ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT TALENT
ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT TALENT
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี จ.นครนายก
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
218,000.00 บาท
เป้าหมาย
218,000.00 บาท
100%
27 views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

ผู้นำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หรือ ICT TALENT คือ บุคลากรทางการศึกษาที่นำความรู้และความสามารถด้านเทคโนโลยีมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน พร้อมผลักดันครู นักเรียน และชุมชน ให้สามารถใช้สื่อและอุปกรณ์ ICT หรือสืบค้นองค์ความรู้จากโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อก้าวไปสู่การสร้างสรรค์โรงเรียนในศตวรรษที่ 21
ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT TALENT

 


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเฟ้นหา “ผู้นำด้้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” หรือ ICT TALENT เพื่อนำความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีของตนเองไปใช้ในการยกระดับการจัดการเรีนการสอนในโรงเรียนที่สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0
2. การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนและชุมชนรอบข้าง พร้อมผลักดันให้ครู-อาจารย์ และนักเรียน สามารถใช้สื่อและอุปกรณ์ ICT หรือการสืบค้นองค์ความรู้จากโลกอินเทอร์เน็ต เพื่อก้าวไปสู่การสร้างสรรค์โรงเรียนในศตวรรษที่ 21

กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน อ.2 จำนวน 14 คน
2. นักเรียน อ.3 จำนวน 15 คน
3. นักเรียน ป.1 จำนวน 7 คน
4. นักเรียน ป.2 จำนวน 9 คน
5. นักเรียน ป.3 จำนวน 14 คน
6. นักเรียน ป.4 จำนวน 20 คน
7. นักเรียน ป.5 จำนวน 21 คน
8. นักเรียน ป.6 จำนวน 11 คน
9. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 คน

รายละเอียดโครงการ

จ้าง ICT TALENT ปฏิบัติงานในโรงเรียนเพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน สามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์และสื่อ ICT เพื่อการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในห้องเรียน ตลอดจนการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เป้าหมายการเปลี่ยนแปลง 6 ด้าน  
1. สร้างความสัมพันธ์และการสนับสนุนจากโรงเรียนและชุมชน 
2. ดูแลรักษาอุปกรณ์และสื่อที่โครงการมอบให้ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผ่านการใช้สื่อและความรู้ ICT 
4. ส่งเสริมและพัฒนศักยภาพครูผู้สอนผ่านการใช้สื่อและความรู้ ICT 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานของโรงเรียนผ่านการใช้สื่อและความรู้ ICT 
6. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนผ่านการใช้สื่อและความรู้ ICT 


แผนการดำเนินงาน
จัดจ้าง ICT Talent ประจำโรงเรียน พฤษภาคม 2562

การประเมินผล
1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แผนการดำเนินงาน
1/1
100%
Start |
S |
01.05.62
End |
E |
30.04.63
Complete
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
 • teacher-count
  จำนวนครู
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา 2563
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการมีส่วนร่วม
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค