โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
เพื่อการศึกษา คืออะไร?
การระดมทุนเงินบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ได้มีทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมกันทุกพื้นที่ นำไปสู่การลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน
หนึ่งใน โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา (CONNEXT ED Crowdfunding) มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี
โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา
ทำไมถึงมีความจำเป็น?
เพราะโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
แต่ปัจจุบันยังมีเด็กๆ ของเราต้องเผชิญกับอุปสรรคในการเรียนรู้
ที่มา: คลังข้อมูล กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปี 2562
โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา
จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร?
เปลี่ยนได้ทันที
จากผลสำรวจ (1) โรงเรียนนำร่องในโครงการฯ ที่ได้รับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาจากมูลนิธิฯ ในปี 2563
จำนวน 5,000 เครื่อง ครอบคลุม 17 จังหวัด 35 โรงเรียน และนักเรียน 5,000 คน พบว่า
จากผลสำรวจ (1) โรงเรียนนำร่องในโครงการฯ
ที่ได้รับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาจาก
มูลนิธิฯ ในปี 2563 จำนวน 5,000 เครื่อง
ครอบคลุม 17 จังหวัด 35 โรงเรียน และ
นักเรียน 5,000 คน พบว่า
100% ของโรงเรียน
จัดการเรียนการสอนออนไลน์
ในช่วงวิกฤติโควิด-19
90% ของนักเรียน
มีพัฒนาการด้านทักษะการ
สืบค้นข้อมูล
75% ของโรงเรียน
ปรับรูปแบบการประเมินผลนักเรียน
เป็นแบบออนไลน์
เปลี่ยนได้ยั่งยืน
หากเราทุกคนมาร่วมมือกันทำให้เด็กไทยทุกคนมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก มูลนิธิฯ เชื่อมั่นว่าจุดมุ่งหมายที่คาดหวังไว้กำลังจะเป็นจริง
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้กับเด็กไทยของเรา
บริจาคตรงถึงโรงเรียนหักลดหย่อนภาษี ได้ 2 เท่า
ที่มา: (1) รายงานผลการสำรวจการใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนักเรียนในโครงการ Notebook for Education ประจำปี 2563
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา
บริจาคได้อย่างไร?