โน้ตบุ๊คเพื่อการศึกษา ค้นหาความถนัด พัฒนาทักษะอาชีพยุคใหม่
โน้ตบุ๊คเพื่อการศึกษา ค้นหาความถนัด พัฒนาทักษะอาชีพยุคใหม่
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน จ.พะเยา
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
30,899.00 บาท
เป้าหมาย
164,000.00 บาท
18%
275 views
เหลือ 134 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โรงเรียนบ้านพระนั่งดินมุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อค้นหาความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของนักเรียนแต่ละคน โดยการใช้ ICT บูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านเนื้อหาทั้ง 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา เพื่อมุ่งสู่การประกอบอาชีพในอนาคต
โน้ตบุ๊คเพื่อการศึกษา ค้นหาความถนัด พัฒนาทักษะอาชีพยุคใหม่

โรงเรียนบ้านพระนั่งดินตั้งอยู่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ปัจจุบันมีนักเรียนยากจน ด้อยโอกาส มีปัญหาครอบครัว และเด็กบนพื้นที่สูงมาเข้าเรียน นักเรียนมีความขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ 

         โรงเรียนบ้านพระนั่งดินมุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อค้นหาความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของนักเรียนแต่ละคน โดยการใช้ ICT บูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning สะเต็มศึกษา ผ่านโคกหนองนาโมเดล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นการท้าทายความคิดของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชากับชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพในอนาคต

          นอกจากนี้โรงเรียนยังมีปัญหาการขาดแคลนคอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประมาณ 6 เครื่อง ได้รับการบริจาค และใช้งานมานาน มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ทำให้โรงเรียนไม่สามารถขับเคลื่อน การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายได้ โรงเรียนจึงอยากขอความอนุเคราะห์ผู้ใจบุญร่วมบริจาคโน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน เพื่อช่วยส่งเสริมนักเรียนด้อยโอกาส ให้พัฒนาศักยภาพตามความถนัดของตนเอง และเติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป


วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล (Personalized Learning) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการข้อมูลในการค้นหาความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของนักเรียนแต่ละคน
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุคร่วมกับการจัดการเรียนรู้ในแบบ Active Learning จนนำไปสู่การพัฒนาทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ป.6 จำนวน 13 คน
2. นักเรียน ป.5 จำนวน 14 คน
3. นักเรียน ป.4 จำนวน 9 คน

รายละเอียดโครงการ

1. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ ICT สำหรับการเรียนการสอนทุกห้องเรียน 
2. ปรับบทบาทของครูจากผู้สอนเป็นโค้ช ภายใต้สโลแกน”ชี้แนะแต่ไม่ชี้นำ” ปรับบทบาทนักเรียนจากผู้ฟัง เป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3. นักเรียนศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในอินเทอร์เน็ต หรือจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  
4. นักเรียนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง  
5. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น จับคู่ จับกลุ่มสนทนา รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างครูและนักเรียน 
6. ฝึกนักเรียนในการนำเสนอผลงานโดยประยุกต์ใช้โปรแกรม Presentation  การทำโปสเตอร์ หรือช่องทางอื่น โดยใช้ ICTบูรณาการ 5 กลุ่มสาระหลัก 
 

 

 

 


แผนการดำเนินงาน
ประชุมและสรุปแผนการดำเนินโครงการ สิงหาคม 2564
ติดตามรายการรับบริจาคและจัดทำ e-Donation กันยายน 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการ กันยายน 2564
สรุปยอดเงินหลังปิดรับบริจาค มกราคม 2565
ปรับข้อมูลโครงการตามยอดรับบริจาคจริง มกราคม 2565
จัดซื้อ Notebook และอุปกรณ์ มกราคม 2565
บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน มกราคม 2565
ติดตั้ง Software ในคอมพิวเตอร์ มกราคม 2565
เข้าอบรมการออกแบบแผนการเรียนรู้ มกราคม 2565
ประชุมและออกแบบแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน มกราคม 2565
ดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน พฤษภาคม 2565
ประเมินผลการดำเนินงาน พฤษภาคม 2565

การประเมินผล
1. 1. นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการข้อมูลในการค้นหาความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของนักเรียนแต่ละคน ผ่านการจัดการเรียนการสอนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบศาสตร์พระราชา “โคก หนอง นา โมเดล” เชียงคำ - พะเยา โรงเรียนพระนั่งดินโดยการบูรณาการห้องเรียนพอใจ และสะเต็มศึกษาและเมื่อจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนทราบและเข้าใจถึงความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง
2. 2. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุคร่วมกับการจัดการเรียนรู้ในแบบ Active Learning จนนำไปสู่การพัฒนาทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 Lenovo V14 G2 ITL (https://www.2beshop.com/Lenovo-V14-G2.html) 10 เครื่อง 16,400.00 164,000.00
รวม 164,000.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้อำนวยการ
ครูภุมรา บุญประเสริฐ
ครูภุมรา บุญประเสริฐ
ครูภุมรา บุญประเสริฐ
ครูภุมรา บุญประเสริฐ
ครูภุมรา บุญประเสริฐ
ครูนพมาศ อภิรักษ์พนาเขต
ครูภุมรา บุญประเสริฐ
ครูภุมรา,ครูนพมาศ,ครูณัฐพงศ์,ครูสุพัตรา
ครูภุมรา,ครูนพมาศ,ครูณัฐพงศ์,ครูสุพัตรา
ครูภุมรา,ครูนพมาศ,ครูณัฐพงศ์,ครูสุพัตรา
ผู้อำนวยการ
แผนการดำเนินงาน
0/12
0%
Start |
S |
16.08.64
End |
E |
15.09.64
Over Due
Start |
S |
15.09.64
End |
E |
31.12.64
Over Due
Start |
S |
15.09.64
End |
E |
31.12.64
Over Due
Start |
S |
03.01.65
End |
E |
04.02.65
Over Due
Start |
S |
03.01.65
End |
E |
14.01.65
Over Due
Start |
S |
17.01.65
End |
E |
28.02.65
Over Due
Start |
S |
17.01.65
End |
E |
28.02.65
Over Due
Start |
S |
17.01.65
End |
E |
28.02.65
Over Due
Start |
S |
03.01.65
End |
E |
29.04.65
Over Due
Start |
S |
03.01.65
End |
E |
29.04.65
Over Due
Start |
S |
02.05.65
End |
E |
10.03.66
In Progress
Start |
S |
02.05.65
End |
E |
10.03.66
In Progress
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
26/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
01/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
19/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
08/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
คำขอบคุณ
บ้านพระนั่งดิน
16 หมู่ 7 ถ.พิศาล ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โทร. 097-9234897
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายนพดล ธุระ
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ม. 3
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  11
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  153
 • teacher-count
  จำนวนครู
  13
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  3.33
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  3.53
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  2.84
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  3.31
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  3.92
  ด้านการมีส่วนร่วม
  2.75
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 19,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 4,000.00
  Tachabhorn Pongsathornnapon 2,000.00
  4 Bobby 1,000.00
  5 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  6 kittiya U 1,000.00
  7 Kanyanatt 1,000.00
  8 Juthamard Wong 999.00
  9 ทรงพล สุอำ 500.00
  10 Macha 200.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  26.06.2565 Bobby 1,000.00
  01.05.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  19.04.2565 Macha 200.00
  08.04.2565 Nathamon Rattanakoolpradit 100.00
  28.01.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  04.01.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  30.12.2564 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,500.00
  29.12.2564 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10,000.00
  28.12.2564 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 4,000.00
  23.12.2564 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00