คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา (Notebook for Education)
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา (Notebook for Education)
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต จ.กำแพงเพชร
ได้รับบริจาคแล้ว
113,362.42 บาท
เป้าหมาย
500,000.00 บาท
22%
1k views
เหลือ 99 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

"ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ยังขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์ทางการศึกษาที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาแก่นักเรียนอีกเป็นจำนวนมากและนักเรียนอยู่ในสภาพด้อยโอกาสที่จะได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านบึงทับแรต จึงได้จัดทำโครงการ Notebook for Education นี้เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก(Notebook) จากหน่วยงานเอกชนและองค์กรสาธารณกุศล"
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา (Notebook for Education)

              โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับการศึกษาปฐมวัย   ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงทำให้ไม่สามารถที่จะสนับสนุนช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์พัฒนาการศึกษาอย่างเต็มที่ ประกอบกับงบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรรจากรัฐบาลมีจำนวนจำกัด 

             ในปัจจุบันการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ก้าวไปสู่การพัฒนาประเทศในลำดับต่อไป โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลกอย่างทั่วถึงและทัดเทียม  

             ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ยังขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์ทางการศึกษาที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาแก่นักเรียนอีกเป็นจำนวนมากและนักเรียนอยู่ในสภาพด้อยโอกาสที่จะได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านบึงทับแรต จึงได้จัดทำการบริจาคเพื่อการศึกษา โครงการ  Notebook for Education นี้เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก(Notebook) จากหน่วยงานเอกชนและองค์กรสาธารณกุศลต่อไป


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ สื่อการสอนดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทัดเทียมและทั่วถึง
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center) ส่งเสริมให้นักเรียนรักที่จะตั้งคำถามรู้จักค้นคว้า คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และลงมือปฏิบัติ (Active Learning) นำไปสู่การพัฒนาทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์และพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมืออาชีพ
4. เพื่อส่งเสริมให้ “ครูและนักเรียน” สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล
5. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการสืบค้นและขยายทักษะองค์ความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน สู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพหรือเรื่องที่สนใจอื่น ๆ ได้ตามความถนัดของนักเรียน
6. เพื่อเสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการจัดการศึกษาของบุตรหลานตนเอง ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจและเกิดการแลกเปลี่ยนรู้พัฒนาสู่ความยั่งยืนตามบริบทรายพื้นที่


กลุ่มเป้าหมาย
1. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 คน
2. นักเรียนป.6 จำนวน 17 คน

รายละเอียดโครงการ

โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา เป็นโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊ก

        โรงเรียนวางแผนใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้ โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบ Active Learning เช่น Inquiry-based Learning , Problem-based Learning , Project-based Learning หรืออื่น ๆ รวมถึงการใช้สื่อการสอนดิจิทัลและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่าง ๆ อีกทั้งให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบ 1:1 (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 1 เครื่อง ต่อนักเรียน 1 คน) ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลก 

        โดยเป็นการจัดสื่อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  DELL พร้อมเม้าส์และแผ่นรองเม้าส์ (Note book DELL เป็นโน๊ตบุ๊คที่มีความเสถียรในการใช้งานและยังเป็นโน๊ตบุ๊กที่มีอายุการใช้งานได้ในระยะยาว)  ให้ผู้เรียนจำนวน 1 เครื่อง ต่อ 1 คน โดยกำหนดรายชื่อนักเรียน ที่รับผิดชอบดูแลรักษา คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565 จำนวน 17 คน และมีการหมุนเวียนการใช้งานให้กับนักเรียนระดับชั้นอื่นที่มีความจำเป็นโดยจัดให้ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นรับผิดชอบดูแล เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดังนี้ คอมพิวเตอร์ 1 ชุด จะมีนักเรียนที่รับผิดชอบดูแลเป็นหัวหน้าและมีผู้รับผิดชอบ ร่วมในระดับชั้นอื่น ซึ่งเป็นการหมุนเวียนทีละระดับชั้น โดยมีการจัดระบบการใช้งานให้มีแบบแผน เช่น กำหนด หมายเลขให้รับผิดชอบตามเลขที่ และลงชื่อรับส่งชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก เป็นประจำเพื่อป้องกันการสูญ หายและสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ใดรับผิดชอบอยู่หากเกิดการชำรุด  และครูมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สื่อการสอนดิจิทัล และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ รวมทั้งครูจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีการหมุนเวียนการใช้งานให้กับครูทุกคนที่มีความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการจัดการเรียนการสอน มีการกำหนดครูผู้รับผิดชอบดูแลรักษาคอมพิวเตอร์โน๊กบุ๊ก

