เด็กรุ่นใหม่ ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี
เด็กรุ่นใหม่ ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
301,750.37 บาท
เป้าหมาย
300,000.00 บาท
100%
159 views
สิ้นสุด
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โอกาสของเด็กนักเรียนที่จะได้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทัดเทียม สู่การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อันได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งสื่อการสอนดิจิทัล
เด็กรุ่นใหม่ ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างมาก ถือเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เข้ามามีบทบาทและขยายผลไปสู่การดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นเพื่อให้ก้าวทันยุคสมัยจึงมีการนำใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในด้านกาศึกษา ให้เกิดการพัฒนาทักษะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ผ่านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทย ตลอดจนประชาชนและบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทั่วถึงและทัดเทียม       

เนื่องจากปัจจุบัน โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาจากการจัดสรรงบจากรัฐบาล และเอกชน จำนวน 10 เครื่อง ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จึงมีความต้องการคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่นักเรียน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการยกระดับและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนและชุมชนให้ดีขึ้นได้เป็นอย่างดี ดังนั้น โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อขอรับบริจาคเพื่อการศึกษา เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเพื่อการศึกษาจากคณะผู้มีจิตศรัทธา หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนที่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควรต่อไป


วัตถุประสงค์
1.เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ สื่อการสอนดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลก ได้อย่างทัดเทียมทุกที่ทุกเวลาและทั่วถึง แม้ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร
2. เพื่อยกระดับคณุภาพการจัดการเรียนรู้ที่มุงเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ( Child Center) ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักที่จะตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบ ลงมือทำร่วมกัน อภิปลายด้วยเหตุผล และปรับปรุงพัฒนา เพื่อต่อยอดการเรียนการสอนพัฒนาสู่การเรียนแบบ Active Learning จนนำไปสู่การพัฒนาทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่21


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ป.4 จำนวน 10 คน
2. นักเรียน ป.5 จำนวน 15 คน
3. นักเรียน ป.6 จำนวน 13 คน

รายละเอียดโครงการ

1.ทางโรงเรียนมีการใช้โน้ตบุ๊คในการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์โดยเรียนการใช้โปรแกรม word  powerpoin  Excel  และ ใช้ในการเรียนเป็นการเขียนโปรแกรม เช่น kidbright , Lego education ที่ได้รับการสนับสนุน จากทาง Mitrphol  นอกจากนี้จะให้ในการสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ต่างๆให้ก้าวทันยุคสมัย            

2.ในส่วนของครูจะใช้ในการประกอบการสอนร่วมกับ Clicker ในชั่วโมงการสอน หรือ การสอนผ่าน Social Media อื่นๆ เช่น  youtube, google, map  เป็นต้น


แผนการดำเนินงาน
ระดมทุนสนับสนุนโครงการ กันยายน 2564
จัดซื้อโน้ตบุ๊กพร้อมอุปกรณ์ กุมภาพันธ์ 2565
จัดทำรายการอุปกรณ์และผู้ถือครอง มีนาคม 2565
อบรมการใช้งานให้นักเรียนพร้อมการบำรุงแลรักษา กรกฎาคม 2565
จัดเตรียมแผนการเรียนการสอนแบบ Active Learining โดยใช้โน้ตบุ๊กประกอบการสอน กรกฎาคม 2565
ใช้คอมโน้ตบุ๊กประกอบการเรียน สิงหาคม 2565
ประเมินผลดำเนินโครงการปลายปีการศึกษา2565 มีนาคม 2566

การประเมินผล
1. นักเรียนใช้งานโน้ตบุ๊กและการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 200 วัน/ปีการศึกษา
2. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
3. นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) อยู่ในระดับดีขึ้นไป

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 โน้ตบุ๊ก Dell Inspiron 3501W56621500PBTHW10 13 เครื่อง 17,000.00 221,000.00
2 ตูช้าร์จ Notebook 1 ตู้ 35,000.00 35,000.00
3 อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊ก 13 ชุด 3,000.00 39,000.00
4 Windows 11 1 ชุด 3,000.00 3,000.00
5 Microsoft 365 1 ชุด 2,000.00 2,000.00
รวม 300,000.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชัยณรงค์ แก้วนิสสัย
นายชัยณรงค์ แก้วนิสสัย
นายชัยณรงค์ แก้วนิสสัย
นายชัยณรงค์ แก้วนิสสัย
นายชัยณรงค์ แก้วนิสสัย
นายชัยณรงค์ แก้วนิสสัย
นายชัยณรงค์ แก้วนิสสัย
แผนการดำเนินงาน
4/7
57%
Start |
S |
15.09.64
End |
E |
31.12.64
Complete
Start |
S |
21.02.65
End |
E |
28.02.65
Complete
Start |
S |
01.03.65
End |
E |
11.03.65
Complete
Start |
S |
04.07.65
End |
E |
08.07.65
Complete
Start |
S |
11.07.65
End |
E |
15.07.65
Wait Start
Start |
S |
01.08.65
End |
E |
31.03.66
Wait Start
Start |
S |
29.03.66
End |
E |
05.04.66
Wait Start
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
25/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 117,450.00 0.00 117,450.00 -
13/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
07/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
28/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
21/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
18/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
14/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
14/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.00 0.00 1,500.00 -
13/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
10/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
09/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
07/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
06/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,392.00 0.00 2,392.00 -
06/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 598.00 0.00 598.00 -
06/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 6,000.00 0.00 6,000.00 -
02/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
31/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
31/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
31/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
31/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
31/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 8,970.00 0.00 8,970.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
28/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
26/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
24/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
24/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 740.37 0.00 740.37 -
21/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
21/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 90,000.00 0.00 90,000.00 -
15/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
13/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
คำขอบคุณ
 • สมสะอาดพิทยาสรรพ์
  3 เดือนที่แล้ว
 • ขอบคุณผู้บริจาคสนับสนุนทุกท่านที่ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆอีกครั้งครับ
  สมสะอาดพิทยาสรรพ์
  33 หมู่ 1 ถ.บัวขาว-โพนทอง ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
  โทร. 0895699687
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ม. 3
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  11
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  173
 • teacher-count
  จำนวนครู
  14
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  3.02
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  3.20
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  3.25
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  3.37
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  1.96
  ด้านการมีส่วนร่วม
  2.38
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  มูลนิธิไฉ่ ฟ้า ว่องกุศลกิจ 117,450.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 90,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 28,960.00
  4 Aor Piyaporn 10,000.00
  5 พงศกร ว่องวุฒิไกรกุล 10,000.00
  6 ดวงพร 10,000.00
  7 Chadaporn Nirundon 5,000.00
  8 Thanyanut Siriphot 5,000.00
  9 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000.00
  10 Sasitorn Promjinda 2,000.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  25.02.2565 มูลนิธิไฉ่ ฟ้า ว่องกุศลกิจ 117,450.00
  14.02.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00
  14.02.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00
  13.02.2565 Panyapong Maneesiri 100.00
  07.02.2565 Nares Swasdikulavath 1,000.00
  28.01.2565 Chadaporn Nirundon 5,000.00
  28.01.2565 Sasitorn Promjinda 2,000.00
  21.01.2565 Natty La-or 100.00
  18.01.2565 รัตนา เมืองมนตรี 200.00
  14.01.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 200.00