ห้องเรียน Hybrid พิชิตความเหลื่อมล้ำ
ห้องเรียน Hybrid พิชิตความเหลื่อมล้ำ
โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม จ.กรุงเทพมหานคร
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
223,603.82 บาท
เป้าหมาย
500,000.00 บาท
44%
497 views
เหลือ 220 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน โดยเฉพาะนักเรียนจำเป็นต้องได้โอกาสที่จะเข้าถึงความรู้ต่าง ๆ อย่างทัดเทียม รวมถึงต้องมีทักษะในศตวรรษที่ 21 และความสามารถในด้านดิจิทัล ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตอกย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นในการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ มาใช้ประกอบการเรียนการสอน แต่โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ที่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งโรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อจึงนำมาซึ่ง “โครงการห้องเรียน Hybrid พิชิตความเหลื่อมล้ำ” ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
ห้องเรียน Hybrid พิชิตความเหลื่อมล้ำ

โรงเรียนจะสร้าง Hybrid Classroom ผ่านการรับบริจาคเพื่อการศึกษาโดยเป็นห้องเรียนที่ครูและนักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน และอยู่ที่พักอาศัย รวมทั้งเป็นห้องเรียนที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมโรงเรียนทั้งประเทศและทั่วโลก ผ่าน Notebook และเครือข่าย Internet ตลอดจนสามารถสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ให้ทั้งนักเรียนแล้วครูได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมนำเสนอผลงาน  ร่วมสร้างองค์ความรู้/ชิ้นงาน และสามารถตอบแทนสังคม ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และสถานการณ์อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนที่โรงเรียนได้ เช่น โรคระบาด น้ำท่วม พายุ รวมทั้งภัยพิบัติทุกรูปแบบ


วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงสื่อ องค์ความรู้ และข้อมูลการศึกษา ได้อย่างเท่าเทียม
2. เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถจัดการเรียนได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสร้างทักษะครู นักเรียน ให้สามารถ ตั้งคำถาม สืบค้นข้อมูล สร้างองค์ความรู้ นำเสนองานผ่านเทคโนโลยี ตอบแทนสังคม และใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ป.4 จำนวน 30 คน

รายละเอียดโครงการ

การใช้ Notebook .ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ใช้ Notebook ในการรับชมวีดิโอ/ภาพ เพื่อสร้างสถานการณ์ให้นักเรียน ครู ได้ตั้งคำถาม เช่น “แก้ปัญหาขยะได้อย่างไร” 

“หารายได้ให้ครอบครัวได้อย่างไร” และเลือกปัญหา 1 ปัญหา

2. ใช้ Notebook สืบค้น ข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ เพื่อค้นหาแนวทาง/การสร้างผลิตภัณฑ์ สำหรับแก้ปัญหาตามคำถามในข้อ 1 

3. วิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศที่ได้สืบค้นมา สรุปเป็นองค์ความรู้/แนวปฏิบัติ/สร้างผลิตภัณฑ์  เพื่อแก้ปัญหาที่ได้เลือกและ

เหมาะสมกับบริบท  รวมทั้งนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น PPT CANVA

4. นำแนวปฏิบัติ/ผลิตภัณฑ์ ไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ/ครอบครัว/ชุมชน/สังคม ตามช่องทางที่เหมาะสม เช่น YOUTUBE , Page Facebook เป็นต้น

5. นักเรียนสามารถยืม Notebook ไปใช้ในการเรียนออนไลน์ได้ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา


แผนการดำเนินงาน
การระดมทุนสนับสนุนโครงการ ตุลาคม 2564
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม มกราคม 2564
การตรวจรับและจัดทำรายการอุปกรณ์ กุมภาพันธ์ 2565
การจัดทำรายการผู้ถือครอง กุมภาพันธ์ 2565
การติดตั้งอุปกรณ์ กุมภาพันธ์ 2565
การทำบันทึกข้อตกลงการให้ยืมอุปกรณ์แก่นักเรียน กุมภาพันธ์ 2565
การจัดเตรียมและแจกจ่ายชุดอุปกรณ์แก่นักเรียนและครู พฤษภาคม 2565
การอบรมการใช้งานแก่ครูและนักเรียน พฤษภาคม 2565
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์และสื่อการสอนดิจิทัล พฤษภาคม 2565
ประเมินผลการดำเนินโครงการปลายปีการศึกษา 2565 มีนาคม 2566

การประเมินผล
1. นักเรียนใช้งานโน้ตบุ๊กและสื่อการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 200 วัน/ปีการศึกษา
2. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
3. นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) อยู่ในระดับดีขึ้นไป

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 โน้ตบุ๊ก 30 เครื่อง 14,690.00 440,700.00
2 ตู้ชาร์จแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง 40,900.00 40,900.00
3 เมาส์ 30 ตัว 150.00 4,500.00
4 หูฟัง 30 อัน 150.00 4,500.00
5 กระเป๋าจัดเก็บโน้ตบุ๊ก 30 ใบ 200.00 6,000.00
6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) 1 เครื่อง 3,400.00 3,400.00
รวม 500,000.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการและนักเรียน
คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการและนักเรียน
คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนการดำเนินงาน
0/10
0%
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
31.12.64
Over Due
Start |
S |
01.01.64
End |
E |
31.01.65
Over Due
Start |
S |
01.02.65
End |
E |
02.02.65
Over Due
Start |
S |
03.02.65
End |
E |
04.02.65
Over Due
Start |
S |
07.02.65
End |
E |
11.02.65
Over Due
Start |
S |
14.02.65
End |
E |
15.02.65
Over Due
Start |
S |
12.05.65
End |
E |
13.05.65
Over Due
Start |
S |
16.05.65
End |
E |
18.05.65
Over Due
Start |
S |
19.05.65
End |
E |
17.03.66
In Progress
Start |
S |
20.03.66
End |
E |
24.03.66
Wait Start
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
30/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
21/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50,000.00 0.00 50,000.00 -
01/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 58.12 0.00 58.12 -
31/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 8.00 0.00 8.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50,000.00 0.00 50,000.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50,000.00 0.00 50,000.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
24/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 32.54 0.00 32.54 -
24/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 167.45 0.00 167.45 -
21/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 37,500.00 0.00 37,500.00 -
17/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
13/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
12/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
09/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
09/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
09/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
09/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
08/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 310.00 0.00 310.00 -
02/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
01/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 209.00 0.00 209.00 -
01/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 98.71 0.00 98.71 -
01/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
01/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
30/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
คำขอบคุณ
วัดหงส์รัตนาราม
46 หมู่ ถ.วังเดิม 2 ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 024667937
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายวีระ ปรางค์รัตนศิลา
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ป. 6
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  9
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  226
 • teacher-count
  จำนวนครู
  17
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  3.79
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  3.62
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  4.28
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  4.16
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  3.58
  ด้านการมีส่วนร่วม
  3.53
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50,000.00
  4 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 42,500.00
  5 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10,500.00
  6 ไพลิน ภูริปรัชญา 10,000.00
  7 NT 5,000.00
  8 กัลย์ธีรา ลีลานุวัฒน์ 1,000.00
  9 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00
  10 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  30.04.2565 ไพลิน ภูริปรัชญา 10,000.00
  21.04.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50,000.00
  01.04.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00
  28.01.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 58.12
  31.12.2564 NT 5,000.00
  30.12.2564 อภิญญา แจ่มวิถีเลิศ 8.00
  30.12.2564 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50,000.00
  30.12.2564 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00
  30.12.2564 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50,000.00
  29.12.2564 pakvalun kramwong 500.00