ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนวัดดอนทราย จ.ราชบุรี
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
66,300.00 บาท
เป้าหมาย
66,300.00 บาท
100%
47 views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this


ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ป.6 จำนวน 28 คน
2. นักเรียน ป.5 จำนวน 29 คน
3. นักเรียน ป.4 จำนวน 30 คน
4. นักเรียน ป.3 จำนวน 32 คน
5. นักเรียน ป.2 จำนวน 30 คน
6. นักเรียน ป.1 จำนวน 48 คน


แผนการดำเนินงาน
ฐานการเรียนรู้โรงสีข้าว พฤษภาคม 2562
ฐานการเรียนรู้สมุนไพร พฤษภาคม 2562
ฐานการเรียนรู้พลังงานทดแทน พฤษภาคม 2562
ฐานการเรียนรู้ไก่ไข่ พฤษภาคม 2562
ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยชีวภาพ พฤษภาคม 2562
ฐานการเรียนรู้ขยะรีไซเคิล พฤษภาคม 2562
ห้องเย็บผ้า พฤษภาคม 2562

การประเมินผล
1. การดำเนินโครงการอย่างสมำ่เสมอ
2. มีการติดตามการดำเนินโครงการ

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวพวงเพชร ศิลปวิสุทธิ์
นางสาวมัลลิกา ญาติคำ
นางมยุรี บัวจันทร์
นายวรวิทย์ จันสา
นางสาวนงลักษ์ อุทัยกัน
นางสาวสายพิน เหลืองมณีเวชย์
แผนการดำเนินงาน
7/7
100%
Start |
S |
01.05.62
End |
E |
31.03.63
Complete
Start |
S |
01.05.62
End |
E |
31.03.63
Complete
Start |
S |
01.05.62
End |
E |
31.03.63
Complete
Start |
S |
01.05.62
End |
E |
31.03.63
Complete
Start |
S |
01.05.62
End |
E |
31.03.63
Complete
Start |
S |
01.05.62
End |
E |
31.03.63
Complete
Start |
S |
01.05.62
End |
E |
31.03.63
Complete
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
31/12/62 เงินสนับสนุนโครงการ 66,300.00 0.00 66,300.00 -
23/08/62 เงินบริจาคเพื่อการศึกษาจากบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 66,300.00 0.00 66,300.00 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
 • teacher-count
  จำนวนครู
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา 2563
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการมีส่วนร่วม
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค