โครงการพัฒนาทักษะ ICT
โครงการพัฒนาทักษะ ICT
โรงเรียนวัดมะขามเรียง จ.สระบุรี
ได้รับบริจาคแล้ว
61,375.00 บาท
เป้าหมาย
300,006.00 บาท
20%
933 views
เหลือ 99 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โครงการระดมทุนเพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อนำมาจัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะICTให้แก่นักเรียน
โครงการพัฒนาทักษะ ICT

การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนั้นนักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียนต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  และเพื่อให้การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีนั้นจะต้องมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ดีและมีประสิทธิภาพในการใช้งานเพื่อการค้รคว้าหาความรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ดีในห้องคอมพิวเตอร์ที่เอื้ออำนวยต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

เนื่องด้วยทางโรงเรียนวัดมะขามเรียงมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊คที่ชำรุดด้วยระยะเวลาที่ใช้งานมานาน จึงส่งผลให้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนใหญ่ใช้งานไม่ได้และส่งผลให้ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและการใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครู ทางโรงเรียนจึงมีแนวคิดที่จะเข้าร่วมโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXt ED Crowdfunding เพื่อจัดสรรคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้เพียงพอต่อการใช้งานและการจัดการเรียนรู้


วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความพร้อมในการเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอ
2.เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดสรา้งสรรค์จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการฝึกปฏิบัติจริงจากการใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนป.4 จำนวน 14 คน
2. นักเรียนป.5 จำนวน 15 คน
3. นักเรียนป.6 จำนวน 9 คน

รายละเอียดโครงการ

มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น ผ่านการใช้โปรแกรม Web browser และโปรแกรมอื่นๆ เช่น Microsoft office สามารถใช้อินเตอร์ค้นคว้าหาความรู้ได้ รวมถึงมีทักษะทางICT ในด้านต่างๆ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและมีมารยาทที่ดีในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งใช้สื่อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนรู้ทุกวิชา แบบ Active Learning ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะICT ผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมถึงทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21


แผนการดำเนินงาน
ประชุมและสรุปแผนการดำเนินโครงการ กรกฎาคม 2564
ติดตามรายการรับบริจาคและจัดทำe-Donation สิงหาคม 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการ สิงหาคม 2564
สรุปยอดเงินหลังปิดรับบริจาค มกราคม 2565
ปรับข้อมูลโครงการตามยอดรับบริจาคจริง มกราคม 2565
จัดซื้อ Notebook และอุปกรณ์ มกราคม 2565
บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน เมษายน 2564
ติดตั้ง Software ในคอมพิวเตอร์ เมษายน 2565
เข้าอบรมการออกแบบแผนการเรียนรู้ เมษายน 2565
ประชุมและออกแบบแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน เมษายน 2565
ดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน พฤษภาคม 2565
ประเมินผลการดำเนินงาน ตุลาคม 2565

การประเมินผล
1. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คในการเรียนรู้เพียงพอ
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะICTที่สำคัญ

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 โน๊ตบุ๊ค HP Laptop 15s-du1534TU (63P83PA) 18 เครื่อง 16,667.00 300,006.00
2 - 0 - 0.00 0.00
3 - 0 - 0.00 0.00
รวม 300,006.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผอ.,ครูทุกคน
ครูการเงิน
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
ครูการเงิน
ครูการเงิน
ครูการเงิน,ครูผู้รับผืิดชอบโครงการ,ครูผู้เกี่ยวข้อง
ครูการเงิน,ครูพัสดุ
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ,ครูผู้เกี่ยวข้อง
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ผอ.
แผนการดำเนินงาน
3/12
25%
Start |
S |
01.07.64
End |
E |
01.08.64
Complete
Start |
S |
01.08.64
End |
E |
31.12.64
Complete
Start |
S |
01.08.64
End |
E |
31.12.64
Complete
Start |
S |
01.01.65
End |
E |
14.01.65
Over Due
Start |
S |
17.01.65
End |
E |
20.01.65
Over Due
Start |
S |
21.01.65
End |
E |
24.01.65
Over Due
Start |
S |
12.04.64
End |
E |
14.04.64
Over Due
Start |
S |
15.04.65
End |
E |
17.04.65
Over Due
Start |
S |
18.04.65
End |
E |
18.04.65
Over Due
Start |
S |
19.04.65
End |
E |
22.04.65
Over Due
Start |
S |
16.05.65
End |
E |
30.09.65
Over Due
Start |
S |
03.10.65
End |
E |
07.10.65
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
18/09/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
21/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
22/03/66 เงินสนับสนุนโครงการ 400.00 0.00 400.00 -
30/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,818.00 0.00 1,818.00 -
17/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 555.00 0.00 555.00 -
16/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
16/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 2.00 0.00 2.00 -
14/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
13/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
12/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,200.00 0.00 1,200.00 -
26/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
25/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
25/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
08/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50,000.00 0.00 50,000.00 -
01/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
28/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
04/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
คำขอบคุณ
 • วัดมะขามเรียง
  1 ปีที่แล้ว
 • โรงเรียนวัดมะขามเรียง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนให้นักเรียน ได้มีโอกาสเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพียงพอสำหรับเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะที่สำคัญในโลกปัจจุบัน
  วัดมะขามเรียง
  66 หมู่ 2 ถ.- ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
  โทร. 0847680766
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  นางสุภัสสรา แก้วสุทธา
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ม. 3
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  11
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  120
 • teacher-count
  จำนวนครู
  12
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  1.32
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  0.66
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  1.28
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  1.25
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  4.00
  ด้านการมีส่วนร่วม
  4.40
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50,000.00
  Trikit Lekkaeo 2,000.00
  สมิทธิ เก่งอนันต์สกุล 1,818.00
  4 ฑีฆายุ พลอยเลื่อมแสง 1,200.00
  5 Pariya Wimonwattrawatee 1,000.00
  6 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  7 Ratchada S. 1,000.00
  8 Parawee Kaownin 555.00
  9 รุ่งนภา คชพรม 500.00
  10 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  18.09.2566 Pariya Wimonwattrawatee 1,000.00
  21.04.2566 Trikit Lekkaeo 500.00
  22.03.2566 mr. K 400.00
  30.01.2566 สมิทธิ เก่งอนันต์สกุล 1,818.00
  17.01.2566 Parawee Kaownin 555.00
  16.01.2566 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
  16.01.2566 เซเลอร์ มูน 2.00
  14.01.2566 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  13.01.2566 Joey Pueng 100.00
  12.01.2566 ฑีฆายุ พลอยเลื่อมแสง 1,200.00