14,427.98 -
26/03/64 ทำโรงเห็ด ปรับปรุงระบบน้ำโรงเห็ด 0.00 22,250.00 14,232.98
22/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 120.00 0.00 36,482.98 -
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 36,362.98 -
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 35,862.98 -
06/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 35,362.98 -
26/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 34,362.98 -
24/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 35,000.00 0.00 34,342.98 -
24/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 -657.02 -
02/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 -707.02 -
31/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 -1,207.02 -
27/01/64 ซื้อไก่ไข่และอาหารไก่ 0.00 11,000.00 -1,227.02 -
27/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 9,772.98 -
26/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 9,572.98 -
24/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 9,562.98 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 9,062.98 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 4,062.98 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 3,862.98 -
27/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 3,762.98 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 3,761.98 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 3,760.98 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 3,759.98 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 3,259.98 -
04/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 3,159.98 -
02/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 3,109.98 -
09/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 55.00 0.00 3,097.98 -
17/07/63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 3,040.00 0.00 3,040.00 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
 • teacher-count
  จำนวนครู
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา 2565
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการมีส่วนร่วม
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค