ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน Learning Center ด้านการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิต
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน Learning Center ด้านการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิต
โรงเรียนอนุบาลเต่างอย จ.สกลนคร
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
100,000.00 บาท
เป้าหมาย
100,000.00 บาท
100%
59 views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this


ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน Learning Center ด้านการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ป.4 จำนวน 80 คน
2. นักเรียน ป.5 จำนวน 90 คน
3. นักเรียน ป.6 จำนวน 70 คน


แผนการดำเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พฤษภาคม 2562
กิจกรรมนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ พฤษภาคม 2562
กิจกรรม English for All พฤษภาคม 2562
กิจกรรม English Camp สิงหาคม 2562
กิจกรรมยุวมัคคุเทศก์น้อย พฤษภาคม 2562
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ (ทอเสื่อ) พฤษภาคม 2562

การประเมินผล
1. ชุมชนได้ใช้สถานศึกษา เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ในการสืบค้นข้อมูล ด้านการน้อมนำศาสตร์พระราชา มาใช้ในการดำเนินชีวิต
2. ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพิ่มขึ้น
3. บุคลากรมีคุณภาพ มีความพร้อมในการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
4. บูรณาการภาษาอังกฤษเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
5. นำเสนอศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว โดยผ่านการนำเสนอในรูปแบบยุวมัคคุเทศก์
6. พัฒนาทักษะอาชีพ โดยผู้ชำนาญเฉพาะทางให้แก่นักเรียนโดยการปฏิบัติจริง
7. การจัดการด้านบัญชี รับ-จ่าย

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางฐิติยา วงศ์เครือศร
1. นายวัยพจน์ ปัญญะ 2. นางฐิติยา วงศ์เครือศร 3. นางสมเพศ พ่อขันชาย 4. นางพรพิไล เชื้อคมตา 5. นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรี 6. นางรัตนวดี ใยพันธ์ 7. นางปริชาติ ชื่นหทัย 8. นายเชวงศักดิ์ งันลาโสม
นางวันทะนา ยางธิสาร
นางพรพิไล เชื้อคมตา
1. นางวันทะนา ยางธิสาร 2. นางประไพ การุญ 3. นางนวลจันทร์ งอยผาลา 4. นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรี
แผนการดำเนินงาน
6/6
100%
Start |
S |
16.05.62
End |
E |
30.06.62
Complete
Start |
S |
16.05.62
End |
E |
31.03.63
Complete
Start |
S |
16.05.62
End |
E |
31.03.63
Complete
Start |
S |
01.08.62
End |
E |
30.09.62
Complete
Start |
S |
16.05.62
End |
E |
31.03.63
Complete
Start |
S |
16.05.62
End |
E |
31.03.63
Complete
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
31/10/62 เงินสนับสนุนโครงการ 100,000.00 0.00 100,000.00 -
23/08/62 เงินบริจาคเพื่อการศึกษาจากบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 100,000.00 0.00 0.00 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
  • participation
    ระดับชั้นที่เปิดสอน
    -
  • grey-school
    จำนวนห้องเรียน
  • student-count
    จำนวนนักเรียน
  • teacher-count
    จำนวนครู
  • ภาพบริเวณโรงเรียน
    School Grading ปีการศึกษา 2563
    grading-line
    ด้านผู้เรียน
    ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
    ด้านหลักสูตรและการสอน
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    ด้านการมีส่วนร่วม
    O-NET
    ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
    ผู้บริจาคสูงสุด
    อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
    ผู้บริจาคล่าสุด
    วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค