คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนในช่วงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนในช่วงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนบ้านควนลังงา จ.ปัตตานี
ได้รับบริจาคแล้ว
216,634.00 บาท
เป้าหมาย
299,050.00 บาท
72%
844 views
เหลือ 75 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนในช่วงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนในช่วงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ปัจจุบัน ICT Technology, Cloud Computing, Big Data, Internet of Things, Robotic และ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญและก่อให้เกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาคน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตให้มีทักษะด้านไอซีที (ICT Literacy) ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นของทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skill)

แต่ปัญหาสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาเพื่อ "การเตรียมคนไทยในอนาคต" คือการขาดแคลนสื่อการสอน และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา ทำให้เด็กนักเรียนขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งสาระความรู้และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตลอดจนไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านไอซีทีอย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาตามเป้าหมายได้

จึงนำมาซึ่งการรับบริจาคเพื่อการศึกษา “โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6” ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ สื่อการสอนดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทัดเทียมและทั่วถึง
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center) ส่งเสริมให้นักเรียนรักที่จะตั้งคำถามรู้จักค้นคว้า คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และลงมือปฏิบัติ (Active Learning) นำไปสู่การพัฒนาทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์และพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมืออาชีพ
4. เพื่อส่งเสริมให้ “ครูและนักเรียน” สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล
5. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการสืบค้นและขยายทักษะองค์ความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน สู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพหรือเรื่องที่สนใจอื่น ๆ ได้ตามความถนัดของนักเรียน
6. เพื่อเสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการจัดการศึกษาของบุตรหลานตนเอง ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจและเกิดการแลกเปลี่ยนรู้พัฒนาสู่ความยั่งยืนตามบริบทรายพื้นที่


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนป.4 จำนวน 17 คน
2. นักเรียนป.5 จำนวน 17 คน
3. นักเรียนป.6 จำนวน 22 คน

รายละเอียดโครงการ

โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการชุดอุปกรณ์

 • คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมระบบปฎิบััติการ Microsoft Windows 10 ลิขสิทธิ์ถูกต้อง และโปรแกรมกลั่นกรองเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
 • ซิมการ์ด
 • เมาส์
 • หูฟัง
 • กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
 • อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point)

           โดยจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์ตามจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 56 คน ( คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่องต่อนักเรียน 4 คน ) พร้อมเครื่องสำหรับครูผู้รับผิดชอบโครงการใช้สำหรับ การดำเนินงานโครงการและดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน เครื่องที่ 15 คุณครูดิเรกฤทธิ์ ดำรงรักษ์, เครื่องที่ 16 คุณครูดลฮาหริด เจะสะตำ และจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) จำนวน 3 เครื่อง สำหรับห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตามรายชื่อนักเรียนดังนี้


          ซึ่งทางโรงเรียนจะให้นักเรียนยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่บ้าน ซึ่งจะทำให้สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ทัุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้โรงเรียนมีกระบวนการในการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์ รวมถึงมาตรการในการดูแลรักษาเพื่อให้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้นานที่สุด

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊ก

โรงเรียนวางแผนใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้ โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบ Active Learning เช่น Inquiry-based Learning , Problem-based Learning , Project-based Learning หรืออื่น ๆ รวมถึงการใช้สื่อการสอนดิจิทัลและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่าง ๆ อีกทั้งให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลก 

 

เป้าหมายและการประเมินผลโครงการ

เป้าหมายการดำเนินโครงการแบ่งเป็น 3 หัวข้อ โดยทำการประเมินผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา

 1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สื่อการสอนดิจิทัล และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
 2. ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
 3. นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy)

แผนการดำเนินงาน
ประชุมและสรุปแผนการดำเนินโครงการ สิงหาคม 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการ สิงหาคม 2564
สรุปยอดเงินหลังปิดรับบริจาค มกราคม 2565
ปรับข้อมูลโครงการตามยอดรับบริจาคจริง มกราคม 2565
จัดซื้อ Notebook และอุปกรณ์ มกราคม 2564
บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน กุมภาพันธ์ 2565
ติดตั้ง Software ในคอมพิวเตอร์ กุมภาพันธ์ 2565
แจกจ่ายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์แก่ครู และอบรมการใช้งานอุปกรณ์พร้อมการจัดการ กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมและออกแบบแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน กุมภาพันธ์ 2565
แจกจ่ายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์แก่นักเรียน พฤษภาคม 2565
ดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน พฤษภาคม 2565
ประเมินผลการดำเนินงาน มีนาคม 2566

การประเมินผล
1. นักเรียนใช้งานโน้ตบุ๊กและสื่อการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 200 วัน/ปีการศึกษา
2. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
3. นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) อยู่ในระดับดีขึ้นไป

