ฟื้นฟูสุนทรียภาพทางดนตรีและกีฬา
ฟื้นฟูสุนทรียภาพทางดนตรีและกีฬา
โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) จ.ประจวบคีรีขันธ์
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
80,000.00 บาท
เป้าหมาย
80,000.00 บาท
100%
45 views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this


ฟื้นฟูสุนทรียภาพทางดนตรีและกีฬากลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ป.5 จำนวน 30 คน
2. นักเรียน ม.1 จำนวน 30 คน


แผนการดำเนินงาน
ชมรมทำขลุ่ยเป่าเอง พฤษภาคม 2562
วงโยธวาธิตและดนตรีสากล พฤษภาคม 2562
วงกลองยาวและนางรำ มิถุนายน 2562
ดนตรีไทย มิถุนายน 2562

การประเมินผล
1. 80% ของนักเรียนสามารถนำทักษะต่างๆไปประยุกต์ใช้ สามารถรสร้างรายได้ระหว่างเรียนช่วยเหลือครอบครัวได้
2. 80% นักเรียนมีความสุขและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
3. 80% ของผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจและยอมรับคุณภาพของโรงเรียน

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายธนกร. ศิริกุลวิวัฒน์
นายธนกร. สิริกุลวิวัฒน์
นางลภัสรดา. จิระพัชรวงศ์
นายพรหมมินท์. อยู่ยั่งยืน
แผนการดำเนินงาน
1/4
25%
Start |
S |
20.05.62
End |
E |
30.04.63
Complete
Start |
S |
20.05.62
End |
E |
31.03.63
Over Due
Start |
S |
17.06.62
End |
E |
21.09.63
Over Due
Start |
S |
03.06.62
End |
E |
28.10.63
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
31/10/62 เงินสนับสนุนโครงการ 80,000.00 0.00 80,000.00 -
23/08/62 เงินบริจาคเพื่อการศึกษาจากบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 80,000.00 0.00 0.00 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
 • teacher-count
  จำนวนครู
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา 2563
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการมีส่วนร่วม
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค