คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสร้างความสุขปลุกจินตนาการ สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสร้างความสุขปลุกจินตนาการ สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.สมุทรสงคราม
ได้รับบริจาคแล้ว
228,700.25 บาท
เป้าหมาย
250,004.00 บาท
91%
1k views
เหลือ 22 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสร้างการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน เพิ่มสมรรถนะของนักเรียนตามหลักสูตร ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนแบบ Active Learningเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้โน้ตบุ๊กเป็นแหล่งค้นหาความรู้และใช้ในการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสร้างความสุขปลุกจินตนาการ สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๙ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา ๖๖ ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต เนื่องจากในขณะนี้รัฐบาลกำลังขับโครงการประชารัฐ ที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการมาขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆ หนึ่งในนั้นคือการดูแลด้านการศึกษา พื้นฐานและการพัฒนาผู้นำผ่านโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งภาคเอกชนจะสามารถเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อน นโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 นักเรียนต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความสามารถในการสื่อสารและการคิดแก้ปัญหาและ ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของข้อมูลและเหตุผล การใช้ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง สามารถค้นหาความรู้ใหม่ ได้ด้วยเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ด้วยตนเองด้วยเหตุนี้ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ คิดประดิษฐ์และ สร้างสรรค์ผลงาน สามารถแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่คุณภาพ อยู่ร่วมกับผู้อื่นใน สังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลสัมฤทธิ์ในระดับชาติในปัจจุบันปรากฏว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น แต่ยังต่ำกว่าระดับชาติ ปรากฏว่าต้องปรับปรุงที่ ปัจจัย คือด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก โครงการโรงเรียนประชารัฐได้แก่ สื่อ และแหล่งเรียนรู้ ICT การยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่ง ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ดังนั้นทางโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงได้จัดทำโครงการบริจาคเพื่อการศึกษานี้ขึ้นมา เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนเป็นรายบุคคลให้ดีขึ้น และเพื่อเพิ่มสมรรถนะของนักเรียนตามหลักสูตรให้สูงขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์ COVID-19 ทำให้นักเรียนไม่สามารถสื่อสารออนไลน์กับทางโรงเรียนได้ทุกคน ดังนั้นการจัดทำโครงการโน้ตบุ๊คสร้างการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน จึงเป็นโครงการที่เหมาะกับในยุคศตวรรษที่ 21 


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้นโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง(Child Center)
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนแบบ Active Learningเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนป.4 จำนวน 19 คน
2. นักเรียนป.5 จำนวน 16 คน
3. นักเรียนป.6 จำนวน 23 คน

รายละเอียดโครงการ

การจัดการเรียนรู้แบบ 1:4 (การใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่องต่อผู้เรียน 4 คน ) เน้น 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดแบบActive Learning

ลักษณะกิจกรรมที่เป็นการเรียนรู้เชิงรุก หรือActive Learning

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4-5 คน ค้นคว้าหาความรู้ ออนไลน์ ในโน้ตบุ๊กโดยใช้เวลา 10-15 นาที
 2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายข้อมูลที่ค้นคว้าภายในกลุ่มแล้วทำเป็นMIND MAP สรุปความรู้ที่ได้เพื่อนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยใช้เวลานำเสนอกลุ่มละ 5 นาที
 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ของชั้นเรียนแต่ละกลุ่มสาระวิชา

แผนการดำเนินงานของโครงการ

ที่รายละเอียดเริ่มต้นสิ้นสุดผู้รับผิดชอบ
1ประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมายและหน้าที่ของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม17 พ.ค. 6417 พ.ค 64ครูผู้สอนทุกวิชา
2วิพากษ์แผนที่เน้นบูรณาการทุกรายวิชาและกำหนดรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องวัตถุประสงค์2 พ.ค. 6430 มิ.ย 64ครูผู้สอนทุกวิชา
3เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ30 มิ.ย 6430 มิ.ย 64ครูณัฐิดา
4ดำเนินการ1 ต.ค 6431 มี.ค 64ครูผู้สอนทุกวิชา
5จัดทำรายงานสรุป31 มี.ค 6431 มี.ค 64ครูณัฐิดา

แนวคิดในการจัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์

ที่รายละเอียดผู้รับผิดชอบ
1ครูคอมพิวเตอร์ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ครูณัฐิดา
2จัดเก็บในห้องคอมพิวเตอร์ครูณัฐิดา
3มีแบบบันทึกการยืมโน้ตบุ๊กกลับไปเรียนที่บ้านครูณัฐิดา
4มีแบบบันทึกการคืนโน้ตบุ๊กครูณัฐิดา
5มีแบบบันทึกการใช้โน้ตบุ๊กครูณัฐิดา

 


แผนการดำเนินงาน
ประชุมและสรุปแผนการดำเนินฌครงการ กันยายน 2564
ติดตามรายการการรับบริจาคและจัดทำ e-Donation ตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการ กันยายน 2564
สรุปยอดเงินหลังปิดรับบริจาค มกราคม 2565
ปรับข้อมูลโครงการตามยอดรับบริจาคจริง มกราคม 2565
จัดซื้อ Notebook และอุปกรณ์ มกราคม 2565
บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน กุมภาพันธ์ 2565
ติดตั้ง Software ในคอมพิวเตอร์ กุมภาพันธ์ 2565
เข้าอบรมการออกแบบแผนการเรียนรู้ มีนาคม 2565
ประชุมและออกแบบแผนการเรียนรูู้ของโรงเรียน มีนาคม 2565
ดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน พฤษภาคม 2565
ประเมินผลการดำเนินงาน พฤษภาคม 2565

การประเมินผล
1. นักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
2. นักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีศักยภาพในการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลการเรียนดีขึ้น