        และดำเนินการจัดซื้อ ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต Cisco Catalyst 9115I Access Point ซึ่งมีความเร็วสูงสุดในการกระจายสัญญาณที่ 5.38 Gbps สามารถกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตครอบคลุมเนื้อที่โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ขนาด 27 ไร่ ให้นักเรียนได้ใช้งานเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้อย่างเสถียรและมีประสิทธิภาพ   และต่อไปในอนาคตโรงเรียนจะดำเนินการจัดหาแท็ปเล็ตประจำห้องเรียน ๆ ละ 3 เครื่อง ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่เทคโนโลยีตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  ต่อไป

กำหนดหมายเลขประจำเครื่องต่อนักเรียนหนึ่งคน ดังนี้

เลขที่เลขประจำเครื่องชื่อ-สกุลนักเรียนที่รับผิดชอบชั้น
1บทร.001/2565เด็กชายปารเมศ  พัดพ่วงป.6
2บทร.002/2565เด็กชายธนโชติ  นันสมบัติป.6
3บทร.003/2565เด็กชายพีรพัฒน์  รัตนะป.6
4บทร.004/2565เด็กชายชนัญกร  คุ้มแปลกป.6
5บทร.005/2565เด็กชายวีรวัฒน์  กลิ่นนาคป.6
6บทร.006/2565เด็กหญิงณัฐณิชา  รวบรัดป.6
7บทร.007/2565เด็กหญิงวรัญญา  อ่อนล้อมป.6
8บทร.008/2565เด็กหญิงศิริวรรณ  ผลถาวรป.6
9บทร.009/2565เด็กหญิงณัฐวิภา  ยอดเพชรป.6
10บทร.010/2565เด็กหญิงภคพร  สุขประมูลป.6
11บทร.011/2565เด็กหญิงกัญญากร  รุ่งเรืองป.6
12บทร.012/2565เด็กหญิงพรนัชชา  พุกแป้นป.6
13บทร.013/2565เด็กหญิงรัตนากร  แสงจันทร์ป.6
14บทร.014/2565เด็กหญิงธมนวรรณ  จันเป็งป.6
15บทร.015/2565เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พัดพ่วงป.6
16บทร.016/2565เด็กชายกัณฐพัฒน์  สินทองป.6
17บทร.017/2565เด็กชายอดิศร  รวบรัดป.6

กำหนดหมายเลขประจำเครื่องสำหรับครูผู้รับผิดชอบ ดังนี้

เลขประจำเครื่องชื่อ-สกุลครูที่รับผิดชอบหมายเหตุ
บทร.018/2565นางสาวโสรญา  ตั๋วแก้วครูประจำชั้น ป.6
บทร.019/2565นางสาววริศรา  เมืองจันทร์ครูวิชาการ
บทร.020/2565นายธเนศร์  ช้างลอยครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

2.เป้าหมายและการประเมินผลโครงการ เป้าหมายการดำเนินโครงการแบ่งเป็น 3 หัวข้อ โดยทำการประเมินผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา

 1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สื่อการสอนดิจิทัล และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
 2. ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
 3. นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy)

แผนการดำเนินงาน
ประชุมและสรุปแผนการดำเนินโครงการ สิงหาคม 2564
ติดตามรายการรับบริจาคและจัดทำ e-Donation ตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตุลาคม 2564
สรุปยอดเงินหลังปิดรับบริจาค มกราคม 2565
ปรับข้อมูลโครงการตามยอดรับบริจาคจริง มกราคม 2565
จัดซื้อ Notebook และอุปกรณ์ มกราคม 2565
บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน กุมภาพันธ์ 2565
ติดตั้ง Software ในคอมพิวเตอร์ กุมภาพันธ์ 2565
เข้าอบรมการออกแบบแผนการเรียนรู้ เมษายน 2565
ประชุมและออกแบบแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน พฤษภาคม 2565
ดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน พฤษภาคม 2565
ประเมินผลการดำเนินงาน ตุลาคม 2565
สมัคร/รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ/ประกาศผล เมษายน 2564
แจ้งผลกับผู้ที่เกี่ยวข้อง สิงหาคม 2564
ระดมทุนสนับสนุนโครงการ กันยายน 2564

