คอมพิวเตอร์เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้สู่น้องหนูไทยรัฐ
คอมพิวเตอร์เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้สู่น้องหนูไทยรัฐ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) จ.ภูเก็ต
ได้รับบริจาคแล้ว
217,300.00 บาท
เป้าหมาย
300,000.00 บาท
72%
57 views
เหลือ 208 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ให้โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพียงพอในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ มีสภาพเก่า เพราะมีการใช้งานมายาวนานกว่า 11 ปี การทำงานของเครื่องล่าช้าไม่ทันต่อการเรียนรู้ในชั่วโมงเรียน ชำรุดต้องซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซม และเกิดความไม่คุ้มค่า โดยอัตราส่วนการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อนักเรียน 3-4 คน ส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียนไม่ต่อเนื่อง ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ผู้เรียนต้องการได้ ทางโรงเรียนจึงเห็นความสำคัญของการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
คอมพิวเตอร์เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้สู่น้องหนูไทยรัฐ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้สถานการณ์โลกที่มีความเปลี่ยนแปลง นักเรียนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริง ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21  คือการเตรียมนักเรียน ให้พร้อมกับชีวิต การปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น ครูผู้สอนต้องจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม ให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลก ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทักษะสำคัญที่นักเรียน ควรมี ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  ปัจจุบันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) ได้เน้นทักษะการเรียนรู้ดังกล่าวให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากการค้นคว้าด้วยตัวเอง โดยครูช่วยแนะนำ และออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียน                แต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ เน้นให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างถั่วถึง   ที่เน้นทักษะให้นักเรียนคิดทุกเรื่องอย่างเป็นเหตุเป็นผล ทำให้คิดได้เป็นขั้นตอน โดยใช้การเขียนโปรแกรมมาเป็นเครื่องมือ ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูล จัดการข้อมูล นำข้อมูลมาประมวลผล และทำการตัดสินใจจากพื้นฐานของข้อมูลได้ การรรู้ทันเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญ อีกทั้งสามารถสร้างสรรค์ผลงานบนเทคโนโลยีได้ สามารถบูรณาการ รวมทั้งเชื่อมโยงไป่ยังกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และสามารถประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตจริงในสังคมได้ 
          แต่ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าว ยังพบปัญหาเนื่องจากทางโรงเรียน มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์มีสภาพเก่า เนื่องจากมีการใช้งานมายาวนานกว่า 11 ปี การทำงานของเครื่องล่าช้าไม่ทันต่อการเรียนรู้ในชั่วโมงเรียน ชำรุดต้องซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซม และเกิดความไม่คุ้มค่า โดยอัตราส่วนการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อนักเรียน 3-4 คน ส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียนไม่ต่อเนื่อง ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ผู้เรียนต้องการได้ ทางโรงเรียนจึงเห็นความสำคัญของการบริจาคเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน โดยให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้า สืบค้น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา สารถต่อยอดความรู้เดิมและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมทั้งกับตนเองและสังคม 
 


วัตถุประสงค์
1 เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนรู้
ของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้)
2 เพื่อนักเรียนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ที่ต้องการได้อย่างทั่วถึง และสามารถนำ
ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ รวมถึงนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
3เพื่อส่งเสริมทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกมีความเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง
4 เพื่อให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า รู้เท่าทัน ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย และมีมารยาทกลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนป.4 จำนวน 50 คน
2. นักเรียนป.5 จำนวน 37 คน
3. นักเรียนป.6 จำนวน 42 คน

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมดำเนินงาน

ที่กิจกรรมระยะเวลาผู้รับผิดชอบ

1.

 

เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ

 

มิ.ย. 2564

นางศิริพร  บ่อหนา

นายสุวิทย์ สาระทิง

นางสุนิศา อรุณโชติ

2.

 

กิจกรรมที่ดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1.จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนรู้ จำนวน 17 เครื่อง

กิจกรรมที่ 2. จัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาต่างๆได้ และไปบูรณาการประกอบการเรียนในกลุ่มสาระอื่นๆ

กิจกรรมที่ 3. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ที่ต้องการ ได้อย่างทั่วถึง และสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการแก้ปัญหาได้นักเรียนใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า รู้เท่าทัน ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย และมีมารยาท

 

ก.ค.62-ก.ย.64

 

 

ก.ย.64 - มี.ค.65

 

ก.ย.64 - มี.ค.65

 

นางศิริพร  บ่อหนา

และคณะครู

 

นางศิริพร  บ่อหนา

และคณะครู

 

นางศิริพร  บ่อหนา

และคณะครู

3.

