สานฝัน ปันสุข มอบโน้ตบุ๊กเพื่อน้องแดนไกล
สานฝัน ปันสุข มอบโน้ตบุ๊กเพื่อน้องแดนไกล
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว จ.น่าน
ได้รับบริจาคแล้ว
114,611.30 บาท
เป้าหมาย
500,000.00 บาท
22%
35 views
เหลือ 208 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จัดการศึกษาระดับอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและแหล่งเรียนรู้ ปัญหาดังกล่าวเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ไม่สามารถขับเคลื่อนและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้ หากโรงเรียนได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา และใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ Notebook for Education จะทำให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายได้ ทั้งนี้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงหากได้รับโอกาสนี้
สานฝัน ปันสุข มอบโน้ตบุ๊กเพื่อน้องแดนไกล

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว มีความจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้เพื่อสนองต่อการพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง ในอนาคตให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 และความสามารถในด้านดิจิทัล ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญ ทำให้เกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและอนาคต และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) โรงเรียนจึงมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ผู้เรียนเรียนรู้จากสื่อดิจิทัล และแหล่งเรียนรู้หลากหลาย มีแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ มีโอกาสในการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เกิดความทัดเทียมและทั่วถึง จากการสำรวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่านักเรียนทุกคนไม่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาใช้ที่บ้าน  ทำให้นักเรียนขาดโอกาสในการเข้าถึง  ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้วยโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเพื่อการศึกษาที่ผ่านการใช้งานมานาน และไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งโรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อและบำรุงรักษา ปัญหาดังกล่าวนับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายได้ โรงเรียนจึงขอรับการบริจาคเพื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา เพื่อให้นักเรียนและครูใช้ประกอบการเรียนการสอน


วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาจำนวน 30 เครื่อง โดยขอรับบริจาคเงินเข้าสู่ระบบการเงินของโรงเรียนบ้านดอนแก้วอย่างถูกต้อง ผู้ที่บริจาคเงินสามารถนำใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปประกอบการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ให้มีความทัดเทียมและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กไทยที่อยู่ห่างไกลในชนบท
3. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแก้วมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา ใช้สืบค้น แสวงหาแหล่งความรู้ มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่และสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมืออาชีพ


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนป.4 จำนวน 12 คน
2. นักเรียนป.5 จำนวน 10 คน
3. นักเรียนป.6 จำนวน 8 คน

รายละเอียดโครงการ

หากโรงเรียนได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา โรงเรียนจะดำเนินการโดย 

 1. ครูผู้สอนทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
 2. นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา 1 เครื่องต่อนักเรียน 1 คน ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้อย่างทั่วถึง ทั้งสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลและแพลตฟอร์ม โดยใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างมีความหมาย ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพหรือสืบค้นความรู้ตามถนัด ความสนใจของผู้เรียน
 3. ครูใช้รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา Notebook for Education โดยใช้รูปแบบและแนวการจัดการเรียนรู้ดังนี้
 • การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ Active Learning
 • Truevision World
 • ใช้สืบค้น หาความรู้จากการเรียนการสอนดิจิทัล
 • Up skills
 • www trueplookpanya.com
 • Project 14
 • ใช้เกมการศึกษาได้แก่ kahoot Quizizz World War
 • การใช้ Google Classroom
 • DLTV
 • www.code.org
 • https://scratch.mit.edu/

 

   4. การให้บริการยืม คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ที่บ้าน

   5. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน สามารถใช้บริการโน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาในการสืบค้นข้อมูล

   6. ประชาสัมพันธ์การให้บริการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา สืบค้นข้อมูล สำหรับผู้ปกครองศิษย์เก่าชุมชน


แผนการดำเนินงาน
การระดมทุนสนับสนุนโครงการ ตุลาคม 2564
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและตู้ชาร์จ มีนาคม 2565
การตรวจรับและจัดทำรายการอุปกรณ์ เมษายน 2565
การจัดทำรายการผู้ถือครอง เมษายน 2565
การบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล เมษายน 2565
การติดตั้งอุปกรณ์ พฤษภาคม 2565
การทำบันทึกข้อตกลงการให้ยืมอุปกรณ์แก่นักเรียน พฤษภาคม 2565
การจัดเตรียมและแจกจ่ายชุดอุปกรณ์แก่นักเรียน พฤษภาคม 2565
การอบรมการใช้งานแก่ครู เมษายน 2565
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์และสื่อการสอนดิจิทัล พฤษภาคม 2565