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 Notebook ; CPU : Intel Core i3หรือ AMD Ryzen3 ; Ram : 4GB หรือ 8 GB ; Harddisk : 256GB SSD ; หน้าจอ : ขนาด 14”ขึ้นไป ; OS : Windows 10 ต้องมีการรับประกัน • อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมในของโน๊ตบุ๊ก 23 เครื่อง 9,348.00 215,004.00
2 ตู้ชาร์ต Notebook : สามารถชาร์ตโน๊ตบุ๊กได้พร้อมกันหลายเครื่อง 1 ตู้ 25,000.00 25,000.00
3 Access Point : กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ใช้งานพร้อมกันหลายเครื่อง 2 เครื่อง 1,000.00 2,000.00
4 ค่าขนส่งและติดตั้ง 1 งาน 8,000.00 8,000.00
รวม 250,004.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวชนิดาภา นิลพัฒน์ นางสาวณัฐิดา เดชอัคคณัฐ นางสาวรัตนาภร เหี้ยมหาญ นางสาวอาภรณ์ปานเคลือบ นางสาวนพเกล้า บุญเมฆ นางสาวเพ็ญนภา ประนอมอนุรักษณ์
นางสาวรัตนาภรณ์ เหี้ยมหาญ
นางสาวณัฐิดา เดชอััคคณัฐ
นางสาวรัตนาภรณ์ เหี้ยมหาญ
นางสาวณัฐิดา เดชอัคคณัฐ
นางสาวอาภรณ์ ปานเคลือบ
นางสาวเพ็ญนภา ประนอมอนุรักษณ์
นางสาวอาภรณ์ ปานเคลือบ
นางสาวนพเกล้า บุญเมฆ นางสาวรัตนาภรณ์ เหี้ยมหาญ
นางสาวนพเกล้า บุญเมฆ นางสาวอาภรณ์ ปานเคลือบ นางสาวรัตญนาภรณ์ เหี้ยมหาญ นางสาวณัฐิดา เดขอัคคณัฐ
นางสาวรัตนาภรณ์ เหี้ยมหาญ นางสาวนพเกล้า บุญเมฆ นางสาวอาภรณ์ ปานเคลือบ นางสาวณัฐิดา เดชอัคณัฐ
นางสาวชนิดาภา นิลพัฒน์
แผนการดำเนินงาน
10/12
83%
Start |
S |
01.09.64
End |
E |
03.09.64
Complete
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
31.12.64
Complete
Start |
S |
16.09.64
End |
E |
31.12.64
Complete
Start |
S |
01.01.65
End |
E |
07.01.65
Over Due
Start |
S |
10.01.65
End |
E |
14.01.65
Complete
Start |
S |
17.01.65
End |
E |
15.02.65
Complete
Start |
S |
16.02.65
End |
E |
21.02.65
Complete
Start |
S |
22.02.65
End |
E |
28.02.65
Complete
Start |
S |
01.03.65
End |
E |
14.03.65
Complete
Start |
S |
15.03.65
End |
E |
18.03.65
Complete
Start |
S |
16.05.65
End |
E |
31.03.66
Complete
Start |
S |
31.05.65
End |
E |
31.03.66
In Progress
การดำเนินงาน
 • ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
  1 ปีที่แล้ว
 • อยู่ระหว่างการดำเนินงานกรอกข้อมูล
  วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
  03/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  18/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 6.00 0.00 6.00 -
  31/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
  17/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
  16/09/65 เงินสนับสนุนโครงการ 21,000.00 0.00 21,000.00 -
  05/09/65 เงินสนับสนุนโครงการ 17,075.25 0.00 17,075.25 -
  31/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  25/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
  03/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  20/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
  08/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  27/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
  20/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
  12/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 700.00 0.00 700.00 -
  10/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
  17/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 150,000.00 0.00 150,000.00 -
  24/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  24/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  19/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  19/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  19/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
  17/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
  06/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 429.00 0.00 429.00 -
  05/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  04/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 800.00 0.00 800.00 -
  30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
  29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,200.00 0.00 1,200.00 -
  29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 400.00 0.00 400.00 -
  25/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  24/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
  24/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.00 0.00 1,500.00 -
  22/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 599.00 0.00 599.00 -
  22/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
  21/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
  21/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,500.00 0.00 2,500.00 -
  20/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 139.00 0.00 139.00 -
  20/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
  20/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 399.00 0.00 399.00 -
  20/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 350.00 0.00 350.00 -
  18/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,500.00 0.00 2,500.00 -
  17/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,100.00 0.00 1,100.00 -
  17/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
  16/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 220.00 0.00 220.00 -
  16/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,100.00 0.00 1,100.00 -
  16/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,111.00 0.00 1,111.00 -
  16/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 310.00 0.00 310.00 -
  16/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 400.00 0.00 400.00 -
  16/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
  15/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
  15/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  15/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  15/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
  09/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 4,350.00 0.00 4,350.00 -
  07/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  07/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
  30/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  30/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  30/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  30/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  30/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  30/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  30/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
  30/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  30/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  คำขอบคุณ
  ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
  หมู่ 2 ถ.- ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
  โทร. 0949292614
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  นางสาวศิริลักษณ์ นิลพัฒน์
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ป. 6
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  8
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  149
 • teacher-count
  จำนวนครู
  13
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  3.55
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  3.61
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  3.62
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  3.36
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  3.39
  ด้านการมีส่วนร่วม
  3.50
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 167,075.25
  บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 21,000.00
  Suthidej 5,000.00
  4 OKF 4,350.00
  5 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 3,000.00
  6 nongnuch pansuwanwong 2,500.00
  7 Narumol 2,500.00
  8 kittiya U 2,000.00
  9 smart 1,500.00
  10 Yaowared Muadwanich 1,320.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  03.12.2565 Nuch Chompoo 100.00
  18.11.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 6.00
  31.10.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 200.00
  17.10.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10.00
  16.09.2565 บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 21,000.00
  05.09.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 17,075.25
  31.07.2565 Thanyanart 1,000.00
  25.06.2565 kittiya U 2,000.00
  03.06.2565 Jiranun Piboonsawat 100.00
  20.05.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1.00