สานฝันสู่โลกอนาคตด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สานฝันสู่โลกอนาคตด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) จ.สมุทรสงคราม
ได้รับบริจาคแล้ว
217,809.00 บาท
เป้าหมาย
299,800.00 บาท
72%
1k views
เหลือ 15 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(Notebook)ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
สานฝันสู่โลกอนาคตด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

ในการจัดการศึกษามีความจำเป็นอย่างมากที่อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนจะต้องพร้อมเพราะการจัดการเรียนการสอนนั้นจะต้องให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้สูงสุดและมีประสิทธิภาพโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

การจัดการเรียนการสอนในวิชาต่างๆให้มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างรวดเร็วเพื่อการค้นคว้าหาข้อมูลและการสื่อสารต่างๆ ตลอดจนการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทันสมัยเข้าถึงผู้เรียนได้ง่ายและเอื้ออำนวยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามจุดประสงค์และหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนด ซึ่งในปัจจุบันพบว่าครูผู้สอนและผู้เรียนมักประสบปัญหาด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ทำให้ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งการค้นคว้าข้อมูล การผลิตสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนการสื่อสารและการส่งงานเกิดความล่าช้า ทำให้บางครั้งการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนลดลงไม่ตรงตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้

ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบเครือข่ายผ่านการบริจาคเพื่อการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้แก่ครูและนักเรียน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อไป


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูผู้สอนและนักเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเพียงพอ
2. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฝึกปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนป.4 จำนวน 16 คน
2. นักเรียนป.5 จำนวน 22 คน
3. นักเรียนป.6 จำนวน 9 คน

รายละเอียดโครงการ

รูปแบบโครงการ 1 :4  (โน๊คบุ๊ค 1 เครื่อง : จำนวนนักเรียน 4 คน)  
จำนวนนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2565 
ป.4  16 คน

ป.5  22 คน

ป.6  9 คน   

รวมทั้งสิ้น  47 คน 

ครูผู้สอน 5 คน(5 กลุ่มสาระการเรียนรู้)

วิธีการจัดการเรียนการสอน

1.ครูใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

2.ครูใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย

3.นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ตามสาระวิชา ที่ ครูผู้สอนกำหนด

4.ครูผู้สอนวัดและประเมินผลผู้เรียน

5.รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ

6.นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์Notebook

1.ครูผู้ดูแล อธิบายวิธีการดูแลและบำรุงรักษาให้กับครูผู้สอนและนักเรียนทราบ

2.ครูผู้ดูแลจัดทำแบบบันทึกการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์Notebook และตรวจเช็คสภาพเครื่องทั้งด้านhardwareและ software ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

3.ก่อนเรียน ผู้เรียนมาเบิกเครื่องคอมพิวเตอร์Notebook ตามรายชื่อผู้รับผิดชอบที่ครูผู้ดูแลและลงชื่อผู้เบิกใช้ให้เรียบร้อย

4.หลังเรียน ผู้เรียนนำเครื่องมาคืนครูผู้ดูแล และครูผู้ดูแลตรวจเช็คสภาพเครื่อง จากนั้นผู้เรียนลงชื่อการคืนในแบบบันทึกให้เรียบร้อย

5.ครูผู้ดูแลจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆในตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมทั้งล็อคตู้ให้เรียบร้อย

6.ครูผู้ดูแลหมั่นตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์Notebookให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ถ้าพบการชำรุดทั้งด้านhardwareและ software ให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที


แผนการดำเนินงาน
ประชุมและสรุปแผนการดำเนินโครงการ มิถุนายน 2564
ติดตามรายการรับบริจาคและจัดทำ e-Donation สิงหาคม 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการ กันยายน 2564
สรุปยอดเงินหลังปิดรับบริจาค มีนาคม 2565
ปรับข้อมูลโครงการตามยอดรับบริจาคจริง มีนาคม 2565
จัดซื้อNotebookและอุปกรณ์ เมษายน 2565
บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน พฤษภาคม 2565
ติดตั้งซอฟแวร์ในคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม 2565
เข้าอบรมการออกแบบแผนการเรียนรู้ มิถุนายน 2565
ประชุมและออกแบบแผนการเรียน กรกฎาคม 2565
ดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน กรกฎาคม 2565
ประเมินผลการดำเนินงาน เมษายน 2566