การประเมินผล
1. C01A ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป. 6
2. C02 ผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป. 1 ระดับดีขึ้นไป
3. C03 ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ป. 3 ระดับดีขึ้นไป
4. C13A ผู้เรียนระดับประถมศึกษาที่มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
5. C04A ผู้เรียนระดับประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกวิชา ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป
6. H01 ผลการประเมินสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
7. H02 สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
8. H03 โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย
9. H04A ผู้สอนระดับประถมศึกษาที่มีผลการประเมินสมรรถนะในระดับดีขึ้นไป
10. H05A ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาที่สอนตรงตามวุฒิการศึกษา
11. H06A ผู้สอนระดับประถมศึกษาที่มีจำนวนชั่วโมงการสอนไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
12. H12A ผู้สอนระดับประถมศึกษาที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในระดับดีขึ้นไป
13. C14A สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับชั้นระดับประถมศึกษาตอนปลายโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับปัญหาหรือบริบทของท้องถิ่น
14. C15A สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาแบบ Active Learning
15. D06 ห้องเรียนทุกห้องมีอุปกรณ์ ICT เพื่อการศึกษา
16. M03 การมีส่วนร่วมทางการศึกษาของชุมชนและสังคม

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 30 เครื่อง 16,000.00 480,000.00
2 Access Point WiFi 1 เครื่อง 7,800.00 7,800.00
3 ตู้ชาร์จ 1 ตู้ 12,200.00 12,200.00
รวม 500,000.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสวัสดิ์ ต๊ะผัด
นายพลกวี ปาลี
นางวิไลวรรณ ปลาสุวรรณ์
นางมาลี ดานเรือง
นางสาวรังสิมา อุ่นใจ
นายกฤตยชญ์ พุ่มทอง
นายพลกวี ปาลี
นายกฤตยชญ์ พุ่มทอง
นางนิตยา พุ่มทอง
ครูผู้สอน
แผนการดำเนินงาน
0/10
0%
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
28.02.65
Over Due
Start |
S |
01.03.65
End |
E |
31.03.65
Over Due
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
07.04.65
Over Due
Start |
S |
11.04.65
End |
E |
20.04.65
Over Due
Start |
S |
21.04.65
End |
E |
29.04.65
Over Due
Start |
S |
02.05.65
End |
E |
06.05.65
Over Due
Start |
S |
09.05.65
End |
E |
11.05.65
Over Due
Start |
S |
12.05.65
End |
E |
20.05.65
Over Due
Start |
S |
25.04.65
End |
E |
29.04.65
Over Due
Start |
S |
16.05.65
End |
E |
31.03.66
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
28/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 25,600.00 0.00 25,600.00 -
02/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
13/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 199.00 0.00 199.00 -
12/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
02/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
06/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
04/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.00 0.00 1,500.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
20/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
19/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
18/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
17/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
16/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 591.30 0.00 591.30 -
16/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
16/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
14/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
14/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
13/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
13/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
12/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
07/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.00 0.00 1,500.00 -
06/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 170.00 0.00 170.00 -
06/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
06/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
05/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
04/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20,000.00 0.00 20,000.00 -
01/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
30/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
25/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
25/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
25/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
21/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.00 0.00 1,500.00 -
18/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
11/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
06/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
06/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
04/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
04/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
01/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
01/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
01/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
01/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
คำขอบคุณ
 • บ้านดอนแก้ว
  3 ปีที่แล้ว
 • เรียน ผู้บริจาคเงิน สมทบทุนในโครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา Notebook for Education ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และ นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้บริจาคเงินสมทบทุนในโครงการคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา Notebook for Education ของโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ทั้งนี้โรงเรียนบ้านดอนแก้ว จะนำเงินที่ท่านบริจาคไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากท่านอีก ในอนาคต
  บ้านดอนแก้ว
  153 หมู่ 1 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
  โทร. 093-1402108
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  นายสวัสดิ์ ต๊ะผัด
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ป. 6
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  8
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  101
 • teacher-count
  จำนวนครู
  12
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  2.52
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  1.90
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  1.69
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  1.25
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  4.00
  ด้านการมีส่วนร่วม
  3.35
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 25,600.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10,000.00
  4 Dr.Tanit 10,000.00
  5 yupaporn sirichainarumitr 10,000.00
  6 เอกราช นาทุ่งนุ้ย 5,000.00
  7 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000.00
  8 Valailak 5,000.00
  9 คุณแนน พิมพ์พิชชา 3,000.00
  10 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,500.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  28.12.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 25,600.00
  02.06.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10,000.00
  13.02.2565 เริงชัย 199.00
  12.02.2565 Rina 1,000.00
  02.02.2565 ดวงประทีป เกิดชา 1,000.00
  06.01.2565 ลัดดาวัลย์ ชานวิทิตกุล 500.00
  04.01.2565 คุณแนน พิมพ์พิชชา 3,000.00
  30.12.2564 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,500.00
  29.12.2564 Autaiwan 1,000.00
  20.12.2564 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00