การประเมินผล
1. ผู้เรียนระดับประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกวิชา ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป
2. ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป
3. ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป
4. ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป
5. ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป
6. ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป
7. ผู้เรียนระดับชั้น ป. 6 ที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ในระดับดีขึ้นไป
8. ผู้เรียนระดับชั้น ป. 6 ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป
9. ผู้เรียนระดับชั้น ป. 6 ที่มีเจตคติในระดับดีขึ้นไป
10. ผู้สอนระดับประถมศึกษาที่มีผลการประเมินสมรรถนะในระดับดีขึ้นไป
11. ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาที่สอนตรงตามวุฒิการศึกษา
12. ผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป
13. ผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป
14. ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป
15. ผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป
16. ผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป
17. ผู้สอนระดับประถมศึกษาที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในระดับดีขึ้นไป
18. ผู้สอนระดับประถมศึกษาที่มีความสามารถและประยุกต์ใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป
19. ผู้สอนระดับประถมศึกษาที่มีกระบวนการพัฒนาตนเองที่มีประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป
20. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับชั้นระดับประถมศึกษาตอนปลายโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับปัญหาหรือบริบทของท้องถิ่น
21. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาแบบ Active Learning
22. ผู้สอนระดับชั้นระดับประถมศึกษาตอนปลายใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
23. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ทำให้ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายค้นพบความถนัด รู้จักอาชีพและแนวทางการศึกษาต่อ
24. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานของสถานศึกษา
25. ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ได้รับข่าวสารจากสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก DELL • Screen Size : 14.0 inch • Processor : Intel Core i3-1115G4 • Processor Speed : 6 MB Cache,2 Core, 4 Threads, 3.0 GHz to 4.10 GHz, 15 W • Display : HD (1366 x 768) AG Non-Touch, 220nits, Camera & Microphone, WLAN Capable • Memory : 4GB, 1x4GB, DDR4 3200 MHz Non-ECC • Storage : 1TB 2.5 5400RPM 7mm • Graphics : Integrated Intel UHD Graphics • Operating System : Ubuntu Linux • Camera : HD Camera • Optical Drive : None • connection ports : 10/100/1000 , 1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C port with DisplayPort alt mode/Power Delivery / 1 USB 3.2 Gen 1 port, 1 USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare / 1 USB 2.0 port, 1 HDMI 1.4a port / 1 RJ-45 Ethernet port / 1 Universal audio port, 1 barrel power adapter port / 1 microSD 3.0 card slot, 1 wedge-shaped lock slot • Wireless : Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz + Bluetooth 5.1 • Battery : 3 Cell 41Whr ExpressChargeTM Capable Battery, 65W AC Adapter, 4.5mm Barrel • Battery Life : N/A 20 เครื่อง 20,900.00 418,000.00
2 ตู้ชาร์จโน้ตบุ๊ก Angel Notebook Charger รุ่น N30 1 ตู้ 46,000.00 46,000.00
3 เครื่องกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต Cisco Catalyst 9115I Access Point - Wi-Fi 6 certifiable - Three radios: 2.4 GHz (4x4), 5 GHz (4x4), and BLE - OFDMA and MU-MIMO - Multigigabit support - Internal or external antenna - 802.11ax beamforming - 20-, 40-, 80-, and 160-MHz channels - PHY data rates up to 5 Gbps at 5 GHz (160 MHz with 5 GHz and 20 MHz with 2.4 GHz) - รอบรับการทำการแบบ Controller-less - สามารถทำงานรวมกับ Wireless Controller - รับประกัน 90 วัน - Limited lifetime warranty จาก CISCO 1 เครื่อง 30,000.00 30,000.00
4 เมาส์ 20 อัน 210.00 4,200.00
5 แผ่นรองเมาส์ 20 อัน 90.00 1,800.00
รวม 500,000.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชโนภาส แก้วจีน นางสาววริศรา เมืองจันทร์ นางอติกานต์ เฉียวกุล นางสาวโสรญา ตั่นแก้ว นางสาวณัชชา ฉัตรฉายแสง นายธเนศร์ ช้างลอย
นางอติกานต์ เฉียวกุล
นางสาวโสรญา ตั่นแก้ว
นางอติกานต์ เฉียวกุล
นางสาววริศรา เมืองจันทร์
นางสาวณัชชา ฉัตรฉายแสง
นางสาวณัชชา ฉัตรฉายแสง
นายธเนศร์ ช้างลอย
นางสาววริศรา เมืองจันทร์ นายธเนศร์ ช้างลอย
นางสาววริศรา เมืองจันทร์ นางอติกานต์ เฉียวกุล นางสาวโสรญา ตั่นแก้ว นางสาวณัชชา ฉัตรฉายแสง นายธเนศร์ ช้างลอย
นางสาววริศรา เมืองจันทร์ นางอติกานต์ เฉียวกุล นางสาวโสรญา ตั่นแก้ว นางสาวณัชชา ฉัตรฉายแสง นายธเนศร์ ช้างลอย
นายชโนภาส แก้วจีน
นายธเนศร์ ช้างลอย
นายชโนภาส แก้วจีน
นายธเนศร์ ช้างลอย ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบึงทับแรต
แผนการดำเนินงาน
0/15
0%
Start |
S |
16.08.64
End |
E |
30.09.64
Over Due
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
31.12.64
Over Due
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
31.12.64
Over Due
Start |
S |
01.01.65
End |
E |
07.01.65
Over Due
Start |
S |
10.01.65
End |
E |
10.01.65
Over Due
Start |
S |
11.01.65
End |
E |
10.02.65
Over Due
Start |
S |
11.02.65
End |
E |
15.02.65
Over Due
Start |
S |
17.02.65
End |
E |
22.02.65
Over Due
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Over Due
Start |
S |
02.05.65
End |
E |
15.05.65
Over Due
Start |
S |
16.05.65
End |
E |
10.10.65
Over Due
Start |
S |
11.10.65
End |
E |
14.10.65
Over Due
Start |
S |
01.04.64
End |
E |
30.06.64
Over Due
Start |
S |
09.08.64
End |
E |
31.08.64
Over Due
Start |
S |
01.09.64
End |
E |
28.02.65
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
31/08/66 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
31/07/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
27/07/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/06/66 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
