สานฝันเด็กน้อย เพื่อโลกแห่งการเรียนรู้ที่ก้าวไกล โดยใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สานฝันเด็กน้อย เพื่อโลกแห่งการเรียนรู้ที่ก้าวไกล โดยใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ จ.เชียงใหม่
ได้รับบริจาคแล้ว
300,499.79 บาท
เป้าหมาย
300,000.00 บาท
100%
477 views
สิ้นสุด
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา (Notebook for Education) มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้จากทั่วทุกมุมโลก สื่อการสอนดิจิทัล และแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพไปพร้อมกัน
สานฝันเด็กน้อย เพื่อโลกแห่งการเรียนรู้ที่ก้าวไกล โดยใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็ยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นในการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ มาใช้ประกอบการเรียนการสอน แต่โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ที่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งโรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อ จึงเป็นที่มาของการบริจาคเพื่อการศึกษา โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อให้นักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้โน้ตบุ๊คในการศึกษาหาความรู้ ผ่านสื่อการสอนดิจิทัลและสื่อออนไลน์ได้
2. เพื่อให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยให้นักเรียนใช้โน้ตบุ๊คเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ได้
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) อยู่ในระดับดีขึ้นไป


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนป.5 จำนวน 28 คน
2. นักเรียนป.6 จำนวน 24 คน

รายละเอียดโครงการ