เกี่ยวกับเรา
จุดเริ่มต้น...ระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา
มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี มีความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยให้เกิดความยั่งยืน ด้วยเป้าหมายในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถดึงศักยภาพของตนเองสู่การเป็น “เด็กดีและเด็กเก่ง” โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์หลักในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 และเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนกับโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ภายใต้สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวนกว่าห้าพันโรงเรียนทั่วประเทศ วันนี้ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี พร้อมขยายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “MARKET MECHANISMS กลไกตลาดและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม” ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ยุทธศาสตร์หลักของการยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาไทยให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย จึงได้ริเริ่ม “ระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี” เพื่อเปิดรับการบริจาคจากทุกภาคส่วนบนเว็บไซต์ connexted.org โดยมุ่งหวังสร้าง “โอกาส” ครั้งใหญ่ให้กับการศึกษาไทย


ทั้งนี้ ระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เป็นพื้นที่กลางที่สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน และประชาชน สามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทางการศึกษา สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม โดยสามารถเข้าถึงการแสดงข้อมูลโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ connexted.org ได้ ซึ่งแสดงถึงข้อมูลและบริบทของสถานศึกษาอย่างโปร่งใส สามารถเห็นการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการที่ร่วมสนับสนุนได้ ซึ่งโครงการที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นระบบได้ผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการที่มาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของโรงเรียนที่จะนำงบประมาณที่ได้รับไปพัฒนาโรงเรียนอย่างแท้จริง


วัตถุประสงค์
• เพื่อระดมทุนสนับสนุนด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ตามบริบท
• เปิดให้บุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทางการศึกษา สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม

ประโยชน์ของระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา
โอกาสของ “ผู้รับ” สำหรับโรงเรียน
• เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาของโรงเรียนที่ต้องการรับการบริจาคแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ
• เปิดกว้างให้ทุกคนเข้าถึงการระดมทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนไปด้วยกัน
• โรงเรียนสามารถตรวจสอบ ติดตามการบริจาคได้สะดวกรวดเร็วผ่านระบบ

โอกาสของ “ผู้ให้” สำหรับบุคคลและองค์กร
• ทุกคน ทุกหน่วยงานร่วมบริจาคให้โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อมีส่วนร่วมสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
• บริจาคได้สะดวก รวดเร็ว ไปถึงโรงเรียนที่ต้องการรับบริจาคผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา
• ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า
• สามารถติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างโปร่งใส จากการที่โรงเรียนนำข้อมูลการดำเนินงานขึ้นแสดงบนระบบ

กระบวนการดำเนินงานของระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา


เกณฑ์การคัดเลือกโครงการ
ในการคัดเลือกโครงการพัฒนาโรงเรียนเพื่อขอรับการบริจาคเพื่อการศึกษาผ่านเว็บไซต์นั้น คณะกรรมการจะคัดเลือกโครงการจากโรงเรียนที่ได้ทำการวิเคราะห์บริบทภาพรวมของโรงเรียน และพิจารณาสิ่งที่โรงเรียนต้องการรับการสนับสนุน แล้วจึงจัดทำเป็นแผนงานเพื่อนำเสนอโครงการและขอรับการบริจาค ซึ่งโรงเรียนต้องนำเสนอโครงการผ่านระบบ School Management System ในส่วนของ School Plan เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่แก้ไขปัญหาหรือตอบโจทย์ความต้องการของบริบทพื้นที่ได้ตรงจุด มีความยั่งยืน สร้างผลกระทบระยะยาว และสามารถวัดผลได้ ทำได้จริง เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วคณะทำงานมูลนิธิฯ จะนำโครงการขึ้นบนเว็บไซต์เพื่อเริ่มระดมทุน โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการพัฒนาโรงเรียน ได้แก่

• โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี
• โครงการมีความสำคัญหรือสร้างผลกระทบต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา (ประเมินจากค่าน้ำหนักของตัวชี้วัดที่โครงการส่งผลกระทบ)
• โครงการเป็นวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน
• โครงการมีความยั่งยืน สามารถสร้างผลกระทบระยะยาว
• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการคุ้มค่ากับทรัพยากร (บุคลากร, เวลา, งบประมาณ) ที่ต้องใช้เพื่อดำเนินโครงการนั้น (Return on Investment)
• โรงเรียนเขียนรายละเอียดโครงการครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจน สามารถสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้
• โรงเรียนนำเสนอแผนการดำเนินโครงการอย่างเหมาะสม สมเหตุสมผล วัดผลได้ และสามารถทำได้จริง
• โรงเรียนเสนอของบประมาณสอดคล้องเหมาะสมกับแผนการดำเนินโครงการ
• โรงเรียนกำหนดผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน มีความสามารถในการจัดโครงการ และสามารถติดต่อประสานงานได้จริง
• โรงเรียนบันทึกข้อมูลในระบบ School Info, School Grading และ School Plan ครบถ้วน 100%