 

วิธีการตรวจสอบ

-แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

มี.ค.2564

 

นางศิริพร  บ่อหนา

และคณะครู

4.

 

 

5.

รายงานผลการดำเนินงาน

 

 

 

สรุปผลการดำำเนินงาน

 

รายละเอียดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

- รุ่นคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ASUS ราคาต่อหน่วย 16900 CPU : intel core i3-3.0 GHz HDD : SSD 256 GB Monitor : 15.6" Full HD HDMI 2.0 จำนวน 17 เครื่อง (16900*17 = 287,300 บาท)

-access point n300 2.4ghz hub switch 8 port 1 ตัว สาย cat5e 100 เมตร อุปกรณ์ติดตั้ง 1 ระบบ ราคาต่อหน่วย 2,540 บาท

 

มี.ค. 2564

 

 

 

 

 

มี.ค. 2564

นางศิริพร  บ่อหนา

นางสุนิศา อรุณโชติ

นายสุวิทย์ สาระทิง

 

 


แผนการดำเนินงาน
ประชุมวางแผน เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ ตุลาคม 2564
เปิดระดมทุนสนับสนุนโครงการ ตุลาคม 2564
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ + ลงโปรแกรม มกราคม 2565
อบรมบุคลากร ออกแบบแผนการสอน มีนาคม 2565
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ พฤษภาคม 2565
ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน กันยายน 2565

การประเมินผล
1. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
2. ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
3. นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) มีผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลักเพิ่มขึ้น
4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ASUS ราคา 16900 CPU : intel core i3-3.0 GHz HDD : SSD 256 GB Monitor : 15.6" Full HD HDMI 2.0 17 16900 16,900.00 287,300.00
2 access point n300 2.4ghz hub switch 8 port 1 ตัว สาย cat5e 100 เมตร อุปกรณ์ติดตั้ง 1 ระบบ 5 2540 2,540.00 12,700.00
รวม 300,000.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสุนิศา อรุณโชติ
คณะครู,สภานักเรียน
นางสุนิศา อรุณโชติ นางศิริพร บ่อหนา นายสุวิทย์ สาระทิง นางสาวภัสราภรณ์ สายสุด นางสาวนันทนา ขุนยาน และคณะครู
นางสุนิศา อรุณโชติ นางศิริพร บ่อหนา นายสุวิทย์ สาระทิง
นางสุนิศา อรุณโชติ นางศิริพร บ่อหนา นายสุวิทย์ สาระทิ
นางสุนิศา อรุณโชติ นางศิริพร บ่อหนา นายสุวิทย์ สาระทิ
แผนการดำเนินงาน
0/6
0%
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
01.10.64
Over Due
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
31.12.64
Over Due
Start |
S |
01.01.65
End |
E |
28.02.65
Over Due
Start |
S |
01.03.65
End |
E |
30.04.65
Over Due
Start |
S |
01.05.65
End |
E |
31.08.66
Over Due
Start |
S |
01.09.65
End |
E |
31.12.65
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
03/01/67 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
05/11/66 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
14/10/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
24/06/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
18/05/66 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
10/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
07/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50,000.00 0.00 50,000.00 -
14/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
11/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
29/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
28/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 125,000.00 0.00 125,000.00 -
07/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 25,000.00 0.00 25,000.00 -
23/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
15/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
15/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
15/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
15/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
14/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
14/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
คำขอบคุณ
 • Donate Admin
  3 ปีที่แล้ว
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ช่วยสานฝันให้นักเรียนได้รับโอกาสในเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ื่ออนาคตที่ดีของนักเรียน
  ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)
  51/217 หมู่ 6 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
  โทร. 0970354424
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  นางสาวภัทราวลัย ด้วงหมุน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ป. 6
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  16
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  430
 • teacher-count
  จำนวนครู
  17
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  1.16
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  0.71
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  1.14
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  0.53
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  4.00
  ด้านการมีส่วนร่วม
  1.82
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 200,000.00
  ปริย ชูชาติ 11,000.00
  Supot Rochanakee 1,000.00
  4 Wichit 1,000.00
  5 May Pornsiri 1,000.00
  6 Jao Sakyaso 1,000.00
  7 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00
  8 Navaporn 500.00
  9 Kamon P 500.00
  10 Thitsophacha 300.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  03.01.2567 Prachaya Sessee 100.00
  05.11.2566 Thitsophacha 300.00
  14.10.2566 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00
  24.06.2566 Supot Rochanakee 1,000.00
  18.05.2566 Parawee Kaownin 50.00
  10.04.2566 Parawee Kaownin 50.00
  07.12.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50,000.00
  14.07.2565 นารีวริญ 100.00
  11.07.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
  29.06.2565 Prin 100.00