คอมพิวเตอร์สร้างฝันแห่งการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์สร้างฝันแห่งการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) จ.เชียงราย
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
500.00 บาท
เป้าหมาย
300,000.00 บาท
0%
72 views
เหลือ 9 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โอกาสของเด็กนักเรียนที่จะได้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทัดเทียม สู่การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อันได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งสื่อการสอนดิจิทัล และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่าง ๆ
คอมพิวเตอร์สร้างฝันแห่งการเรียนรู้

การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
เพื่อนาพาสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและสนองต่อคุณภาพชีวิตโดยตรง การเรียนรู้เทคโนโลยีจะช่วยปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ปรับเปลี่ยนสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ การประกันโอกาสของผู้เรียนให้เข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเชื่อมโยงสังคมไทยสู่สังคมโลก สนับสนุนความเป็นพลโลกของคนรุ่นใหม่ สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาโดยการให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง และทั่วถึง ผู้เรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีในระดับพื้นฐานเพื่อสามารถเข้าถึง ค้นคว้า รวบรวม และประมวลผลจากแหล่งความรู้ต่างๆ นาไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ตลอดจนรู้จักบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศ ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาจริยธรรมเชิงบวกในการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างยั่งยืน 
โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เข้าร่วมโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED เป็นเวลา 4 ปี จึงมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ Note book for Education เพื่อขอรับทุนสาหรับการสนับสนุนการจัดการศึกษา ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning และใช้ในารเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ที่นักเรียนเข้าถึงความรู้ และนาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ต่อยอดเป็นอาชีพได้


วัตถุประสงค์
1 นักเรียนทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีเท่าเทียมกัน
2 ครู นักเรียน และบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
3 ห้องเรียนและห้องพิเศษทุกห้องมีระบบเสียง ระบบทีวีและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐาน
4 นักเรียน ครูและบุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ป.4 จำนวน 20 คน
2. นักเรียน ป.5 จำนวน 20 คน
3. นักเรียน ป.6 จำนวน 20 คน

รายละเอียดโครงการ

รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของโรงเรียน 
 

โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) จัดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จานวน ุ60 คน จัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊คร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ตามกระบวนการ OECD ได้แก่

 1) ประเมินผู้เรียน 

2) สร้างแรงบันดาลใจ 

3) วางแผนบูรณาการ 

4) เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ 

5) การประเมินตนเอง 

6) ชวนคิดต่อยอด 

 

เป็นไปตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


แผนการดำเนินงาน
การวางแผนการดำเนินงาน(P) พฤษภาคม 2564
การดำเนินงานตามโครงการ(D) กรกฎาคม 2564
การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล(C) - กรกฎาคม 2564
การสรุปผล ปรับปรุง และการพัฒนา(A) กันยายน 2564

การประเมินผล
1. นักเรียนได้ใช้งานโน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาไม่น้อยกว่า 200 วัน/ปีการศึกษา

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์ 15 รายการ 20,000.00 300,000.00
รวม 300,000.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางยุวเรศ สุรินตา
นางยุวเรศ สุรินตา
นางยุวเรศ สุรินตา
นางยุวเรศ สุรินตา
แผนการดำเนินงาน
0/4
0%
Start |
S |
01.05.64
End |
E |
31.05.64
Over Due
Start |
S |
01.07.64
End |
E |
31.08.64
Over Due
Start |
S |
01.07.64
End |
E |
31.08.64
Over Due
Start |
S |
01.09.64
End |
E |
30.09.64
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
12/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
คำขอบคุณ
บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
200 หมู่ 4 ถ.- ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 0813590023
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางไพรศรี สุริยวงศ์
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ป. 6
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  8
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  347
 • teacher-count
  จำนวนครู
  13
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  3.48
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  3.35
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  3.84
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  3.17
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  3.27
  ด้านการมีส่วนร่วม
  3.95
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ฟารีดา หมันงะ 500.00
  - -
  - -
  4 - -
  5 - -
  6 - -
  7 - -
  8 - -
  9 - -
  10 - -
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  12.01.2565 ฟารีดา หมันงะ 500.00
  - - -
  - - -
  - - -
  - - -
  - - -
  - - -
  - - -
  - - -
  - - -