หมายเหตุ:
• ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับโรงเรียนที่เคยมีโครงการได้รับคัดเลือกให้เปิดระดมทุนแล้ว แต่ทางโรงเรียนไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงสำหรับโรงเรียนตามที่คณะทำงานมูลนิธิฯ กำหนด
• โครงการที่เสนอขอเงินสนับสนุนจากองค์กรเอกชนแต่ไม่ได้รับการอนุมัติ สามารถเปลี่ยนแหล่งงบประมาณเป็นการระดมทุนจากผู้บริจาคทั่วไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดุลยพินิจของคณะทำงานมูลนิธิฯ
• การพิจารณาตัดสินของคณะทำงานมูลนิธิฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ช่องทางการรับเงินบริจาคเพื่อการศึกษา
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาค ระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี จึงมีหลากหลายช่องทางในการรับเงินบริจาคสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียน โดยปัจจุบันประกอบด้วย 4 ช่องทางดังต่อไปนี้ ทั้งนี้แต่ละช่องทางนั้นเงินบริจาคจะถูกโอนตรงเข้าบัญชีของโรงเรียน

ขั้นตอนการบริจาคเพื่อการศึกษา

คู่มือวิธีบริจาค

โปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
ระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เป็นพื้นที่กลางที่เชื่อมโยง ผู้บริจาค และโรงเรียนที่ประสงค์เสนอโครงการเพื่อรับบริจาค เพื่อสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในเรื่องการศึกษา โดยมูลนิธิฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานของมูลนิธิฯ

ตรงถึงโรงเรียน
• ทุกยอดบริจาคที่เกิดขึ้นในแต่ละโครงการ โรงเรียนจะได้รับโดยตรง ไม่ผ่านหน่วยงานใด เพื่อผู้บริจาคมั่นใจได้ว่าเงินบริจาคของท่านนั้น โรงเรียนจะนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ขอรับบริจาค

ตอบโจทย์ตรงจุด
• เชื่อมโยงความต้องการของผู้บริจาคและโรงเรียนมาไว้ด้วยกัน โดยโรงเรียนเสนอโครงการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการตามบริบทพื้นที่ และผู้บริจาคสามารถเลือกบริจาคให้กับโครงการต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ

ตรวจสอบได้
• ระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ได้รวบรวมและนำเสนอข้อมูลของโครงการและโรงเรียนโดยละเอียด เพื่อให้ผู้บริจาคได้ศึกษาก่อนตัดสินใจ และมีความมั่นใจในโครงการที่ต้องการบริจาค
• โรงเรียนรายงานการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการบนระบบสร้างความโปร่งใสต่องบประมาณที่ได้รับ และบัญชีโรงเรียนมีการตรวจสอบการเบิก-จ่าย โดยมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี
• ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตัวเองพร้อมติดตามโครงการที่สนใจ หรือการดำเนินงานของโครงการที่เราบริจาคได้ผ่านระบบ
• ผู้บริจาคจะได้รับอีเมลยืนยันการบริจาค หลังจากการบริจาคแล้ว
• ผู้บริจาคจะได้รับใบรับเงินบริจาค เฉพาะกรณีที่เลือกใช้สิทธิลดหย่อนภาษี โดยโรงเรียนจะทำการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร และนำไฟล์ใบรับเงินบริจาคมาแนบในระบบเพื่อส่งให้กับผู้บริจาค โดยผู้บริจาคจะได้รับใบรับเงินบริจาคเป็นไฟล์ สามารถเข้าไปตรวจสอบและดาวน์โหลดได้จากระบบภายใน 7 วันทำการ
• ในกรณีที่โอนเงินตรงเข้าบัญชีโรงเรียนผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่บนระบบ เช่น เคาเตอร์ธนาคาร ตู้ ATM เป็นต้น ผู้บริจาคต้องนำหลักฐานการโอนมาอัปโหลดในระบบ

หมายเหตุ:
ผู้บริจาคจะได้รับ SMS จากระบบ ในกรณีที่บริจาคโดยการโอนตรงเข้าบัญชีโรงเรียน แต่หากบริจาคผ่านช่องทางอื่น ๆ ผู้บริจาคจะได้รับ SMS จากช่องทางนั้น ๆ