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 16 เครื่อง 16,000.00 256,000.00
2 ซิมการ์ด (NET SIM) 15 อัน 1,300.00 19,500.00
3 เม้าส์ 15 อัน 100.00 1,500.00
4 หูฟัง 15 อัน 140.00 2,100.00
5 กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 15 อัน 250.00 3,750.00
6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) 3 เครื่อง 5,400.00 16,200.00
รวม 299,050.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผอ.วิสุทธิ์ แวดอเล๊าะ, ครูดิเรกฤทธิ์ ดำรงรักษ์, ครูดลฮาหริด เจะสะตำ, ครูสยาม มิดคาดี
ครูดิเรกฤทธิ์ ดำรงรักษ์, ครูดลฮาหริด เจะสะตำ, ครูสยาม มิดคาดี, ครูยุรา ยูนุ
ครูสยาม มิดคาดี
ครูสยาม มิดคาดี
ครูดิเรกฤทธิ์ ดำรงรักษ์, ครูดลฮาหริด เจะสะตำ, ครูสยาม มิดคาดี
ครูไสนะ ดอเล๊าะ
ครูดิเรกฤทธิ์ ดำรงรักษ์, ครูยุรา ยูนุ
ครูดิเรกฤทธิ์ ดำรงรักษ์, ครูดลฮาหริด เจะสะตำ, ครูยุรา ยูนุ
ครูอธิษฐาน นุ้ยชวดี, ครูประจำชั้น ป.4-ป.6, ครูผู้สอน ป.4-ป.6
ครูประจำชั้น ป.4-ป.6
ครูผู้สอนชั้น ป.4-ป.6
ผอ.วิสุทธิ์ แวดอเล๊าะ
แผนการดำเนินงาน
0/12
0%
Start |
S |
13.08.64
End |
E |
13.08.64
Over Due
Start |
S |
14.08.64
End |
E |
31.12.64
Over Due
Start |
S |
01.01.65
End |
E |
03.01.65
Over Due
Start |
S |
04.01.65
End |
E |
09.01.65
Over Due
Start |
S |
10.01.64
End |
E |
06.02.65
Over Due
Start |
S |
07.02.65
End |
E |
13.02.65
Over Due
Start |
S |
14.02.65
End |
E |
20.02.65
Over Due
Start |
S |
21.02.65
End |
E |
27.02.65
Over Due
Start |
S |
28.02.65
End |
E |
15.05.65
Over Due
Start |
S |
16.05.65
End |
E |
20.05.65
Over Due
Start |
S |
23.05.65
End |
E |
17.03.66
Over Due
Start |
S |
18.03.66
End |
E |
31.03.66
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
04/04/67 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
04/04/67 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
19/03/67 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
19/03/67 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
31/01/67 เงินสนับสนุนโครงการ 1,515.00 0.00 1,515.00 -
05/01/67 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
05/01/67 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
03/01/67 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
03/01/67 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/01/67 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/01/67 เงินสนับสนุนโครงการ 20,000.00 0.00 20,000.00 -
03/01/67 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
03/01/67 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
03/01/67 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
03/01/67 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
27/11/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
27/11/66 เงินสนับสนุนโครงการ 600.00 0.00 600.00 -
27/11/66 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
17/11/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,200.00 0.00 1,200.00 -
12/09/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
02/09/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
02/09/66 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
02/09/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
02/09/66 เงินสนับสนุนโครงการ 20,000.00 0.00 20,000.00 -
02/09/66 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
02/09/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
02/09/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
02/09/66 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
19/07/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
19/07/66 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
19/07/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
19/07/66 เงินสนับสนุนโครงการ 20,000.00 0.00 20,000.00 -
19/07/66 เงินสนับสนุนโครงการ 299.00 0.00 299.00 -
19/07/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
09/06/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
09/06/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
25/05/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
05/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
05/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
05/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
04/03/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
22/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
18/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
18/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
05/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
05/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
05/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 4,000.00 0.00 4,000.00 -
30/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
30/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 6,000.00 0.00 6,000.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 400.00 0.00 400.00 -
06/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 310.00 0.00 310.00 -
06/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
06/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5.00 0.00 5.00 -
06/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
06/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
06/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
15/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
15/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
15/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
15/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
22/09/65 เงินสนับสนุนโครงการ 400.00 0.00 400.00 -
22/09/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/09/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
03/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,400.00 0.00 3,400.00 -
03/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
03/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5.00 0.00 5.00 -
11/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
01/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 400.00 0.00 400.00 -
01/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
03/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
03/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
09/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
01/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
04/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
04/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
23/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
23/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
08/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,200.00 0.00 1,200.00 -
คำขอบคุณ
บ้านควนลังงา
- หมู่ 1 ถ.- ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
โทร. 0819595210
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสมาน ปะสู
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ม. 3
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  11
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  185
 • teacher-count
  จำนวนครู
  19
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  0.52
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  0.52
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  0.00
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  0.00
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  0.00
  ด้านการมีส่วนร่วม
  0.00
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20,000.00
  Yuparat Kongcharoen 20,000.00
  4 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 15,000.00
  5 Siranee 10,000.00
  6 Kittisak 10,000.00
  7 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10,000.00
  8 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10,000.00
  9 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 9,500.00
  10 Panithita Vithayasricharoen 6,000.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  04.04.2567 Nattawadi Chanthanararak 200.00
  04.04.2567 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000.00
  19.03.2567 สุกัญญา ดีทองหลาง 500.00
  19.03.2567 Peerapat Sirimontakan 300.00
  31.01.2567 สมิทธิ เก่งอนันต์สกุล 1,515.00
  05.01.2567 Fluffy 300.00
  05.01.2567 ดารณี แจวเจริญ 2,000.00
  03.01.2567 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50.00
  03.01.2567 พิทักษ์ เกียรติสุขศรี 1,000.00
  03.01.2567 พิทักษ์ เกียรติสุขศรี 1,000.00