การประเมินผล
1. ครู มีสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 อุปกรณ์กระจายสัญญาน wifi Access PointFrequency 2.4-5GHz Interface 2 x 10/100/1000Base-T Ethernet ports, PoE/LAN1 port supports PoE 1 เครื่อง 4,000.00 4,000.00
2 คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค Cpu i3,Ram 4Gb-8Gb,VGA Integrated Intel UHD Graphics/Nvidia, HD:SSD256GB,Web Camera,HDMI,wireless,USB 2 Port หน้าจอ 14"ขึ้นไป 5 เครื่อง 21,000.00 105,000.00
3 คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค Cpu Ryzen3 Ram 4 Gb,VGA Radeon Graphic,HD:SSD256GB,Web Camera,HDMI,wireless,USB 2 Port หน้าจอ 14"ขึ้นไป 12 เครื่อง 15,900.00 190,800.00
รวม 299,800.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผอ.,คณะครู
ครูศุภมาศ,ครูสาลินี
ผอ. และคณะครู
ครูศุภมาศ
ครูนุกูล
ผอ.,ครูนุกูล
ครูเกตุนภา
ครูนุกูล
ครูปฏิญญา,ครูนฤมล
ครูปฏิญญา,ครูเกตุนภา,ครูปรียาภรณ์,ครูนฤมล,ครูคมปพน
ครูปฏิญญา,ครูเกตุนภา,ครูปรียาภรณ์,ครูนฤมล,ครูคมปพน
ผอ.
แผนการดำเนินงาน
0/12
0%
Start |
S |
01.06.64
End |
E |
19.08.64
Over Due
Start |
S |
20.08.64
End |
E |
31.08.64
Over Due
Start |
S |
01.09.64
End |
E |
28.02.65
Over Due
Start |
S |
01.03.65
End |
E |
15.03.65
Over Due
Start |
S |
16.03.65
End |
E |
31.03.65
Over Due
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Over Due
Start |
S |
01.05.65
End |
E |
15.05.65
Over Due
Start |
S |
16.05.65
End |
E |
31.05.65
Over Due
Start |
S |
01.06.65
End |
E |
30.06.65
Over Due
Start |
S |
01.07.65
End |
E |
15.07.65
Over Due
Start |
S |
16.07.65
End |
E |
31.03.66
Over Due
Start |
S |
01.04.66
End |
E |
30.04.66
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
11/03/67 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
03/01/67 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/01/67 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/01/67 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
03/01/67 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/01/67 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/01/67 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
23/11/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
23/11/66 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
17/07/66 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
17/07/66 เงินสนับสนุนโครงการ 109.00 0.00 109.00 -
17/07/66 เงินสนับสนุนโครงการ 450.00 0.00 450.00 -
06/07/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
23/05/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
31/03/66 เงินสนับสนุนโครงการ 40,000.00 0.00 40,000.00 -
31/03/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
20/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
20/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
02/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
02/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
02/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
02/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
05/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100,000.00 0.00 100,000.00 -
29/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
25/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
25/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50,000.00 0.00 50,000.00 -
28/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
28/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
25/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
25/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
25/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
07/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
07/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
07/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
03/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
04/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
04/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
26/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,500.00 0.00 2,500.00 -
25/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
25/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
25/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
คำขอบคุณ
วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)
13 หมู่ 2 ถ.- ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โทร. 0885439991
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ อินทรสุนทร
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ป. 6
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  8
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  120
 • teacher-count
  จำนวนครู
  10
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  1.20
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  0.68
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  0.82
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  0.75
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  4.00
  ด้านการมีส่วนร่วม
  3.05
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  Teejutha Sirisawat 100,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 40,000.00
  4 Wiwat Tiangteeratam 5,500.00
  5 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000.00
  6 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000.00
  7 smart 1,000.00
  8 Witthaya Ae 1,000.00
  9 nitipol.pi 1,000.00
  10 อัปสร กฤษณะสมิต 1,000.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  11.03.2567 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00
  03.01.2567 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  03.01.2567 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  03.01.2567 Satit P 500.00
  03.01.2567 smart 1,000.00
  03.01.2567 Witthaya Ae 1,000.00
  03.01.2567 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 300.00
  23.11.2566 nitipol.pi 1,000.00
  23.11.2566 Peerapat Sirimontakan 200.00
  17.07.2566 Peerapat Sirimontakan 200.00