คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาในศตวรรษที่ 21
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนอนุบาลมะนัง จ.สตูล
ได้รับบริจาคแล้ว
300,001.00 บาท
เป้าหมาย
300,000.00 บาท
100%
879 views
สิ้นสุด
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนอนุบาลมะนังจัดทำขึ้นเพื่อให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงโน้ตบุ๊ก อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สื่อการสอนดิจิทัล และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy)
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนอนุบาลมะนังเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 394 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 24 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) และโรงเรียนมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนสู่ความยั่งยืน เป็นการพัฒนาทักษะในการคิด สืบค้นความรู้ใหม่จากแหล่งความรู และเกิดความคิดสร้างสรรคที่หลากหลายดังนั้นโรงเรียนอนุบาลมะนัง จึงได้ทําการรับบริจาคเพื่อการศึกษา โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงโน้ตบุ๊ก อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สื่อการสอนดิจิทัล และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นแสวงหาคําตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต 


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ สื่อการสอนดิจิทัลจาก
ทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทัดเทียมและทั่วถึง
2. เพื่อส่งเสริมให้ “ครูและนักเรียน” สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล
3. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการสืบค้นและขยายทักษะองค์ความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน สู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพหรือเรื่องที่สนใจอื่น ๆ ได้ตามความถนัดของนักเรียน


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนป.4 จำนวน 37 คน
2. นักเรียนป.5 จำนวน 33 คน

รายละเอียดโครงการ

โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา เป็นโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อนํามาใช้ประกอบการเรียนการสอน เป็นโครงการแบบ 1:4 โครงการที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง ต่อจำนวนนักเรียน 4 คน โดยกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5ปีการศึกษา 2565 จํานวน 70 คน


แผนการดำเนินงาน
1. ประชุมและสรุปแผนการดำเนินโครงการ กรกฎาคม 2564
2. เตรียมการรับบริจาคและจัดทำ e-Donation สิงหาคม 2564
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ ตุลาคม 2564
4. สรุปยอดหลังปิดรับบริจาค มกราคม 2565
5. ปรับปรุงข้อมูลโครงการตามยอดรับบริจาคจริง กุมภาพันธ์ 2565
6. จัดซื้อ Notebook และอุปกรณ์ มีนาคม 2565
7. บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน มีนาคม 2565
8. ติดตั้ง Software ในคอมพิวเตอร์ มีนาคม 2565
9. เข้าอบรมการออกแบบแผนการเรียนรู้ มีนาคม 2565
10. ประชุมและออกแบบแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน มีนาคม 2565
11. ดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน พฤษภาคม 2565
12.ประเมินผลการดำเนินงาน มีนาคม 2566

การประเมินผล
1. ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงโน้ตบุ๊ก อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สื่อการสอนดิจิทัล และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
2. จัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
3. นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นแสวงหาคําตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 โน้ตบุ๊ก CORE I5 RAM 8 GB HDD 500 GB 16 เครื่อง 17,990.00 287,840.00
2 หูฟัง 16 ตัว 550.00 8,800.00
3 เมาส์ 16 ตัว 210.00 3,360.00
รวม 300,000.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายไสว อินยอด นายฉูอิบ หลงสลำ นางละอองทิพย์ จันทวิลาศ
นางละอองทิพย์ จันทวิลาศ นางอัญชลี นิยมยาตรา
นางละอองทิพย์ จันทวิลาศ นางสาวจีรวรรณ สันหลี นางสาวอารียา เอียดดี
นายไสว อินยอด นายฉูอิบ หลงสลำ นางละอองทิพย์ จันทวิลาศ นางอัญชลี นิยมยาตรา
นางละอองทิพย์ จันทวิลาศ
นายบัณฑิต จินดา นางจุลี สุวรรณชนะ
นางจุลี สุวรรณชนะ นางสาวเยาวรี เทศอาเส็น
นายเอกชัย สุวรรณอำภา
นางละอองทิพย์ จันทวิลาศ นางสุนันท์ เมืองปาน นางศิริรัตน์ เสกสรรค์ นางสาวปัทมา สังข์ทอง นางสาวจีรวรรณสันหลี
นางละอองทิพย์ จันทวิลาศ นางสุนันท์ เมืองปาน นางศิริรัตน์ เสกสรรค์ นางสาวปัทมา สังข์ทอง นางสาวจีรวรรณสันหลี
นางละอองทิพย์ จันทวิลาศ นางสุนันท์ เมืองปาน นางศิริรัตน์ เสกสรรค์ นางสาวปัทมา สังข์ทอง นางสาวจีรวรรณสันหลี
นายไสว อินยอด นายฉูอิบ หลงสลำ นางละอองทิพย์ จันทวิลาศ นางสุนันท์ เมืองปาน
แผนการดำเนินงาน
2/12
17%
Start |
S |
01.07.64
End |
E |
31.07.64
Complete
Start |
S |
02.08.64
End |
E |
30.09.64
Complete
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
31.12.64
Over Due
Start |
S |
04.01.65
End |
E |
31.01.65
Over Due
Start |
S |
01.02.65
End |
E |
28.02.65
Over Due
Start |
S |
02.03.65
End |
E |
18.03.65
Over Due
Start |
S |
21.03.65
End |
E |
25.03.65
Over Due
Start |
S |
28.03.65
End |
E |
29.03.65
Over Due
Start |
S |
08.03.65
End |
E |
31.03.65
Over Due
Start |
S |
18.03.65
End |
E |
31.03.65
Over Due
Start |
S |
16.05.65
End |
E |
30.03.66
In Progress
Start |
S |
28.03.66
End |
E |
31.03.66
Wait Start
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
08/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1.34 0.00 1.34 -
05/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 65,740.00 0.00 65,740.00 -
31/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 4,000.00 0.00 4,000.00 -
20/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
13/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,300.00 0.00 2,300.00 -
10/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
10/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
01/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 348.18 0.00 348.18 -
19/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
11/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
06/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
04/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
29/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
29/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
25/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
25/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
24/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,961.48 0.00 2,961.48 -
15/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
15/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
12/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
04/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
20/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
14/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
23/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
12/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
10/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
03/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
31/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
31/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
30/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
27/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
25/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
17/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 150,000.00 0.00 150,000.00 -
01/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
25/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
25/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
25/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
25/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
25/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
25/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
25/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
26/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
05/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
04/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
03/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
28/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
24/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
24/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
24/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
24/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
17/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
10/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
คำขอบคุณ
อนุบาลมะนัง
- หมู่ 7 ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130
โทร. 086-9603672
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายไสว อินยอด
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  11
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  373
 • teacher-count
  จำนวนครู
  25
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 215,740.00
  เกียรติ สีมาปิวะพันธ์ 11,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10,000.00
  4 Patcharin Kiatfuengfoo 6,000.00
  5 สมศักดิ์​ วิเศษเรืองโรจน์ 5,000.00
  6 อรรัตน์ ชุติมิต 5,000.00
  7 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 4,000.00
  8 Rawi Kumthongmak 3,000.00
  9 Kasitpongse 3,000.00
  10 Baepoon 3,000.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  08.12.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1.34
  05.12.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 65,740.00
  31.08.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 4,000.00
  20.08.2565 twisty_sss 100.00
  13.08.2565 Somboon Eualapan 2,300.00
  10.08.2565 เกียรติ สีมาปิวะพันธ์ 10,000.00
  10.08.2565 เกียรติ สีมาปิวะพันธ์ 1,000.00
  01.08.2565 Fluffy 348.18
  19.07.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  11.07.2565 สมศักดิ์​ วิเศษเรืองโรจน์ 5,000.00