28/06/66 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
28/06/66 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
24/06/66 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
07/06/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
07/05/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
03/05/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
27/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
10/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 125.00 0.00 125.00 -
10/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
04/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
23/03/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/03/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.00 0.00 1,500.00 -
18/03/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
01/03/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
22/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
22/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
22/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
17/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
10/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
12/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
31/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
30/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
28/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
24/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
22/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
21/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
21/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
21/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
21/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
13/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
13/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
08/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
07/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
07/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
21/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
18/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
08/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
07/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
19/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
17/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
14/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
03/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
01/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
06/09/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.00 0.00 1,500.00 -
23/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
20/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
18/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
18/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
13/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
21/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
20/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
23/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
09/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
04/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 98.71 0.00 98.71 -
04/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
28/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
14/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
04/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
22/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 98.71 0.00 98.71 -
14/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
14/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
14/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
14/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
31/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
18/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
05/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
คำขอบคุณ
บ้านบึงทับแรต
8/1 หมู่ 3 ถ.- ต.บึงทับแรต อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 0643916939
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายชโนภาส แก้วจีน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ม. 3
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  11
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  167
 • teacher-count
  จำนวนครู
  16
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  0.79
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  0.71
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  0.00
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  0.00
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  0.00
  ด้านการมีส่วนร่วม
  1.33
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  wirawal kaewvichein 10,000.00
  Chantanipa Pichitakul 10,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10,000.00
  4 Phankom Patanapiradej 5,000.00
  5 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000.00
  6 Pallapa Achanon 5,000.00
  7 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 4,000.00
  8 Jojo Everycat 3,000.00
  9 Kashakorn Chunkao 3,000.00
  10 พิสัณห์ อึ้งถาวร 3,000.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  31.08.2566 Burawit 300.00
  31.07.2566 Afternine 500.00
  27.07.2566 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  29.06.2566 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000.00
  28.06.2566 Chanint_S 2,000.00
  28.06.2566 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000.00
  24.06.2566 ชนสรณ์ ยงยศรุ่งเรือง 300.00
  07.06.2566 Adisorn 500.00
  07.05.2566 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
  03.05.2566 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00