เปิดโลกการศึกษา ให้น้อง ๆ ในพื้นที่ห่างไกล
เปิดโลกการศึกษา ให้น้อง ๆ ในพื้นที่ห่างไกล
โรงเรียนบ้านห้วยหัน จ.ชัยภูมิ
ได้รับบริจาคแล้ว
310,359.03 บาท
เป้าหมาย
300,000.00 บาท
100%
1k views
สิ้นสุด
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โรงเรียนบ้านห้วยหันอยู่ในพื้นที่ห่างไกล นักเรียนขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เปิดโลกการศึกษา ให้น้อง ๆ ในพื้นที่ห่างไกล

                ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารมีบทบาทต่อชีวิตประจําวันและสังคม การ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ การผลิต และการพัฒนา วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการ ศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในโอกาสแรกที่ทําได้ โดย สถานศึกษามีหน้าที่ในการจัดการศึกษา ยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพการ จัดการศึกษาต้องเน้นความสําคัญทั้งความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะ สมของแต่ละระดับการศึกษาให้นักเรียนเกิดทักษะ มีความรู้ความสามารถในศตวรรษที่ 21

               แต่เนื่องด้วยพื้นที่ของโรงเรียนอยู่ห่างไกลจากชุมชนเมือง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์บางส่วนได้ เสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สําหรับนักเรียนและครูไม่เพียงพอต่อการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล เพื่อศึกษาหาความรู้นอก ห้องเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียนจึงทําได้ไม่เต็มศักยภาพ โรงเรียนได้ มองเห็นความสําคัญในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพิ่มโอกาส เปิดโลกการเรียนรู้ ของ นักเรียนให้เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ และมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นที่มาของการเข้าร่วม โครงการรับบริจาคเพื่อการศึกษาในครั้งนี้


วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ มีสื่อประกอบการเรียนรู้ได้อย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล รู้เท่ากันเทคโนโลยี
5. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนันผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
6.เพื่อให้ครูผู้สอนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนป.4 จำนวน 14 คน
2. นักเรียนป.5 จำนวน 23 คน
3. นักเรียนป.6 จำนวน 18 คน
4. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 คน

รายละเอียดโครงการ

 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 

          1. สำรวจวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

          2. สมัครร่วม โรงเรียนคอนเน็กซอีดีเขารวมโครงการ Notebook for Education

ขั้นดำเนินการ (Do)  

          1. ร่วมประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงดำเนินโครงการหาและแนวทาง

          2. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

          3.  กำหนดให้นักเรียนและครูผู้ใช้งานรับผิดชอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

          4. นักเรียนและครูใช้โน้ตบุ๊คในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการใน 5 กลุ่มสาระการ เรียนรู้หลัก

                - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ครูผู้สอน นางสาววสิตา นุยจันทึก 

                - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนนางสาวอาลิษา จงกลาง 

                - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูผู้สอนนางสาวปรียาภัทร์ เปรมแสง 

                - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ครูผู้สอนนางศศิพัชร ดวงสาพล 

                - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ นางสาวภควรรณ คําอาษา